Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stor aktivitet over heile landet for å førebu Cold Response 22

Cold Response er eit norskledet vinterøving som blir halden anna kvart år saman med allierte og partnarnasjonar. Førebuingane til øvinga er allereie i gang hos travle forsvarsbyggjarar over heile landet

– Forsvarsbygg skal støtta Forsvaret i fred, krise og krig. Vi er ein beredskapsorganisasjon og jobben vår er å sørga for at Forsvaret og våre allierte kan gjera sin. Derfor er denne øvinga så viktig, og eg vil rosa alle dei som eg veit har jobba i lang tid for at vi skal kunna levera på dette. Det er store leveransar under svært stramme tidsfristar, og dette er ei prioritert oppgåve for oss, uttaler direktør Thorbjørn Thoresen

 

Forsvare Noreg under ein artikkel 5 operasjon

– Øvinga sikrar eigne og alliertes evne til å gjennomføra fleirnasjonale fellesoperasjonar i eit miljø som er prega av strid med høg intensitet, og under krevjande vinterforhold. Vi øver rett og slett på å kunna motta forsterkninger og på å forsvara Noreg.  Til saman 40.000 soldatar vil delta i øvinga som blir gjennomført i mars 2022. Det er mykje arbeid som er gjort allereie, og mykje som #gjenstå på kort tid, forklarer prosjektleiar for alliert trening i Forsvarsbygg, Tore Reiersen.

 

Store leveransar

Over heile landet har arbeidet vore i gang i lengre tid. Kontraktar er inngått, område er synfarne og samarbeidde med Forsvaret og NATO er organisert og aktivert. Nye areal blir opparbeidde og eksisterande øvingsareal blir klargjorde. Alt med eit mål: At Forsvarsbygg som beredskapsorganisasjon leverer på det Forsvaret og våre allierte treng både før, under og etter øvinga, utdjupar Reiersen.

Han forklarer:

–Vi tilrettelegg for dei mellombelse leirene som skal etablerast, frå Bardufoss og Indre Troms i Nord, til Værnes i Midt-Noreg, og til Rena, Sessvollmoen og Rygge lenger sør i landet.  Til saman bidrar vi med å etablera 6-8 mellombelse leire, og dessutan at mange andre av leira våre, hamner og flyplassar òg skal klargjerast og takast i bruk.

Strøm, vatn og infrastruktur i leirene

–Vi får på plass vatn, straum og viktig infrastruktur i det som blir teltcampar. Vi tilrettelegg for kvar soldatane skal bu, eta og kvila. Her er det Forsvarets logistikkorganisasjon og den sivile leverandøren deira Wilnor som leverer sjølve telta, medan vi sørger for at alt fram til at telta skal reisast. I tillegg skal alle lokasjoner, det vera seg teltcampar eller andre leire og lokasjoner blir døgnet drifta rundt, til dømes med velfungerende avfalls- og sanitærsystemer, seier Reiersen.

–Det er eit stort oppdrag, men vi er i gang og saman skal vi klara dette, avsluttar Reiersen.

Se video fra Forsvaret om øvelsen her

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.