Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Flott sesong på festningene

Med sommersesongen på hell gjøres det opp status.

- 7500 besøkende bare på en helg, melder festningsforvalter på Karljohansvern Therese Svartsund gledesstrålende. Årets nykommer Mat- og ølfestivalen er nylig gjennomført med stor suksess. Hortens-folket kjente så absolutt sin besøkelsestid, og dette arrangementet sammen med flere andre har bidratt til å posisjonere Garasjetorget og Artilleriverkstedet som viktige arenaer for kultur- og næringsutvikling i byen.

Betydningsfulle kulturarenaer

Suksesshistoriene på sommerfestningene er mange; for Operaen på Oscarsborg ble det i år rekordsalg med nær 90% solgte billetter. Nordisk Films storsatsning 'Kongens nei' er delvis innspilt her, og til premieren i september rigges Borggården til en svær utekino. Kongsvinger festning innledet sommeren med å annonsere ny hotelldriver; en aktør som ser muligheter og vil bidra til å skape en levende festning. Akershus festning bød på vandreteater som ble svært godt mottatt av publikum, konserter og ikke minst Verdens kuleste dag.

Musikalen 'Den Hvite Dame' hadde sin urfremføring i unik historisk ramme på Fredriksten, og skapte begeistring hos både publikum og kritikere. På Kristiansten, i Fredrikstad - Gamlebyen og på Fredriksvern har det vært mange store og små arrangementer gjennom hele sommeren. Månefestival og Slaget på Dynekilen nevnes. Og hos sistnevnte er nå forberedelsene til Høstutstillingen i full gang. På Bergenhus har store artister fylt arenaen gang på gang, Paul McCartney, Aurora Aksnes, Kygo for å nevne noen få. Denne helgen braker det løs med Øl- og matfestival over to dager med et forventet besøk på 50 000 mennesker.

Kulturopplevelser på festningene kjennetegnes av mangfold, kvalitet, engasjement og etterspørsel fra både publikum og arrangører.

Svært mange og svært fornøyde besøkende

Forsvarsbygg nasjonale festningsverks (NFV) ivaretar totalt et besøkstall på 3,3 millioner besøkende. Med dette er festningene i toppsjiktet av publikumsattraksjoner i Norge. Besøkstallene er høye, og gjennom jevnlige målinger vet vi også at de besøkende er svært fornøyde med det som møter dem. Så langt i år ser vi en økning i besøkstall for nesten samtlige festninger. Det skal også nevnes at denne sommeren dukket PokemonGo opp på festningene og bidro til å eksponere arenaene for nye målgrupper. Denne sommeren er det gjennomført en ny stor publikumsundersøkelse, resultatene fra denne vil være klar i høst.

Aktiv utvikling

NFVs oppdrag er å sørge for helhetlig forvaltning av festningene og for at de gjøres allment tilgjengelig. NFV er ikke selv arrangør eller kulturprodusent, men en tilrettelegger og koordinator av arenaen. Dette betyr bl.a. ansvaret for at festningene fremstår med et balansert aktivitetstilbud til ulike målgrupper, og i tråd med den enkelte festnings profil. Kulturopplevelsene skapes i nært samarbeid med eksterne aktører, hvor NFV har ansvaret for å aktivt utvikle og koordinere et kulturprogram og tilrettelegge for militærhistorisk formidling og samtidsbruk av festningene.

Flott sesong på festningane

Med sommarsesongen på hell gjer vi opp status.

– 7500 besøkande berre på éi helg, melder festningsforvaltar på Karljohansvern Therese Svartsund gledesstrålande. Årets nykommar Mat- og ølfestivalen er nyleg gjennomført med stor suksess. Hortensfolket kjende så absolutt gjestingstida si, og dette arrangementet saman med fleire andre har bidrege til å posisjonere Garasjetorget og Artilleriverkstedet som viktige arenaer for kultur- og næringsutvikling i byen.

Viktige kulturarenaer

Suksesshistoriene på sommarfestningane er mange; for Operaen på Oscarsborg vart det i år rekordsal med nær 90 % selde billettar. Nordisk Film si storsatsing 'Kongens nei' er delvis spelt inn her, og til premieren i september blir Borggården rigga til ein svær utekino. Kongsvinger festning innleidde sommaren med å annonsere ny hotelldrivar; ein aktør som ser opningar og vil bidra til å skape ei levande festning. Akershus festning bydde på vandreteater som vart svært godt motteke av publikum, konsertar og ikkje minst Verdens kuleste dag.

Musikalen 'Den Hvite Dame' hadde urframføring i unik historisk ramme på Fredriksten, og skapte begeistring hos både publikum og kritikarar. På Kristiansten, i Fredrikstad – Gamlebyen og på Fredriksvern har det vore mange store og små arrangement gjennom heile sommaren. Vi nemner Månefestival og Slaget på Dynekilen. Og hos sistnemnde er no førebuingane til Høstutstillingen i full gang. På Bergenhus har store artistar fylt arenaen gong på gong, Paul McCartney, Aurora Aksnes og Kygo for å nemne nokre få. Denne helga brakar det laus med Øl- og matfestival over to dagar med eit forventa besøk på 50 000 menneske.

Kulturopplevingar på festningane er kjenneteikna av mangfald, kvalitet, engasjement og etterspørsel frå både publikum og arrangørar.

Svært mange og svært nøgde besøkande

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) ivaretek totalt eit besøkstal på 3,3 millionar. Med dette er festningane i toppsjiktet av publikumsattraksjonar i Noreg. Besøkstala er høge, og gjennom jamlege målingar veit vi også at dei besøkande er svært nøgde med det som møter dei. Så langt i år ser vi ein auke i besøkstalet for nesten alle festningar. Det skal også nemnast at denne sommaren dukka PokemonGo opp på festningane og bidrog til å eksponere arenaene for nye målgrupper. Denne sommaren er det gjennomført ei ny stor publikumsundersøking, resultata frå denne vil vere klar i haust.

Aktiv utvikling

NFV sitt oppdrag er å syte for heilskapleg forvaltning av festningane og for å gjere dei ålment tilgjengelege. NFV er ikkje sjølv arrangør eller kulturprodusent, men ein tilretteleggjar og koordinator av arenaen. Dette inneber bl.a. ansvaret for at festningane står fram med eit balansert aktivitetstilbod til ulike målgrupper, og i tråd med profilen den enkelte festninga har. Kulturopplevingane blir skapte i nært samarbeid med eksterne aktørar, der NFV har ansvaret for aktivt å utvikle og koordinere eit kulturprogram og leggje til rette for militærhistorisk formidling og samtidsbruk av festningane.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.