Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sommer på festningene

Nær 2,6 millioner mennesker ventes å besøke en festning ila året, Festningene er blant landets viktigste kultur/- og turistattraksjoner.

– Vi gikk inn i årets sommersesong med gode plasseringer på Tripadvisors lister for flere av festningene, noe som understøtter at 2,6 millioner besøkende er svært fornøyd med det de opplever! Sommerprogrammet på de ulike festningene er godt i gang og aktørene gleder seg over et godt besøk og en fin sommersesong så langt, forteller Nina Eidem, direktør i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

Høy publikumstilfredshet

Fredriksten festning rangeres som landets fjerde viktigste landemerke på Tripadvisors liste i år. Akershus festning følger etter som nummer åtte. Festningene er arena for næring, kultur og opplevelser; her skapes det bokstavelig talt nytt liv på historisk grunn hver dag. I høysesongen fylles arenaene med gode kulturopp-levelser, som konserter, teateroppsetninger, festivaler og barnearrangement. Tryllefløyten på Oscarsborg i august, Allsang på Grensen og de mange store konsertene på Bergenhus er flotte publikumsopplevelser i unike historiske omgivelser. Oscarsborg er festningen med mest barnebesøk, og Akershus festning har størst andel utenlandske besøkende. Publikumsundersøkelser viser svært høy tilfredshet blant de besøken-de, og at mulighetene for rekreasjon er en hovedårsak til besøk.

- Samtidig ser vi en stadig økende tendens til at publikum oppsøker festningen pga kulturtilbudet som finnes her, og at festningene tas mer i bruk som helårsarenaer, sier Eidem.

Historisk hotell

Forsvarsbygg nasjonale festningsverks oppdrag er å sørge for at festningene er tilgjengelige og attraktive for publikum. Festningene har befestet sin posisjon som betydningsfulle arenaer for kultur og næring med viktig lokal verdiskaping. Et av festningshotellene er medlem av’ De Historiske Hotel & spisesteder’; Oscarsborg hotell. Medlemskapet er en anerkjennelse av kvalitet og av det unike hotellet representerer, og underbygger festningens profil som kultur- og næringsarena. Både for Fredriksten festning og Oscarsborg festning er et godt hotell- og restauranttilbud av avgjørende betydning for videre utvikling som en av regionenes viktigste destinasjoner, samtidig som det gir helårsbruk av festningene.

QR-KODER, ny og effektiv formidling på norsk og engelsk

Det siste året har besøkende fått historieformidling direkte på mobilskjermen sin illustrert med fine bilder når de går den selvguidede festningsløypa. Festningsløypa er en historisk vandring i festningens natur, særegne arkitektur og historie gjennom flere århundre. Gjennom QR-koder via smart telefon formidles både militærhistorien, samt dagens nye bruk av bygninger og arenaer.

- Det er et mål å være til stede på de plattformene som de besøkende er. Samtidig arbeides det målrettet for å redusere papirformatet i informasjonsformidlingen på festningene og fremme miljøvennlige løsninger, Det har vært spennende å introdusere en ny formidlingskanal på festningene som ivaretar både lokale og engelsktalende besøkende, og vi opplever at publikum verdsetter det, forteller Eidem.

Nytt liv på historisk grunn

Festningene forvalter et stort publikumssegment. Publikum skal møte tilgjengelige og attraktive rekreasjons-områder, med historieformidling som et sentralt fokusområde. Gjennom de siste årene er festningene rehabilitert for over 800 mnok og fremstår i dag som godt vedlikeholdte kulturminner. Gjennom utvikling og tilretteleggelse for lokalt kultur- og næringsliv skapes det nytt liv på historisk grunn.

Nynorsk

SOMMAR PÅ FESTNINGANE

Nær 2,6 millionar menneske er venta å besøke ein festning i løpet av året. Festningane er mellom dei viktigaste kultur- og turistattraksjonane i landet.

– Vi gjekk inn i årets sommarsesong med gode plasseringar på listene til Tripadvisor for fleire av festningane, noko som stadfestar at 2,6 millionar besøkande er svært nøgde med det dei opplever! Sommarprogrammet på dei ulike festningane er godt i gang, og aktørane gler seg over eit godt besøk og ein fin sommarsesong så langt, fortel Nina Eidem, direktør i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

Publikum er svært nøgde

Fredriksten festning blir rangert som det fjerde viktigaste landemerket i landet på lista til Tripadvisor i år. Akershus festning følgjer etter som nummer åtte. Festningane er arena for næring, kultur og opplevingar; her blir det bokstavleg talt nytt liv på historisk grunn kvar dag. I høgsesongen blir arenaene fylte med gode kulturopplevingar, som konsertar, teateroppsetjingar, festivalar og barnearrangement. Tryllefløyta på Oscarsborg i august, Allsang på Grensen og dei mange store konsertane på Bergenhus er flotte publikumsopplevingar i unike historiske omgjevnader. Oscarsborg er festningen med mest barnebesøk, og Akershus festning har størst del utanlandske besøkande. Publikumsundersøkingar viser at dei besøkande er svært nøgde, og ei hovudårsak til besøk er at det er mogleg med rekreasjon på festningane.

- Samstundes ser vi ein stadig aukande tendens til at publikum oppsøkjer festningen pga. kulturtilbodet som finst her, og at festningane meir og meir blir tekne i bruk som heilårsarenaer, seier Eidem.

Historiske hotell

Oppdraget til Forsvarsbygg nasjonale festningsverk er å sjå til at festningane er tilgjengelege og attraktive for publikum. Festningane har stadfesta posisjonen sin som avgjerande arenaer for kultur og næring med viktig lokal verdiskaping. Eit av festningshotella er medlem av’ De Historiske Hotel & spisesteder’; Oscarsborg Hotell & Resort. Medlemskap hjå De Historiske – hotel & spisesteder er ei anerkjenning av kvalitet og av det unike hotellet representerer. Dette underbyggjer også festningane sin profil som kultur- og næringsarena. Både for Fredriksten festning og Oscarsborg festning er eit godt hotell- og restauranttilbod avgjerande viktig for vidare utvikling som ein av dei viktigaste destinasjonane i regionen, samstundes som det gjev heilårsbruk av festningane.

QR-kodar, ny og effektiv formidling på norsk og engelsk

Det siste året har besøkande fått historieformidling direkte på mobilskjermen sin illustrert med fine bilete når dei går den sjølvguida festningsløypa. Festningsløypa er ei historisk vandring i festningen sin natur, særeigne arkitektur og historie gjennom fleire hundreår. Gjennom QR-kodar via smarttelefon blir både militærhistoria samt dagens nye bruk av bygg og arenaer formidla.

- Det er eit mål å vere til stades på dei plattformene som dei besøkande er på. Samtidig blir det arbeidd målretta for å redusere papirformatet i informasjonsformidlinga på festningane og fremje miljøvenlege løysingar. Det har vore spanande å introdusere ein ny formidlingskanal på festningane som stettar både lokale og engelsktalande besøkande, og vi opplever at publikum set pris på det, fortel Eidem.

Nytt liv på historisk grunn

Festningane forvaltar eit stort publikumssegment. Publikum skal møte tilgjengelege og attraktive rekreasjonsområde, med historieformidling som eit sentralt fokusområde. Gjennom dei siste åra er festningane rehabiliterte for over 800 millionar kroner og står i dag fram som godt vedlikehaldne kulturminne. Gjennom utvikling og tilrettelegging for lokalt kultur- og næringsliv blir det skapt nytt liv på historisk grunn

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.