Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sommer på Bergenhus

Når mer enn 350.000 gjester ventes til festningen, ja da blir det travelt. Sommeren 2016 har bydd på konserter og utendørs kulturopplevelser innenfor festningsmurene. Festningen er en av regionens viktigste kulturarenaer og turistattraksjoner.

Festningen er arena for næring, kultur og opplevelser; her skapes det bokstavelig talt nytt liv på historisk grunn hver dag. Høysesongen på festningen er fra april - september, og da fylles arenaen med gode kulturopplevelser, som konserter, teateroppsetninger, operaforestillinger, øl- og matfestival og kulturopplevelser for enhver smak.

- Sommerprogrammet på Bergenhus festning er godt i gang og alle aktørene på arenaen gleder seg over godt besøk og en fin sommersesong. Jeg vil spesielt nevne Bergen Live sine konserter og Bergenfest i juni som i løpet av 14 dager ble besøkt av over 60.000 mennesker. Store arrangementer er Kygo-festivalen på Koengen i august og Øl- og matfestivalen første helgen i september.

Høye besøkstall og fornøyde besøkende

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) utfører jevnlige publikumsmålinger. De nasjonale festningene er etablert som betydelige kultur/- og rekreasjonsarenaer som publikum er svært fornøyd med. Og det har de vært gjennom flere år.

Anbefalingsviljen er høy, publikum kommer tilbake gang på gang og vi opplever at de besøkende har et sterkt eierforhold til festningen. Denne sommeren gjennomføres det en ny stor undersøkelse på mange av de nasjonale festningene, også på Bergenhus.

- Mulighetene for rekreasjon og kulturopplevelser skapes i nært samarbeid med mange aktører. NFV har ansvaret for å aktivt utvikle og koordinere et kulturprogram i tråd med de ulike festningers profil, legge til rette for å formidle både militærhistorisk og samtidsbruk av festningene, og ivareta et høyt antall besøkende på en profesjonell måte, sier Fyllingsnes.

Åpen festning

De 14 nasjonale festningsverkene besøkes av 3,3 millioner mennesker årlig, og er med dette blant Norges mest besøkte attraksjoner. Bergenhus festning besøkes alene av 650.000 mennesker årlig og er med det en av de største attraksjonene i Bergen. Det høye besøkstallet sier noe om festningens posisjon i Bergen, dens betydning og interesse for folk flest.

Festningen er åpen alle dager hele året. Kulturaktiviteter og samarbeid med næringsaktører gir tilgang til og bruk av festningen hele året. Dette gir viktige ringvirkninger for byen; det skaper liv i sentrum, skaper arbeidsplasser, gir inntekter til kommunekassen og representerer en inngangsportal til alt annet Bergen har å by på - sommer som vinter.

Sommar på Bergenhus

Når meir enn 350.000 gjester er venta til festninga, ja då blir det travelt. Sommaren 2016 har bydd på konsertar og utandørs kulturopplevingar innanfor festningsmurane. Festninga er ein av dei viktigaste kulturarenaene og turistattraksjonane i regionen.

Festninga er arena for næring, kultur og opplevingar; her blir det bokstaveleg talt skapt nytt liv på historisk grunn kvar dag. Høgsesongen på festninga er frå april–september, og då blir arenaen fylt med gode kulturopplevingar, som konsertar, teateroppsetjingar, operaframsyningar, øl- og matfestival og kulturopplevingar for kvar ein smak.

- Sommarprogrammet på Bergenhus festning er godt i gang, og alle aktørane på arenaen gler seg over godt besøk og ein fin sommarsesong. Eg vil spesielt nemne Bergen Live sine konsertar og Bergenfest i juni som i løpet av 14 dagar vart besøkt av over 60.000 menneske. Store arrangement er Kygo-festivalen på Koengen i august og Øl- og matfestivalen fyrste helga i september.

Høge besøkstal og nøgde besøkande

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) utfører jamlege publikumsmålingar. Dei nasjonale festningane er etablerte som vesentlege kultur/- og rekreasjonsarenaer som publikum er svært nøgde med. Og det har dei vore gjennom fleire år.

Tilrådingsviljen er høg, publikum kjem tilbake gong på gong og vi opplever at dei besøkande har eit sterkt eigarforhold til festninga. Denne sommaren gjennomfører vi ei ny stor undersøking på mange av dei nasjonale festningane, også på Bergenhus.

- Opningane for rekreasjon og kulturopplevingar blir skapte i nært samarbeid med mange aktørar. NFV har ansvaret for aktivt å utvikle og koordinere eit kulturprogram i tråd med profilen dei ulike festningane har, leggje til rette for å formidle både militærhistorisk og samtidsbruk av festningane, og ivareta eit høgt tal besøkande på ein profesjonell måte, seier Fyllingsnes.

Open festning

3,3 millionar menneske besøkjer dei 14 nasjonale festningsverka årleg, og dei er med dette blant dei mest besøkte attraksjonane i Noreg. Bergenhus festning blir åleine besøkt av 650.000 menneske årleg og er med det ein av dei største attraksjonane i Bergen. Det høge besøkstalet seier noko om posisjonen og rolla festninga har og interessa folk flest har for den.

Festninga er open alle dagar heile året. Kulturaktivitetar og samarbeid med næringsaktørar gjev tilgang til og bruk av festninga heile året. Dette gjev viktige ringverknader for byen; det skaper liv i sentrum, skaper arbeidsplassar, gjev inntekter til kommunekassen og representerer ein inngangsportal til alt anna Bergen har å by på – sommar som vinter.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.