Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vedlikehold på Laboratoriet

Arbeidene på Laboratoriet / Hvite hus innebærer at all puss på fasadene skal rehabiliteres med tradisjonelle materialer og metoder, og vinduene skal restaureres. Vedlikeholdet utføres etter antikvariske prinsipper.

Gjennom de siste årene er de 14 festningene rehabilitert for over 800 mnok og fremstår i dag som godt vedlikeholdte kulturminner.

Arbeidene ved Karljohansvern vil i 2016 omfatte rehabilitering og vedlikehold på Hvite hus, Magasin A og Artilleriverkstedet.

- Vi er veldig glade for alt vedlikeholdsarbeidet som skal gjennomføres her i år, sier festningsforvalter Therese Svartsund. Det kommer alle våre besøkende til gode.

Vedlikehold etter antikvariske prinsipper

Arbeidene på Laboratoriet / Hvite hus innebærer at all puss på fasadene skal rehabiliteres med tradisjonelle materialer og metoder, og vinduene skal restaureres. Det er gjennomført fargeundersøkelser. Fasadene skal males med de opprinnelige fargene som ble brukt da bygget ble ført opp i 1839. Bygningen er fredet, både utvendig og interiør, og alle arbeidene som skal gjøres er godkjent av Riksantikvaren.

Kalkmørtel

Ved tidligere arbeider på bygget er det brukt forskjellige mørtler. Nå skal all puss på fasadene tas ned og gjenoppbygges, og det skal det brukes naturlig hydraulisk kalkmørtel.

- Den hydrauliske kalkmørtelen er mer fleksibel og tåler mer bevegelse. Bygget er gammelt og beveger seg, derfor er det viktig at pussen tåler bevegelse uten at det sprekker opp, sier Siri Hoem, seniorarkitekt i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

Restaureringsarbeidet utføres av entreprenør Alliero og skal ferdigstilles høsten 2016. Murerne i Alliero har lang erfaring med denne typen restaureringer. I tillegg til oppdrag på andre festningsverk har de gjennomført store prosjekter på Oscarshall på Bygdøy, slottet i Oslo og Eidsvollsbygningen.

Tidligere laboratorium

Laboratoriet (Det hvite hus) med smie ble bygget i 1839. Dette er en av de klassiske empirebygningene som representerer den eldste bebyggelsen ved Marinens hovedetablissement på Karljohansvern. Bygningen brukes nå av Preus museum. Her er fotolaboratorium, kontorer og Barnas fotoverksted.

På Magasin er det de gamle stålvinduene som restaureres og settes i stand, et arbeid som har pågått over noen år. På Artilleriverkstedet er det elektriske anlegget oppgradert, bygget får fjernvarme, og nå er det taket som står for tur.

- Vedlikeholdsarbeid betyr at vi får noen stillaser i en periode, men vi skal koordinere det sånn at alle arrangementene kan gjennomføres som planlagt sier Therese Svartsund.

Vedlikehald på Laboratoriet

Arbeida på Laboratoriet / Hvite hus inneber at all puss på fasadane skal rehabiliterast med tradisjonelle materiale og metodar, og vindauga skal restaurerast. Vedlikehaldet blir utført etter antikvariske prinsipp.

Gjennom dei siste åra er dei 14 festningane rehabiliterte for over 800 mnok og står i dag fram som godt vedlikehaldne kulturminne.

Arbeida ved Karljohansvern vil i 2016 omfatte rehabilitering og vedlikehald på Hvite hus, Magasin A og Artilleriverkstedet.

- Vi er veldig glade for alt vedlikehaldsarbeidet som skal gjennomførast her i år, seier festningsforvaltar Therese Svartsund. Det kjem alle våre besøkande til gode.

Vedlikehald etter antikvariske prinsipp

Arbeida på Laboratoriet / Hvite hus inneber at all puss på fasadane skal rehabiliterast med tradisjonelle materiale og metodar, og vindauga skal restaurerast. Det er gjennomført fargeundersøkingar. Fasadane skal målast med dei opphavlege fargane som vart brukte då bygget vart ført opp i 1839. Bygningen er freda, både utvendig og interiør, og alle arbeida som skal gjerast, er godkjende av Riksantikvaren.

Kalkmørtel

Ved tidlegare arbeid på bygget er det brukt ulike mørtlar. No skal all puss på fasadane takast ned og byggjast opp att, og då skal det brukast naturleg hydraulisk kalkmørtel.

- Den hydrauliske kalkmørtelen er meir fleksibel og toler meir rørsle. Bygget er gammalt og beveger seg, derfor er det viktig at pussen toler rørsle utan at det sprekk opp, seier Siri Hoem, seniorarkitekt i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

Restaureringsarbeidet blir utført av entreprenør Alliero og skal ferdigstillast hausten 2016. Murarane i Alliero har lang erfaring med denne typen restaureringar. I tillegg til oppdrag på andre festningsverk har dei gjennomført store prosjekt på Oscarshall på Bygdøy, slottet i Oslo og Eidsvollsbygningen.

Tidlegare laboratorium

Laboratoriet (Det hvite hus) med smie vart bygd i 1839. Dette er ein av dei klassiske empirebygningane som representerer den eldste bygningsmassen ved Marinens hovudetablissement på Karljohansvern. Bygningen blir no brukt av Preus museum. Her er fotolaboratorium, kontor og Barnas fotoverksted.

På Magasin er det dei gamle stålvindauga som blir restaurerte og sette i stand, eit arbeid som har gått føre seg over nokre år. På Artilleriverkstedet er det elektriske anlegget oppgradert, bygget får fjernvarme, og no er det taket som står for tur.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.