Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny Oscarsborg-båt er nå ankommet Drøbak

Nye Oscarsborg III er nå ankommet Oscarsborg og vil om kort tid være klar for operativ drift.

Oscarsborg III gir Oscarsborg festning et nytt og mer fleksibelt tilbud som kommer besøkende og alle som har sitt virke på øya til gode. Båten, som er bygget ved et finsk verft, er spesialtilpasset de behovene Oscarsborg festning har for å frakte besøkende og medarbeidere til og fra øya.

Effektiviserer fergedriften

- Dette er en dag jeg har gledet meg til, sier avdelingsleder John Erik Bendiksen i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Bendiksen har det stedlige ansvaret for driften av fergetilbudet mellom Drøbak og Oscarsborg. Det er ingen tvil om at Oscarsborg III vil bidra til å effektivisere fergedriften og tilpasse tilbudet bedre til de store døgn- og sesongsvingningene i passasjergrunnlaget til Oscarsborg festning.

Det nye fartøyet skal supplere den gamle fergen Oscarsborg II, som fortsatt vil være i drift i perioder der passasjergrunnlaget tilsier dette. I sommersesongen kan passasjertallet komme opp i over 18.000 passasjerer i løpet av en måned, mens det i skuldersesongene sjelden ligger høyere enn 3.000. Vinterstid kan det daglige passasjerantallet være så lavt som 50 og enkelte dager helt nede i null. I perioder med lave passasjertall har Oscarsborg II gått med betydelig overkapasitet på flere avganger.

Raskere enn den gamle båten

- Oscarsborg III har kapasitet for inntil 17 passasjerer og er raskere enn den gamle fergen. Den vil dermed kunne dekke transportbehovet på et flertall av de årlige avgangene til Oscarsborg, forklarer Bendiksen. Målsettingen er å redusere de årlige driftskostnadene samtidig som tilbudet til publikum opprettholdes på dagens nivå. Han peker på at Oscarsborg III på sikt også vil kunne bidra til å utvide tilbudet, for eksempel med nye ruter og som en tilleggskapasitet i forbindelse med store arrangementer.

I ordinær rutetrafikk fra 1. oktober

Oscarsborg III vil være operativ i løpet av få dager, så snart Sjøfartsdirektoratet har gjennomført myndighetskontroll og utstedt de nødvendige sertifikater. Den nye fergen vil bli satt inn i ordinær rutetrafikk fra 1. oktober i år. Frem til 1. oktober vil all ordinær rutetrafikk bli ivaretatt av Oscarsborg II.

NY OSCARSBORG-BÅT HAR NO KOME TIL DRØBAK.

Nye Oscarsborg III har no kome til Oscarsborg, og vil om kort tid vere klar for operativ drift.

Oscarsborg III gjev Oscarsborg festning eit nytt og meir fleksibelt tilbod til beste for alle gjestar og alle som har sitt virke på øya. Båten, som er bygd ved eit finsk verft, er spesialtilpassa dei behova Oscarsborg festning har for å frakte gjestar og medarbeidarar til og frå øya.

- Dette er ein dag eg har gledd meg til, seier avdelingsleiar John Erik Bendiksen i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Bendiksen har det stadlege ansvaret for drifta av fergetilbodet mellom Drøbak og Oscarsborg. Det er inga tvil om at Oscarsborg III vil hjelpe til å effektivisere fergedrifta og tilpasse tilbodet betre til dei store døgn- og sesongsvingingane i passasjergrunnlaget til Oscarsborg festning.

Det nye fartøyet skal supplere den gamle ferga Oscarsborg II, som framleis vil vere i drift i periodar der passasjergrunnlaget tilseier dette. I sommarsesongen kan passasjertalet kome opp i over 18.000 passasjerar i løpet av ein månad, medan det i skuldersesongane sjeldan ligg høgare enn 3.000. På vinterstid kan det daglege passasjertalet vere så lågt som 50 og somme dagar heilt nede i null. I perodar med låge passasjertal har Oscarsborg II gått med monaleg overkapasitet på fleire avgangar.

- Oscarsborg III har kapasitet for inntil 17 passasjerar og er raskare enn den gamle ferga. Denne vil på denne måten kunne dekkje transportbehovet på eit fleirtal av dei årlege avgangane til Oscarsborg, forklarar Bendiksen. Målsetjinga er å redusere dei årlege driftskostnadene samstundes som ein held oppe tilbodet til publikum på dagens nivå. Han peikar på at Oscarsborg III på sikt også vil kunne hjelpe til å utvide tilbodet, til dømes med nye ruter og som ein tilleggskapasitet i samband med store tilskipingar.

Oscarsborg III vil vere operativ i løpet av få dagar, så snart Sjøfartsdirektoratet har gjennomført styresmaktskontroll og utferda dei naudsynte sertifikata. Den nye ferga vil bli sett inn i ordinær rutetrafikk frå 1. oktober i år. Fram til 1. oktober vil all ordinær rutetrafikk bli gjort av Oscarsborg II.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.