Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg er ti år

Det er ikke bare Forsvarsbygg som har jubileum i år. Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg har i ti år bidratt til å gjøre Norge tryggere.

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) er en del av Forsvarsbygg og ble opprettet i 2012, som et resultat av blant annet funnene i 22. juli-kommisjonens rapport.

—Opprettelsen av kompetansesenteret var regjeringens initiativ for å samle kompetanse om sikring av bygg i staten. De mente det var naturlig å bygge det rundt det største eksisterende miljøet, som befant seg i Forsvarsbygg, forteller Helge Langberg, leder for NKSB.

Siden den gang har NKSB vært involvert i de fleste store nasjonale byggeprosjektene med sikkerhetsbehov og doblet antallet rådgivere.

—Jeg liker å tro at vi gir verdi til samfunnet og Forsvaret hver eneste dag gjennom vår rådgivning. På denne måten bidrar NKSB til at Norge og Forsvaret får den beskyttelsen de trenger i sine eiendommer, bygg og anlegg. Ambisjonene for fremtiden er å fortsette å levere den gode rådgivningen som i dag. For å gjøre dette må vi hele tiden henge med i teknologiutviklingen og videreutvikle kompetansen vår.

Image "Glass i nytt regjeringskvartal.jpg" without description

Nytt regjeringskvartal: NKSB bistår Statsbygg i arbeidet med nytt regjeringskvartal. Foto: Statsbygg

Metodikk for risikovurderinger er utarbeidet

Endringene i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina har ført til økt oppmerksomhet omkring sikring av kritisk infrastruktur og samtidig vist behovet for beskyttelse mot virkninger av tunge våpen.

—Våre rådgivere har spesialkompetanse i hvordan man skal jobbe med risikovurderinger etter sikkerhetsloven og hvordan skjermingsverdige bygg og verdier skal beskyttes og sikres. Den første forskriften om objektsikkerhet i sikkerhetsloven kom allerede i 2010, men den nye sikkerhetsloven fra 2019 tar også for seg skjermingsverdig infrastruktur. Vi har utarbeidet ny metodikk for å gjennomføre risikovurderinger, som grunnlag for å sikre objekter i henhold til kravene i sikkerhetsloven om forsvarlig sikkerhet. Sikring av kritisk infrastruktur er et område vi helt sikkert vil se mer på fremover, sier Langberg.

NKSB har også opprettet Forum for utvikling av forsvarlighetsstandarden (ForUtFor), som samler ulike interessenter berørt av sikkerhetsloven.

Formidling er en del av å være et kompetansesenter

Som kompetansesenter har NKSB også et ansvar for å formidle kunnskap.

—Da vi ble et kompetansesenter var et at våre hovedspørsmål hvordan vi skulle nå ut med rådgivningen. En konferanse ble fort nevnt som en viktig aktivitet, og i år arrangerte vi den niende Sikringskonferansen. Konferansen har blitt den største i sitt slag og er en faglig arena for alle som arbeider med problemstillinger knyttet til beskyttelse og sikring av bygg, forteller Langberg.

Sikringshåndboka er også et produkt fra NKSB som er i bruk hver dag.

—Jeg er oppriktig stolt over Sikringshåndsboka. Denne boka er noe hele bransjen bruker og refererer til. Den blir aktivt brukt hver eneste dag. Siden første utgave ble utgitt i 2005 har vi solgt ganske mange opplag etter hvert.

Lyst på et eksemplar? Kjøp Sikringshåndboka her

Image "Lansering sikringshåndboka beskjært.jpg" without description

Ny utgave i 2022: Sikringshåndboka retter seg mot de som planlegger, utvikler og iverksetter sikringstiltak, og gir kunnskap og råd om hvordan eiendom, bygg og anlegg kan sikres mot blant annet terrorisme, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet.

NKSB har også skrevet boken Håndbok i våpenvirkninger sammen med Forsvarets forskningsinstitutt. I tillegg lager NKSB både temaveiledere og andre publikasjoner for å hjelpe prosjekterende å sette seg inn i konkrete problemstillinger.

Her kan du se NKSBs andre publikasjoner

Image "Skyteforsøk Betong, kilde SimlabNTNU.png" without description

Skyteforsøk i betong: NKSB jobber tett opp mot akademia og samarbeider blant annet med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskning og utvikling gir sikre og bærekraftige løsninger

NKSB har en egen forskningsavdeling, som utvikler metoder, modeller og løsninger innen områder som fysisk sikring, våpenvirkning, eksplosjonslaster og konstruksjonsrespons. I tillegg gjennomføres det eksperimentelle forsøk på komponent- og fullskalanivå.

—Vår store styrke er at forskerne våre også jobber inn i konkrete rådgivingsprosjekter. De tar med seg den siste kunnskapen fra forskningen inn i prosjektene og tar med seg praktisk erfaring fra prosjektene inn i forskningen. Slik jobber vi med å stadig utvikle enda bedre løsninger.

NKSB forsker innen flere områder, blant annet på sikkerhetsløsninger for vinduer og glass.

—Vi har etter hvert opparbeidet oss en ledende kompetanse på simuleringer av hvordan glass og vindussystemer reagerer på eksplosjoner, som gjør oss i stand til å gjøre kompliserte beregninger på denne type problemstillinger.

—Vi har også gjort mye forskning for å teste sikkerhetskomponenter i en realistisk setting. Dette innebærer for eksempel å skjære, borre og hugge seg gjennom dører, vinduer, og vegger. Gjennom å systematisere dette har vi utarbeidet såkalte sikringsklasser som prosjekterende kan bruke som et utgangspunkt for å velge produkter som skal inn i et bygg. Mye av det vi har gjort innen forskningen vår finner man igjen i Sikringshåndboka.

Image "SHIELD forsøk.jpg" without description

SHIELD-forsøk: Forsvarsbyggs mål med prosjektet var å evaluere egne simuleringer og beregninger av global forskyvning ved å teste kapasiteten til et fire etasjers betongbygg. 

Det internasjonale forskningsprosjektet Super Heavy Improvised Explosive Loading Demonstration (SHIELD) er også et prosjekt der NKSB har spilt en sentral rolle.  

—Her har vi opparbeidet oss kunnskap om bygningers respons på store eksplosjonslaster, som kan komme av blant annet terrorangrep.

 

Fakta om Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB)

  • Et tverrfaglig miljø i Forsvarsbygg, som leverer sikkerhetsfaglig rådgivning til byggeprosjekter i forsvarssektoren og staten for øvrig.
  • Bistår offentlig sektor og innehavere av skjermingsverdige objekter, som har behov for å beskytte og sikre eiendom, bygg og anlegg mot terror, sabotasje, spionasje og andre fiendtlige anslag.
  • Består av 60 rådgivere fordelt i fagavdelingene analyse, beskyttelse, prosjektering, teknisk sikring, FoU og formidling.
  • Arbeider med rådgivning, utvikling og formidling av kunnskap om sikring av bygg
  • Rådgir i prosjekter intern i forsvarssektoren: Blant annet kampflybasen på Ørland, Evenes flystasjon, ubåtbase på Haakonsvern og Finnmark landforsvar.
  • Har vært involvert i mange av de store sivile nasjonale prosjektene med sikkerhetsbehov og bistår Statsbygg i arbeidet med nytt regjeringskvartal.
  • Deltok i granskningsgruppen etter terroraksjonen på Equinors gassanlegg i In Amenas i 2013 og i granskingen av 22. juli-bomben.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.