Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Unik mulighet på Karljohansvern

Seks ledige lokaler i idylliske omgivelser. Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk søker etter seks profesjonelle aktører som vil utvikle og drive ny virksomhet i idylliske og historiske omgivelser på Karljohansvern

Et stille sted i urbant miljø

Karljohansvern, opprinnelig Horten Værft, ble etablert i 1818. Verftet ligger i utkanten av Horten sentrum. Store deler av området har vært stengt for publikum i mer en 180 år, men i dag kan publikum gå fritt omkring på det meste av det militær-historiske anlegget.

Karljohansvern kan best sammenlignes med et levende museum, der fremveksten av en moderne by kan følges. Her bringes fortid og nåtid sammen. Arkitekturen er særegen og følger ulike stilepoker. De eldste husene er fra gården Horten. Mange av bygningene ble oppført like etter at Marinen etablerte hovedbasen her i 1818. Oppføring av bygninger har etter hvert fulgt den teknologiske utviklingen og er typiske for sin tid.

Karljohansvern er under stadig utvikling som utfartsmål, som arena for arrangementer, arbeidssted og bosted. Vi fokuserer også på å bevare historiske bygninger, festningsanlegg natur og grønne områder. Eksisterende mangfold skal ivaretas, samtidig som vi ønsker å videreutvikle Karljohansvern som en levende kulturbydel med satsing på verdiskaping i tilknytning til kulturminnene.

Garasjene innenfor Verftsmuren skal gjøres om og tas i bruk som kontorer, kultur- og håndverksbedrifter, næringsvirksomhet og lignende aktivitet som er tilknyttet og bygger opp under virksomheten i området. Lokalene egner seg godt som utstillings- og salgslokaler for omsetning av kunst- og håndverkproduksjon samt serveringssted.

En attraktiv arena for mange

Karljohansvern er i dag arena for en rekke kulturelle aktiviteter og opplevelser. I tillegg har Karljohansvern fremdeles boliger for militære og sivile. Deler av det teknologiske miljøet finner man igjen i Forsvarets verksted og forskningsinstituttet. Verftsområdet er i dag privateid og Horten Industripark har en levende industri innen reparasjon og vedlikehold av skip. Den teknologiske ekspertisen fra Karljohansvern har gitt grobunn for fremveksten av en rekke innovative og høyteknologske bedrifter i Vestfold og en høgskole som har markert seg innen elektronikk og nanoteknologi.

Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk arbeider kontinuerlig med tilrettelegging for nye publikumstilbud som kan bidra til å gjøre området enda mer attraktiv og tilgjengelig både for besøkende og for byens befolkning.

Som ledd i dette arbeidet søker vi nå kontakt med profesjonelle aktører som kan påta seg å utvikle, leie og drive langsiktig ny publikumsrettet virksomhet i noen av de ledige lokalene på Karljohansvern.

Verneverdig og idyllisk

Lokalene som nå skal tas i bruk til nye formål, har en solrik, vestvendt beliggenhet og omkranser et lite torv. De er oppført i siste halvdel av 1800-tallet og har tidligere vært benyttet som garasjer og lagerplass. Når vi åpner flere små verksteder og næringslokaler samtidig så vil det vekke folks interesse og det vil bli et idyllisk miljø rundt det lille torvet. Området er skjermet for biltrafikk. Lokalene er på bakkeplan og har ulike størrelser med bruttoareal ca 50 kvm til 90 kvm.

Hele området er regulert til spesialområde for bevaring. Bygningene er gitt verneklasse 1, noe som tilsvarer fredning. Vernebestemmelsene tilsier at det ikke skal foretas endringer av bygningens eksteriør, men i noen tilfeller vil det likevel kunne åpnes for å vurdere tilbakeføring til dokumenterbar, opprinnelig eller tidligere utførelse. Dette forutsetter i tilfelle godkjennelse av utleier og av vernemyndighet, som i dette tilfelle vil være Riksantikvaren.

Bygningenes plassering og utforming tilsier at de bør ha interessante potensialer for en ny virksomhet. De behøver imidlertid innvendig istandsetting og innredning for å kunne benyttes til verksted og næringsformål.

Atkomstmuligheter

Karljohansvern ligger som en halvøy like utenfor Horten sentrum. Bygningene som nå skal tas i bruk til nye formål befinner seg innenfor den gamle Verftsmuren, på området ved de store museene. Utenfor muren er det godt med parkeringsplasser. Karljohansvern har også egen gjestebrygge for de som kommer båtveien.

Beskrivelse av ønsket virksomhet

Forsvarsbygg ønsker leietakere som driver ulike typer publikumsrettet virksomhet i de seks lokalene. I vurderingen vil Forsvarsbygg bl.a. legge vekt på:

• Utadrettet virksomhet overfor publikum
• Lokalet skal fungere som arbeidsplasser, og ikke lager
• Kontinuerlig aktivitet og faste åpningstider
• Forsvarsbygg vil legge vekt på at leietakerporteføljen fremstår som et variert og godt publikumstilbud.

Generelle forutsetninger for en avtale
• Bygningene leies ut i seksjoner med tidsbestemt leieavtale.

• Leietaker prosjekterer og gjennomfører for egen regning innvendig istandsetting av eget lokale, samt nødvendig ombygging for anvendelse til avtalt formål.

• Leietaker påtar seg ansvar for å innhente nødvendige offentlige tillatelser for alle tiltak. Planlegging gjennomføres i nær dialog med utleier som forbeholder seg selvstendig rett til å godkjenne alle søknadspliktige tiltak og å koordinere leietakers dialog med vernemyndighetene.

• Det avtales en fast, årlig husleie som indeksreguleres årlig.

• Tilbudt husleie forutsettes å reflektere markedsleie, fratrukket leietakers engangs etableringsinnskudd på kr 40.000,- som tilbakebetales i form av redusert husleie.

• Husleien settes til kr. 700.- pr. mnd. og andel felleskostnader i etableringstiden som beregnes til 24 mnd. Deretter inngås ny leieavtale basert på markedsleie.

• Leietaker dekker selv alle kostnader til drift og vedlikehold av innvendig lokale i hele leieperioden.

Felles befaring
Registrerte interessenter vil bli invitert til orientering og felles befaring primo mai 2011.

Videre fremdrift
Interessenter bes ta kontakt for å få tilsendt registreringsdokument og informasjon om felles befaring. Send epost merket ”Ledige lokaler Karljohansvern” til therese.svartsund@forsvarsbygg.no

Frist for innlevering av utfylt registreringsdokument med evt vedlegg er satt til 20. mai 2011.

Forsvarsbygg tar sikte på å innlede leiekontraktsforhandlinger med inntil 6 utvalgte tilbydere, ventelig primo juni 2011.

Det tas foreløpig sikte på å avslutte leiekontraktsforhandlinger innen 1. juli 2011.Overlevering av leieobjektet vil kunne skje umiddelbart etter at signert leiekontrakt med nødvendige vedlegg foreligger.

Eventuelle spørsmål kan rettes til
Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk
v/ festningsforvalter Therese Svartsund på telefon 33 03 34 53 eller 488 83 531 eller e-post: therese.svartsund@forsvarsbygg.no.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.