Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs direktør om 2017

I 2017 har vi levert godt på alle mål. Parallelt har vi gjennomført den største interne omstillingen på 12 år for å effektivisere virksomheten vår og frigjøre ressurser til høyere prioriterte oppgaver i forsvarssektoren.

2017 HAR VÆRT ET GODT, MEN KREVENDE ÅR

Vi har hatt høy aktivitet gjennom året og har levert tilnærmet like gode resultater som i fjor, med færre ansatte. Parallelt har vi omorganisert hele virksomheten vår for å møte ambisjonene om å bidra til at Forsvaret får en bærekraftig struktur og relevant kampkraft for framtiden, i tråd med forsvarssektorens langtidsplan (2017-2020). Vi har redusert ledelses-, stab- og støttefunksjoner gjennomgående i hele virksomheten, kraftsamlet fagmiljøer og innført Leanmetodikk gjennom et eget flyt-program som verktøy for kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser. Gjennom streng bemanningsstyring sikret vi at verdifull kompetanse ble overført fra støttefunksjoner til produksjonsmiljøer og vi unngikk dermed overtallighet. Vi skal spare en kvart milliard kroner til høyere prioriterte oppgaver i sektoren innen utgangen av 2020. Resultatene for 2017 viser at vi er i rute i henhold til vår plan for dette. Digitalisering, standardisering og effektivisering av innkjøpsorganisasjonen vår vil i årene fremover være sentrale innsatsfaktorer for det videre effektiviseringsarbeidet.

EN BEREDSKAPSORGANISASJON

Målbildet vårt er endret fra 2017. Vi har blant annet fått et nytt leveransemål knyttet til å understøtte forsvarssektorens operative evne og beredskap. Eiendom, bygg og anlegg (EBA) er en sentral innsatsfaktor for Forsvarets operasjoner, og Forsvarsbygg skal fremover levere godt også i krise og krig. I løpet av året har vi fått beredskapsplanverket vårt på plass, vi har høstet viktig læring gjennom vår deltakelse i Forsvarets øvelse GRAM / Trident Javelin, interne kriseøvelser og som deltakere i planleggingen av den kommende store øvelsen høsten 2018: Trident Juncture. Vi er godt i gang med å fylle rollen som beredskapsorganisasjon, men vi er fortsatt i en diskusjon rundt hvor langt vi kan involvere sivilt personell i beredskapsstrukturen.

FORNYING OG ØKT OPERATIV EVNE FOR FORSVARET

Byggeprosjekter for om lag 3 milliarder kroner ble gjennomført i 2017, til avtalt kvalitet og innenfor de rammer som er gitt. Vi ferdigstilte 35 investeringsprosjekter, blant annet nye bygg for redningshelikoptertjenesten og 330 skvadronen på Banak, Ørland og Sola, en ny skole for Luftforsvaret på Sørreisa og ny brannstasjon på Bardufoss flystasjon. Kampflybasen på Ørlandet er vårt viktigste byggeprosjekt, og vårt største utviklingsprosjekt noensinne, med en omsetning på over 10 millioner daglig for å holde planlagt fremdrift. I 2017 ble nødvendinge EBA-fasiliteter ferdigstilt og overlevert i tide til mottak av Norges første F-35 fly. Prosjektet går hovedsakelig etter planen, med unntak av mindre forsinkelser innenfor deler av ammunisjonsfasiliteter og hangarer. I løpet av året har vi også overlevert mulighetsstudie og alternativanalyse for Evenes som flystasjon. Fremdriftsplanen er meget stram og eventuelle forsinkelser knyttet til prosessen med konseptvalgutredningen vil påvirke fremdriften på prosjekter under planlegging. I 2017 har vi også igangsatt planarbeid for store EBA-investeringer på Haakonsvern i forbindelse med nye undervannsbåter. Som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen har vi for hele virksomheten økt ressursinnsatsen mot prosjektsikkerhet, og graderte anskaffelser og informasjonssikkerhetsstyring er et viktig satsingsområde fremover.

