Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs direktør om året 2021

Vi har sørget for gode leveranser til Forsvaret, og bidratt til bærekraftige og kosteffektive leveranser som understøtter forsvarssektorens behov.

Gode resultater i samhandling med Forsvaret


Forsvarsbygg har i 2021 levert effektive og operative eiendommer, bygg og anlegg til Forsvaret i tråd med Forsvarets og forsvarssektorens behov og rammene som stilles til rådighet. Til tross for strenge restriksjoner på grunn av koronapandemien, har vi gjennomført tilnærmet 100 prosent av produksjonsvolumet i investeringsvirksomheten. Vi har også lyktes med å drive planmessig og effektivt vedlikehold av forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg innen den økonomiske rammen. Gjennom dette har Forsvarsbygg styrket evnen til forsvar og viljen til beredskap og bygget forsvarsevne hver dag.


Eiendom, bygg og anlegg for god beredskap og økt operativ evne


Eiendom, bygg og anlegg er premisser for forsvaret av Norge i fred, krise og krig. I 2021 har vi videreutviklet vår evne til å drifte eiendom, bygg og anlegg som kreves for å understøtte nasjonal og alliert trening og øving i Norge. Erfaringene fra øvelsen Polaris Gram har vi tatt med oss i forberedelsene til Cold Response 2022. I 2021 gjennomførte vi byggeprosjekter for om lag fire milliarder kroner, til avtalt kvalitet og innenfor rammene som er gitt. Vi overleverte 26 byggeprosjekter til Forsvaret, og vi er på vei til å realisere langtidsplanens ambisjon for investeringer i eiendom, bygg og anlegg.
 

Utvikling og verdibevaring av eiendomsporteføljen

Med nesten 13 000 bygg og anlegg spredt over hele landet, forvalter vi Norges største offentlige eiendomsportefølje. I 2021 har vi gjennomført 800 ordinære vedlikeholdstiltak, et antall som er betydelig høyere enn fjoråret. Det er likevel en utfordring å opprettholde tilstandsgraden på forsvarssektorens samlede bygningsmasse. Forsvarets fremtidige basestruktur, og tiltak som har stor betydning for sektorens samlede operative evne og beredskap, har prioritet når ressursinnsatsen planlegges. Forsvarsbygg vil utrede hvilke tilstandsgrader som bør stilles for de ulike kategoriene for eiendom, bygg og anlegg, som grunnlag for Forsvarsdepartementets fastsettelse av fremtidig ambisjonsnivå for tilstandsgrader.

I 2021 solgte vi forsvarseiendommer for 214 millioner kroner, som Forsvaret ikke lenger har behov for. Salgsinntektene består primært av salg av Perminalen i Tromsø og boliger. Forsvarssektoren har fortsatt behov for å avhende betydelig eiendom, bygg og anlegg de neste årene for å bidra til å finansiere forsvarsstrukturen i langtidsperioden. Dette vil også redusere eiendomsporteføljen, slik at vi får en bedre utnyttelse av midlene til verdibevaring.

Forsvarsbygg har ansvaret for sektorens kulturhistoriske eiendommer, festninger og fort. Noen av disse er kun delvis i operativ bruk, men bidrar betydelig til den historiske forståelsen av samfunnsbetydningen av et godt forsvar. Vi har fått i oppdrag å lede en utredning for fremtidig forvaltning av forsvarssektorens kulturhistoriske eiendommer. Arbeidsgruppen består av representanter fra Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Statsbygg og Riksantikvaren. Utredningen skal gi regjeringen et kunnskapsgrunnlag for å vurdere alternative løsninger til dagens forvaltning av forsvarssektorens kulturhistoriske eiendommer.

I 2021 hadde festningene 2,6 millioner besøkende. Selv om besøkstallet er lavt sammenlignet med det vi kan kalle et normalår, regner vi det som godt med tanke på reiserestriksjoner og avlyste arrangementer på grunn av koronapandemien.


En bærekraftig forsvarssektor


Som Norges største offentlige eiendomsaktør har vi et ansvar for å redusere klimaavtrykket i forsvarssektoren. Realiseringen av Forsvarsbyggs miljøstrategi er en viktig del av forsvarssektorens bidrag til at Norge skal nå en rekke av FNs bærekraftsmål. I 2021 har vi gjennomført omfattende overvåkning av miljøstatus for vann, naturmiljø og støyutslipp fra våre skytefelt, flystasjoner og leire. Fremover vil vi jobbe med å videreutvikle en bærekraftig og ressurseffektiv eiendomsportefølje, og styrke arbeidet med bærekraftige anskaffelser, for å redusere forsvarssektorens samlede klima- og miljøpåvirkning.

Med en så kompleks virksomhet som Forsvarsbygg driver, vil det kunne oppstå avvik. Vi har et godt system for avvikshåndtering, retter opp i feil som er begått og jobber metodisk for at organisasjonen lærer av erfaringen. I året som har gått har Forsvarsbygg håndtert to større slike saker: Hogst av skog i et kulturminneområde på Trandum og byggeaktivitet for nært inntil og over grensen til et verneområde på Evenes. Vi bruker erfaringene for å videreutvikle Forsvarsbygg som organisasjon.

Med samfunnsoppdraget vårt følger også et særskilt ansvar for å bidra til seriøsitet i arbeidslivet og forebygging og avdekking av arbeidslivskriminalitet. I 2021 har vi blitt støttemedlem i Fair Play Bygg, en ideell organisasjon som jobber for en seriøs bygg- og anleggsbransje.


Vi bidrar til en mer moderne og effektiv forsvarssektor


Forsvarssektoren skal modernisere og effektivisere med 2,3 milliarder kroner årlig fra 2024. Vi har satt oss høye ambisjoner for virksomhetsutvikling, modernisering og effektivisering av egen virksomhet for å bidra til at forsvarssektoren når målet. Forsvarsbygg nådde effektiviseringskravet i 2021. Innføring av kategoristyring av anskaffelsene våre vil være sentralt i det videre arbeidet, samtidig som vi støtter resten av forsvarssektoren ved å stille viktige ressurser til disposisjon.

I Hurdalsplattformen har regjeringen slått fast at renholdstjenester skal tilbakeføres til forsvarssektoren. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg oppgaven med å konkretisere hvordan en tilbakeføring av renholdstjenester skal gjøres. Vi ser frem til å sammen finne løsninger som gir forsvarssektoren gode og effektive renholdstjenester.


Helhetlig styring


Forsvarsbygg har levert et godt økonomisk resultat innenfor rammene av forsvarlig forvaltning og sektorens krav til holdninger, etikk og ledelse. Internrevisjonen har vurdert at Forsvarsbyggs overordnede modenhet på styring og kontroll er formalisert, med elementer av etterlevelse. Denne vurderingen er uendret fra 2020, men det pekes på at Forsvarsbygg har gjort en rekke vesentlige forbedringer i 2021, særskilt innenfor risikostyring og internkontroll. Riksrevisjonen hadde ingen merknader til Forsvarsbyggs regnskap i 2020.

Vi har i 2021 vist at eiendom, bygg og anlegg er premisser for utviklingen av ønsket forsvarsstruktur, og at Forsvarsbygg er en effektiv og viktig beredskapsorganisasjon for Forsvaret. Slik bygger vi forsvarsevne og vilje til beredskap hver dag.
 
Svein Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg
 
 
Teksten er hentet fra kapittel 1, Leders beretning, i Forsvarsbyggs årsrapport for 2021.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.