Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hele Akershus festning er nå fredet

17. desember ble fredningen markert med et arrangement på festningen og fyrverkeri over Oslo.

Fra venstre: Festningsforvalter Thor Krogh, adm.dir Forsvarsbygg Frode Sjursen, Riksantikvar Jørn Holme, kommandant Akershus festning John Einar Hynaas.

I kraft av sin alder er middelalderborgen allerede fredet. 17. desember 2014 fikk også resten av Akershus festning sin formelle fredningsstatus på plass. Fredningen ble høytidelig markert på festningen, i årets siste grunnlovsarrangement.

Blant deltakerne på arrangementet var Stortingets visepresidenter Marit Nybakk og Ingjerd Schou, og klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Riksantikvar Jørn Holme overrakte fredningsdokumentene til Frode Sjursen, direktør i Forsvarsbygg.

─ Akershus festning har stor betydning både for landet og for Oslo by. Gjennom sine 650.000 besøkende årlig befester Akershus festning sin posisjon som et møtepunkt mellom det militære og det sivile samfunnet. Fredningen sikrer at også fremtidige generasjoner får glede av dette flotte anlegget, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Onsdag ettermiddag kl 16.30 sendes det opp fyrverkeri fra festningen, for å feire fredningen og sette punktum for grunnlovsjubileet.

─ Fredningen av Akershus festning markerer avslutningen av grunnlovsjubileet på en flott måte.

Akershus er et nasjonalt symbol, og enestående blant våre nasjonale festningsverk, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Fakta om Akershus festning

Akershus festning har vært viktig for Norge i over 700 år. Kongeborgen på Akersneset er først omtalt i skriftlige kilder 22. juni 1300, i Håkon Vs gavebrev til Mariakirken i Oslo. Middelalderborgen ble under Kong Christian IV omformet til et renessanseslott omgitt av nye festningsmurer etter bastionprinsippet. Festningen har aldri blitt inntatt i kamp. Etter at Akershus ble nedlagt som aktivt forsvarsverk i 1814, ble nye bygninger oppført for Forsvaret som del av den selvstendige norske staten. Festningen har i dag status som nasjonalsymbol på grunn sin rolle som sete for konge- og statsmakt og de mange viktige og dramatiske historiske hendelsene som har skjedd her. Dette understrekes av at slottet i dag brukes som Regjeringens fremste representasjonslokale og i tillegg huser Det kongelige mausoleum. Akershus er den dag i dag i aktiv militær bruk, med Forsvarets ledelsesbygg fra 2007 som en tydelig manifestasjon.

For Oslo by er Akershus festning et sentralt identitetsskapende element, og et populært rekreasjonsområde for tilreisende og byens befolkning. Samtidig er festningen en aktiv arbeidsplass, kultur- og næringsarena. Med utgangspunkt i militærhistorien er det en levende festning, med nye roller og oppgaver tilpasset vår egen tid, hvor det skapes nytt og spennende samarbeid med lokalt kultur- og næringsliv. Det er Forsvarsbygg nasjonale festningsverk som forvalter Akershus festning og de 13 andre festningene.

Fakta om Statens kulturhistoriske eiendommer

Fredningen av Akershus festning markerte også avslutningen av arbeidet med landsverneplaner for statens kulturhistoriske eiendommer. Staten har vært en aktiv byggherre og sikret infrastruktur og bygninger over hele landet. Nå har Staten i all hovedsak utarbeidet landsverneplaner for alle sine verneverdige eiendommer, de siste ferdigstilles i 2015.. En landsverneplan er en oversikt over verneverdige eiendommer innenfor en statlig sektor, for eksempel forsvar, jernbane eller utdanning. Landsverneplanene danner grunnlag for fredning av utvalgte bygninger og anlegg. De utvalgte eiendommene er historien om utviklingen og oppbyggingen av Norge. Dette store kulturminnesamarbeidet er unikt i internasjonal sammenheng.

En hilsen fra direktør i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, Nina Eidem:

Norges festninger

Fredet og klart for bruk!

På tampen av året for grunnlovsfeiringen kan vi feire fredningen av en av landets fremste kulturminner; Akershus festning. Fredningen setter punktum for et omfattende arbeid der 10 av de største festningsverk ene er fredet. Nå er det viktig at disse unike historiske bygningene gjøres levende gjennom aktiv bruk og utvikling. Bare på den måten kan det skapes nytt liv på historisk grunn.

17.desember markeres Riksantikvarens formelle fredning av Akershus festning. Akershus festning har vært i sentrum for nasjonens vekst og utvikling i 700 år og er sammen med de andre festningsverkene sentrale identitetsbærere for Norge. De representer det fysiske bindeleddet mellom landets og Forsvarets historie og er i seg selv arkitektonisk unike byggverk. Norge er, i motsetning til våre naboland, ikke bortskjemt med monumentale historiske anlegg, og det er viktig og riktig at Stortinget har besluttet at de nasjonale festningene skal være i statlig eie. Vi er glade for fredningen, og dette bekrefter festningenes betydning som kulturminner.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (FB NFV) har oppgaven med å forvalte festningene, og skal ivareta de nasjonale festningene gjennom verdibevaring av anleggene for å oppnå at den kulturhistoriske kvaliteten sikres og synliggjøres. Oppgaven innebærer ikke bare å ivareta fortiden, i mandat ligger også oppgaven med å forme fremtiden for denne verdifulle kulturarven. Utvikling skal ikke gå på bekostning av festningenes kvalitet eller verdighet, heller tvert i mot, utvikling og bruk skal bidra til å forsterke festningenes kvaliteter. Det gjøres blant annet gjennom tett og aktivt samarbeid med både offentlige og sivile aktører. På Akershus festning betyr det å ha tett kontakt med blant museer, musikkinstitusjoner, Stiftelsen Akershus Kunst og Kultur og kommandantskapet. Dette bidrar til hensiktsmessig og best mulig utvikling.

Det er viktig at disse nasjonale kulturskattene har en enhetlig og forsvarlig forvaltning som ivaretar både vern og aktiv bruk. Forsvarsdepartementet, som eier, har bidratt til at hele 800 millioner kroner er brukt på vedlikehold og forvaltning av festningene de senere årene.

Fredningen er et viktig grunnlag for forvaltning av kulturhistorien. Men like viktig som fredning og forvaltning av festningene, er aktiv bruk. Gjennom samarbeid med Riksantikvaren, Forsvarsdepartementet, militære og sivile samarbeidspartnere tilrettelegges det for ny bruk gjennom fornying, utvikling og kreativitet. Erfaringer viser at man så langt har lykkes godt med dette. Totalt har festningene hele 2,6 millioner besøkende per år. Akershus festning har alene 650 000 besøkende hvert år. Enten det er gjennom restaurantbesøk, konserter eller andre opplevelser kan vår egen og fremtidige generasjoner glede seg over godt bevarte kulturminner.

Aktiv bruk sikrer riktig utvikling, oppmerksomhet og engasjement. Aktiv bruk gir festningene større betydning, ikke bare historisk, men også for samtiden.

Formell fredning av Akershus festning og andre festningsverk i vårt langstrakte land, vil sammen med aktiv bruk, sikre en bærekraftig historisk verdiskapning, til glede for fremtidige generasjoner.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.