Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs direktør om året 2019

Vi har sørget for gode leveranser til Forsvaret, og gjennom dette bidratt til økt kampkraft og bærekraft.

Gode resultater gjennom kontinuerlig forbedring

Produksjonen har gjennom året vært høy. Forsvarsbygg har levert effektive og operative eiendommer, bygg og anlegg til Forsvaret. Dette bidrar til økt kampkraft, og vi tar aktivt del i utviklingen av et bærekraftig og fremtidsrettet norsk forsvar.

Innen utgangen av 2020 skal vi effektivisere for en kvart milliard kroner for å frigjøre midler til høyere prioriterte oppgaver i forsvarssektoren. I år har vi gjennom ulike effektiviserings- og forbedringstiltak ytterligere effektivisert våre leveranser og tjenester med 73 millioner kroner. De siste tre årene har vi samlet redusert kostnadene våre med 172 millioner kroner, og vi ligger dermed godt an sett opp mot planen.


En beredskapsorganisasjon
Eiendom, bygg og anlegg (EBA) er viktige innsatsfaktorer både i fred, krise og krig. Forsvarsbygg har derfor en viktig rolle som tilrettelegger av nødvendig EBA og infrastruktur til trening og øvelser for Forsvaret. I 2019 deltok vi i øvelsen Polaris Gram. Dette var en stabsøvelse der formålet var å perfeksjonere planverket i forsvarssektoren, og den var samtidig en del av NATO-øvelsen Trident Jupiter 2019. Erfaringene fra disse øvelsene er tatt inn i planleggingen av den store øvelsen Cold response, som skal foregå i 2020. Forsvarsbyggs deltagelse viser at vi er en relevant og gripbar medspiller gjennom å understøtte Forsvaret i deres trening og øvelser for både egne og allierte styrker.

Fornying og økt operativ evne for Forsvaret

Byggeprosjekter for om lag 4 milliarder ble gjennomført i 2019 til avtalt kvalitet og innenfor rammene som er gitt. Vi ferdigstilte 16 investeringsprosjekter, blant annet medisinsk lager og feltsykehus på Sessvollmoen, undervisningslokaler på Høybuktmoen, fornyelse av boliger på Sørreisa og ny base for redningshelikoptertjenesten på Banak i Lakselv.

Viktige leveranser til økt operativ evne er oppstart for etablering av nye kapasiteter for luftromsovervåking, fortsatt utbygging av kampflybase på Ørland og fremskutt base for kampfly og nye maritime patruljefly på Evenes, infrastruktur og vedlikeholdsfasiliteter for nye ubåter på Haakonsvern, samt oppbygging av Finnmark landforsvar og garnison Porsangmoen.

I tillegg har vi utarbeidet beslutningsgrunnlag for nye prosjekter i størrelsesorden tre milliarder kroner. Vi har også sendt den statlige reguleringsplanen for Evenes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for sluttbehandling.

I 2020 legger regjeringen frem ny langtidsplan for forsvarssektoren. I den forbindelse har Forsvarssjefen lagt frem sitt fagmilitære råd for hvordan det norske forsvaret bør se ut fremover. Eiendom, bygg og anlegg er en viktig forutsetning for en ønsket forsvarsstruktur, og våre fagmiljøer har deltatt aktivt i arbeidet med fagmilitært råd.

Et endret trusselbilde krever at Forsvarsbygg til enhver tid tilpasser virksomheten. Vi har i 2019 justert sikkerhetsorganisasjonen vår gjennom å samle fagkompetansen i større miljøer, og styrket arbeidet med forebyggende sikkerhet, prosjektsikkerhet, graderte anskaffelser og informasjonssikkerhetsstyring.

Utvikling og verdibevaring
Med over 13 000 bygg og anlegg spredt over hele landet forvalter Forsvarsbygg Norges største offentlige eiendomsportefølje. Å finne en god balanse i porteføljen, slik at Forsvaret har det de trenger for sin virksomhet, er vår viktigste oppgave. I 2019 har vi gjennomført vedlikeholdsprosjekter for om lag en halv milliard kroner, som er på samme nivå som fjoråret. I tillegg kommer ekstra oppdrag for omlag 580 millioner kroner, som omfatter alliert trening, forberedelser til øvelsen Cold response 2020, brukerstyrte EBA-tiltak, og oppdrag utenfor forsvarssektoren. EBA som skal videreføres i Forsvarets fremtidige basestruktur, og som har stor betydning for forsvarssektorens samlede operative evne og beredskap, har prioritet når vi planlegger ressursinnsatsen. Det er likevel en utfordring å opprettholde tilstandsgraden på forsvarssektorens samlede bygningsmasse.

