Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs direktør om 2018

I 2018 har vi sørget for gode leveranser til Forsvaret, og gjennom NATO-øvelsen Trident Juncture har vi vist at vi er en beredskapsorganisasjon som også kan levere godt i krise og krig.

Gode resultater med ny organisasjon

Vi har hatt høy aktivitet gjennom året, og leverer godt på de fleste av målene våre. Ny organisasjonsstruktur har fått tid til å sette seg, og vi leverer mer tjenester med færre ressurser. Anskaffelsesmiljøet vårt er samlet i egen avdeling, og vil være en viktig ressurs for å hente ut planlagte effektiviseringsgevinster i innkjøpsprosesser og kontraktsforvaltning fremover. Justeringer av organisasjonen kan fortsatt være nødvendig for å oppnå optimal balanse mellom struktur og effektiv oppgaveløsning.
Innen utgangen av 2020 skal vi effektivisere for en kvart milliard kroner, for å frigjøre midler til høyere prioriterte oppgaver i forsvarssektoren. I år har vi gjennom ulike effektiviserings- og forbedringstiltak ytterligere redusert kostnadene våre med 99 millioner kroner, og vi ligger
dermed godt an sett opp mot planen.

En beredskapsorganisasjon

Eiendom, bygg og anlegg (EBA) er en sentral innsatsfaktor for Forsvarets operasjoner, og Forsvarsbygg skal levere godt også i krise og krig. Gjennom den store NATO-øvelsen Trident Juncture, og etterfølgende kommandoplassøvelse, viste vi at vi er i stand til å støtte Forsvaret og besøkende avdelinger med tilfredsstillende EBA-fasiliteter. Tilbakemeldingene fra Forsvaret var gode, og vi vil ta med oss erfaringene inn i planleggingen og gjennomføringen av den neste store øvelsen, Cold Response, i 2020.
Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg åpnet i 2018 en testrigg for eksplosjoner. Testriggen bidrar til et tryggere Norge ved å øke forsøkskapasiteten til å teste ut bygningsløsninger, samt å validere og utvikle beregningsmetoder. Vi har gjennom året styrket posisjonen vår som kunnskapsformidler og rådgiver for sikring av bygg, blant annet gjennom årets sikringskonferanse der vi satte ny deltakerrekord. Vi har også deltatt i en fullskalatest
gjennom det internasjonale forsøkssamarbeidet SHIELD (Super Heavy Improvised Explosive Loading Demonstration), som gjør at vi opparbeider oss mer kunnskap om beskyttelsesløsninger for både sivile og militære skjermingsverdige objekter.

Fornying og økt operativ evne for Forsvaret 

Byggeprosjekter for om lag 3,5 milliarder kroner ble gjennomført i 2018, til avtalt kvalitet og innenfor rammene som er gitt. Vi ferdigstilte 19 investeringsprosjekter, blant annet nye befalsforlegninger i Rusta leir, vedlikeholdsbygg for nye kampfly og nye forlegninger for befal og vervede på Ørland.
Kampflybasen på Ørland er vårt største investeringsprosjekt noensinne, og vårt viktigste byggeprosjekt, sammen med utbyggingen av fremskutt base for kampfly og nye maritime patruljefly (MPA) på Evenes. På Evenes har vi i løpet av året levert forprosjekt for MPA, som nå er til ekstern kvalitetssikring. I 2018 har vi også utarbeidet en statlig reguleringsplan for Evenes, som skal sendes på høring første kvartal 2019. Utredningsprosessen er gjennomført i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og er den første statlige reguleringsplanen for Forsvaret. Forprosjekt for infrastruktur og vedlikeholdsfasiliteter for Norges nye ubåter på Håkonsvern er også utarbeidet. Vi har i tillegg jobbet strukturert for å komme Forsvarsdepartementets krav om sikring av skjermingsverdige objekter i møte. Som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen har vi for hele virksomheten økt ressursinnsatsen mot prosjektsikkerhet, og graderte anskaffelser og informasjonssikkerhetsstyring er et viktig satsningsområde for oss fremover.

