Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny festningsforvalter på Akershus festning

Hanne Berg er ny festningsforvalter på Akershus festning. Hun blir ansvarlig for en samlet eiendomsmasse på 104.000 kvm, i tillegg til en rekke fortifikasjoner og festningens grunnarealer på til sammen ca. 190 da. Hun får et særskilt ansvar for å videreutvikle festningen som kulturarena og rekreasjonsområde.

Solid leder- og eiendomserfaring

Hanne Berg har solid erfaring fra flere leder¬stillinger i eiendomsbransjen, fra offentlig og privat sektor, og kommer nå fra stillingen som boligsjef i Boligbygg KF. Tidligere har hun bl.a. vært forvaltningssjef i OBOS, forvaltningsdirektør i Husbanken og eiendoms- og utviklingsdirektør i Steen & Strøm ASA. Gjennom mange år har hun hatt styreverv i en rekke ulike virksomheter, også innen¬for kultursektoren. I perioden 1980-84 var hun medlem av Oslo bystyre.

Hun er utdannet diplom¬økonom, har en bachelor i statsvitenskap og Master of Management fra BI og har gjennomført Solstrandprogrammet.

- Dette er en kompleks og spennende utviklingsjobb. I nasjonal sammenheng er Akershus festning et viktig reiselivsmål og for Oslos befolkning er festningsområdet et populært rekreasjonsområde. Festningen har også et stort potensial som kulturarena, sier festningsforvalter Hanne Kristin Berg.

Hanne vil være Forsvarsbyggs sentrale kontaktpunkt mot festningens samarbeidspartnere, leietakere, media og lokalsamfunn.

Akershus festning - å skape nytt liv på historisk grunn

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) samarbeider nært med Oslo kommune, ledende aktører i bydelen og andre eksterne samarbeidspartnere, i tillegg til Forsvaret, for å levendegjøre festningen ytterligere i bybildet og for å øke tilgjengeligheten for allmennheten til indre festning. Utvikling av nye publikumstilbud er en sentral del av dette samarbeidet.

Oslo bystyre vedtok i juni 2014 en detaljreguleringsplan som åpner for at det gamle renseanlegget kan tas i bruk som kinoanlegg eller andre publikumsrettede formål.

- Forsvarsbygg nasjonale festningsverk ønsker å tilrettelegge for utleie av renseanlegget til kultur- og opplevelsesbaserte virksomheter. Målsettingen er at renseanlegget kan utvikles med publikumsattraksjoner som styrker dette byområde for allmennheten. Vi planlegger å invitere interesserte aktører til å levere konseptskisser for ny bruk av renseanlegget i nær fremtid, avrunder Berg.

NY FESTNINGSFORVALTAR PÅ AKERSHUS FESTNING

Hanne Berg er ny festningsforvaltar på Akershus festning.

Ho blir ansvarleg for ein samla eigedomsmasse på 104.000 m2, i tillegg til ei rekke fortifikasjonar og grunnareala til festninga på til saman ca. 190 da. Ho får eit særleg ansvar for å vidareutvikle festninga som kulturarena og rekreasjonsområde.

Solid leiar- og eigedomserfaring

Hanne Berg har solid erfaring frå fleire leiarstillingar i eigedomsbransjen, frå offentleg og privat sektor, og kjem no frå stillinga som bustadsjef i Boligbygg KF. Tidlegare har ho m.a. vore forvaltningssjef i OBOS, forvaltningsdirektør i Husbanken og eigedoms- og utviklingsdirektør i Steen & Strøm ASA. Gjennom mange år har ho hatt styreverv i ei rekke ulike verksemder, også innanfor kultursektoren. I perioden 1980-84 var ho medlem av Oslo bystyre.

Ho er utdanna diplomøkonom, har ein bachelor i statsvitskap og Master of Management frå BI og har gjennomført Solstrandprogrammet.

- Dette er ein kompleks og spanande utviklingsjobb. I nasjonal samanheng er Akershus festning eit viktig reiselivsmål, og for folk i Oslo er festningsområdet eit populært rekreasjonsområde. Festninga har også eit stort potensiale som kulturarena, seier festningsforvaltar Hanne Kristin Berg.

Hanne vil vere Forsvarsbygg sitt sentrale kontaktpunkt mot festninga sine samarbeidspartnarar, leigetakarar, media og lokalsamfunn.

Akershus festning - å skape nytt liv på historisk grunn

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) samarbeider nært med Oslo kommune, leiande aktørar i bydelen og andre eksterne samarbeidspartnarar, i tillegg til Forsvaret, for å gjere festninga ytterlegare meir levande i bybiletet og for å auke tilgangen for ålmenta til indre festning. Utvikling av nye publi-kumstilbod er ein sentral del av dette samarbeidet.

Oslo bystyre vedtok i juni 2014 ein detaljreguleringsplan som opnar for at det gamle reinseanlegget kan takast i bruk som kinoanlegg eller andre publikumsretta føremål.

- Forsvarsbygg nasjonale festningsverk ønsker å legge til rette for utleige av reinseanlegget til kultur- og opplevingsbaserte verksemder. Målsetjinga er at reinseanlegget kan bli utvikla med publikumsattraksjonar som styrker dette byområdet for ålmenta. Vi planlegg å invitere interesserte aktørar til å levere konseptskisser for ny bruk av reinseanlegget i nær framtid, rundar Berg av.

Akershus festning har ein tredelt funksjon som hovudsete for Forsvaret, som nasjonalt monument og som byområde for ålmenta. Festninga er fast seremoniell arena for og for regjeringa si representasjons-verksemd. I tillegg representerer festninga eit attraktivt rekreasjonsområde, og ei grøn lunge i sentrum av Oslo, i eit av dei mest ekspansive byutviklingsområda i byen. Festningen Restaurant er eit vellykka publikumstilbod, og Karpedammen scene er arena for konsertar og spel.

Festninga blir i dag årleg besøkt av rundt 700 000 menneske, og publikumsundersøkingar viser til svært nøgde brukarar.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.