Vi har hatt høy produksjon gjennom året, og til tross for at vi har utfordringer med å utnytte tilgjengelige investeringsrammer fullt ut, bidrar vi til at vedtatt forsvarsstruktur i all vesentlighet kan etableres som forutsatt.

I 2019 solgte vi forsvarseiendommer for 268 millioner kroner. Salgsinntektene besto primært av boligsalg og avsluttende oppgjør for leieinntekter på Bodø lufthavn. Forsvarssektoren har fortsatt behov for å avhende betydelig EBA de neste årene for å finansiere inneværende langtidsplan, samt bidra til finansiering av neste langtidsperiodes forsvarsstruktur.

Vi har nok en gang satt publikumsrekord på festningene, med 4,4 millioner besøkende. Dette gjør festningene til noen av Norges mest besøkte reisemål.

En bærekraftig forsvarssektor
Rundt halvparten av befolkningen på Ørland blir berørt av utbyggingen av den nye kampflybasen, enten det gjelder grunnerverv, innløsning eller støytiltak. Alle tiltak som fremgår av reguleringsbestemmelsene er gjennomført innenfor fristen, med unntak av noen få hvor det er gitt utsatt frist fra kommunen og Fylkesmannen. De gjenstående tiltakene vil gjennomføres i 2020.

Hjerkinn-prosjektet er norgeshistoriens største naturrestaurering av norsk fjellnatur, og Forsvarsbyggs tilbakeføring av tidligere skyte- og øvingsfelt har stor nasjonal og internasjonal interesse. I 2019 presenterte vi Hjerkinn-prosjektet på en miljøkonferanse i Cape Town med over 900 deltagerefra 66 land. Under Oslo arkitekturtriennale, Nordens største arkitekturfestival, var det premiere på filmen «Landscape healing», som følger naturrestaureringen på Hjerkinn og flere av ryddeprosjektene våre i tidligere skyte- og øvingsfelt over hele landet. Filmen er produsert av 3RW-arkitekter, og er regissert av den tidligere BAFTA-nominerte Richard John Seymour.

Forsvarsbygg har sluttet seg til de ti strakstiltakene i eiendomssektorens veikart mot 2050. Dette er et viktig steg for miljøarbeidet, og ansvaret vårt for å redusere forsvarssektorens energibruk og klimagassutslipp. Vi har siden 2015 redusert det årlige forbruket av mineralolje til oppvarming av bygg med omlag 87 prosent, og kom nesten i mål med 100 prosent utfasing av fossilt brensel til oppvarming av bygg innen utgangen av 2019. Det gjenstår kun tre lokasjoner, der manglende utfasing skyldes at tiltakene inngår i store infrastrukturprosjekter som går over lang tid. Vi har i disse tilfellene fått dispensasjon fra berørte kommuner.

Kontinuerlig forbedring
Forsvarsbyggs veikart for forbedringsarbeid frem mot 2021 er grunnmuren for å bygge en kultur for kontinuerlig forbedring. Vi har i 2019 etablert nye interne utviklingsmål med tilhørende strategiske satsningsområder. Vi jobber strukturert med lean-metodikk for å identifisere og gjennomføre effektive forbedringstiltak. En sentral del av forbedringsarbeidet er digitalisering av prosessene våre.

Forsvarsbygg har levert et godt økonomisk resultat innenfor rammen av forsvarlig forvaltning og forsvarssektorens krav til holdninger, etikk og ledelse. Internrevisjonens overordnede uttalelse bekrefter at Forsvarsbygg er i positiv utvikling, og at deler av styringssystemet vårt beveger seg mot beste praksis og kontinuerlig forbedring. Riksrevisjonen hadde ingen merknader til Forsvarsbyggs regnskap i 2018.

Vi har en ambisjon om å bli ledende på offentlige anskaffelser og bruke vår posisjon i markedet til å sørge for priseffektive anskaffelser. Samtidig skal viktige samfunnsansvar ivaretas. I 2019 har vi styrket oppfølgingen av leverandørene våre og innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Vi har i 2019 vist at eiendom, bygg og anlegg er et premiss for utviklingen av ønsket forsvarsstruktur, og at Forsvarsbygg er en viktig beredskapsorganisasjon for Forsvaret. Slik bidrar vi til å bygge forsvarsevne hver dag.

Svein Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg
Teksten er hentet fra kapittel 1, Leders beretning, i Forsvarsbyggs årsrapport for 2019.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.