Utvikling og verdibevaring 

Med over 13 000 bygg og anlegg spredt over hele landet forvalter vi Norges største offentlige eiendomsportefølje. Å finne en god balanse i porteføljen, slik at Forsvaret har det de trenger for sin virksomhet, er vår viktigste oppgave. I 2018 har vi gjennomført vedlikeholdsprosjekter for 456 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til leveranser og tjenester for omlag 300 millioner kroner til øvelsen Trident Juncture. EBA som videreføres i Forsvarets fremtidige basestruktur,
og som har stor betydning for sektorens samlede operative evne og beredskap gis prioritet. Det er likevel en utfordring å opprettholde tilstandsgraden på forsvarssektorens bygningsmasse.
I 2018 solgte vi forsvarseiendom for 680 millioner kroner. Salget av grunnarealet på Flesland i Bergen for 426,5 millioner kroner, er det største salget Forsvarsbygg noensinne har gjort. I tillegg har vi i løpet av året solgt et vesentlig antall boliger. Sektoren har fortsatt behov for å avhende betydelig EBA i årene framover, for å finansiere fornyelse i den offensive langtidsplanen frem mot 2020, og for å sikre en bærekraftig økonomi for framtidens forsvar. Dette betyr at vi sammen med Forsvaret må fortsette å fokusere på utrangering og avhending av eiendommer det ikke lenger er bruk for.
Den største utfordringen vår er likevel at vi ikke klarer å produsere opp mot tilgjengelige rammer innenfor investeringsvirksomheten. Et resultat av dette er forskyvning av ønsket oppstart og ferdigstillelse av leveranser til Forsvaret. Vi må derfor, i tett samarbeid med Forsvarsdepartementet og Forsvaret, øke produksjonskapasiteten vår for å kunne levere på investeringsplanen fram mot 2020.
Vi har nok en gang satt publikumsrekord på festningene, med over 4,1 millioner besøkende. Dette gjør festningene til noen av Norges mest besøkte reisemål. Festningene er fra i år en del av den ordinære driftsorganisasjonen vår, og vi har startet et arbeid for å øke verdiskapningen for den enkelte festning gjennom destinasjons- og forretningsutvikling.

En bærekraftig forsvarssektor

Rundt halvparten av Ørlands befolkning blir berørt av utbyggingen av den nye kampflybasen, enten dette gjelder grunnerverv, innløsning eller støytiltak. Vi er i rute med dette arbeidet, og i 2018 er vi halvveis med innløsning og støyisolering av boliger. Ved utløpet av året hadde vi levert 400 boliger tilbake til huseier etter gjennomførte støytiltak. Prosesser knyttet til hus og gårdsbruk er krevende for de berørte, og for å bidra til god dialog og tillit har vi et prosjekt-
kontor utenfor flystasjonen på Brekstad, der ørlendingene kan komme i direkte kontakt med oss.
I 2018 sluttet Forsvarsbygg seg til ti strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Dette er et viktig steg for miljøarbeidet og ansvaret vårt for å redusere sektorens energibruk og klimagassutslipp. Gjennom å tilslutte oss de ti strakstiltakene, bekrefter vi målsetningen om en
bærekraftig forsvarssektor.
I april nådde vi en viktig milepæl i Hjerkinnprosjektet, Norgeshistoriens største og mest omfattende naturrestaurering. Regjeringen vedtok ved kongelig resolusjon å innlemme området i verneområdene på Dovrefjell, og dermed skape Nord-Europas største sammenhengende høyfjellsøkosystem, som sikrer det unike dyre- og plantelivet som finnes der. Resultatene vi har oppnådd i prosjektet er så gode at vi i 2021 kan tilbakeføre Sør-Norges største og mest benyttede militære skytefelt til unik og vernet natur.

Kontinuerlig forbedring

Forsvarsbygg har de siste årene jobbet med å bygge en kultur for kontinuerlig forbedring, og vi ser gode resultater i form av mer effektive arbeidsprosesser. I 2018 laget vi et veikart for det videre forbedringsarbeidet fram mot 2021. Digitalisering og bruk av digitale verktøy er ofte en forutsetning for å gjennomføre ønskede forbedringer, og er derfor en sentral del av dette.
Forsvarsbygg har levert et godt økonomisk resultat innenfor rammen av forsvarlig forvaltning og sektorens krav til holdninger, etikk og ledelse. I juli trådte EUs nye personvernforordning (GDPR) i kraft. Vi har sammen med etaten Forsvarsmateriell etablert et felles personvernombud, og startet en intern opplæring av alle ansatte, som vil fortsette i 2019. Riksrevisjonen hadde ingen merknader til Forsvarsbyggs regnskap for 2017.
Vi har i 2018 vist at Forsvarsbygg er en viktig beredskapsorganisasjon for Forsvaret. I årene som kommer skal vi ytterligere forsterke denne posisjonen, og samtidig øke produksjonsevnen innenfor investeringsvirksomheten vår. Slik bidrar vi til å bygge forsvarsevne hver dag.

Denne teksten er kapittel 1, Leders beretning, i Forsvarsbyggs årsrapport 2018.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.