UTVIKLING OG VERDIBEVARING

Med over 13 000 bygg og anlegg spredt over hele landet forvalter vi Norges største offentlige eiendomsportefølje. Å finne en god balanse i porteføljen slik at EBA faktisk er den innsatsfaktoren Forsvaret trenger for sin virksomhet, er vår viktigste leveranse. I 2017 har vi prioritert verdibevarende ressurser særskilt på EBA som videreføres i Forsvarets framtidige basestruktur og som gir best effekt på den operative evnen. Samtidig er det en utfordring å opprettholde tilstandsgraden på forsvarssektorens bygningsmasse. I 2017 solgte vi forsvarseiendom for 705 millioner kroner, hvilket var en betydelig økning sammenlignet med året før. Myntgata 2 kvartalet i Kvadraturen i Oslo utgjorde det største salget, og det er også solgt et vesentlig antall boliger. Sektoren har fortsatt behov for å kvitte seg med betydelig EBA i årene fremover for å finansiere fornyelse i den offensive investeringsplanen frem mot 2020 og for å sikre en bærekraftig økonomi for framtidens forsvar. Vi vil derfor ha et sterkt fokus på avhendingsvirksomheten vår i de kommende år. Likeledes må vi øke produksjonskapasiteten vår for å kunne levere på investeringsplanen frem mot 2020.

Over 3,8 millioner besøkte festningene i 2017, hvilket gjør festningene til noen av Norges mest besøkte reisemål. Målet om å øke verdiskapningen for den enkelte festning gjennom destinasjons- og forretningsutvikling er krevende. Et tiltak for å møte denne utfordring er at vi fra 1. mai 2018 integrerer festningene i vår ordinære driftsorganisasjon.

VI TAR SAMFUNNSANSVAR

Rundt halvparten av Ørlands befolkning blir berørt av utbyggingen av den nye kampflybasen, enten det gjelder grunnerverv, innløsning eller støytiltak. I 2017 er vi i rute i med dette arbeidet. Prosesser knyttet til hus og gårdsbruk er krevende for de berørte, og god dialog og tillit er avgjørende. I den fasen prosjektet er i nå, har vi etablert et prosjektkontor utenfor flystasjonen på Brekstad, som gjør det enklere for ørlendingene å komme i direkte kontakt med oss. I 2017 har vi startet omfattende miljøkartlegginger både på Bodø flystasjon og på Kjeller ved Lillestrøm. Viktig forberedende arbeider for framtidig byutvikling til det beste for samfunnet. I Bodø skal totalt 5 millioner kvadratmeter bli til «ny by, ny flyplass», på Kjeller skal over 1 millioner kvadratmeter selges når Forsvaret flytter i 2023. Den sikkerhetspolitiske situasjonen gir også større krav til beskyttelse og sikring enn tidligere. Vår fortifikatoriske kompetanse er viktig for Forsvaret og unik i staten. Vi benyttes derfor stadig mer som rådgivere om beskyttelse og sikring av bygg og anlegg også i andre samfunnskritiske eiendomsprosjekter, på oppdrag fra offentlige virksomheter. Vår unike kompetanse er gjort tilgjengelig for andre gjennom kurstilbud og Sikringshåndboka – som i 2017 høstet den internasjonale sikkerhetsprisen «The Outstanding Security Performance Award (OPSA)».

FORSVARLIG FORVALTNING

Forsvarsbygg har levert et godt økonomisk resultat innenfor rammen av forsvarlig forvaltning og sektorens krav til holdninger, etikk og ledelse. I 2017 ble vi nominert til «Bedre stat prisen» for forbedringer i økonomistyringen vår. I de kommende år skal vi fortsette å skape gode resultater gjennom forsvarlig forvaltning, evnen til systematisk læring, forbedring av arbeidsprosesser og standardisering av leveransene våre. Riksrevisjonen hadde ingen merknader til Forsvarsbyggs regnskap for 2016.

Forsvarsbygg har bidratt godt til å bygge forsvarsevne i 2017. I det kommende året skal vi rigge oss ytterligere for å levere på ambisjonene om økt kampkraft og bærekraft i forsvarssektoren.

Denne teksten er kapittel 1: Leders beretning, i Forsvarsbyggs årsrapport 2017

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.