Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Spørsmål og svar

Vi ser frem til å få et samlet drifts- og vedlikeholdsmiljø hos oss i Forsvarsbygg. Her får du svar på ofte stilte spørsmål. Innholdet oppdateres så snart vi har ny informasjon.

Hva er besluttet?
Regjeringen har besluttet at Forsvarsbygg får ansvaret for renholdet i forsvarssektoren og at arbeidet med tilbakeføring skal starte nå. 

Hvem har fattet beslutningen?
Regjeringen har besluttet at Forsvarsbygg vil få ansvaret for renholdet i forsvarssektoren.

Hvorfor skal renholdet utføres av Forsvarsbygg?
Beslutningen er en oppfølging av Hurdalsplattformen der det stadfestes at regjeringen vil «Sørgje for at reinhaldet i heile forsvarssektoren igjen blir organisert i Forsvarets eigen regi».

Renholdet er en del av en helhetlig eiendomsforvaltning, som Forsvarsbygg allerede gjør. Samtidig skal Forsvarsbygg sikre god ivaretakelse av personellet og gode renholdstjenester.

Omfattes alle renholderne eller bare noen?
Målsettingen er å gradvis ta tilbake alt daglig renhold slik at det utføres av renholdere ansatt i Forsvarsbygg innen utgangen av 2024. Det gjelder i prinsippet alle renholdslederne og renholderne. Fremdriften avhenger av at vi når målsettingen om en bedre løsning for sektoren samlet sett både hva angår kvalitet og effektivitet, samtidig som vi ivaretar personellet på en god måte.

Hvorfor kan ikke Forsvarsbygg overta alt renholdet med èn gang?
Regjeringen og forsvarssektoren er opptatt av at tilbakeføringen skal gjøres skikkelig og planlegges godt. Dette både av hensyn til berørt personell og til etableringen av en profesjonell organisasjon for å håndtere renhold i et så stort omfang.

Prosessen vil derfor skje gradvis, hvor målet er at alt daglig renhold er tilbakeført senest i løpet av 2024. Tempoet i gjennomføringen vil likevel avhenge av at vi når målsettingen om en bedre løsning for sektoren samlet sett både hva angår kvalitet og effektivitet, samtidig som vi ivaretar personellet på en god måte.

Hvem utførte renholdet før?

Renholdet har de siste årene blitt ivaretatt av flere private aktører.

Hvor stor blir renholdstjenesten når den samles hos Forsvarsbygg?

Omfanget utgjør samlet sett en av de største renholdsleveransene i Norge og berører et stort antall ansatte.

Renholdsvirksomheten vil omfatte flere enn 400 ansatte og om lag en million kvadratmeter.

Måtte renholdstjenesten tilbakeføres pga. dårlig kvalitet i leveransen?

Ambisjonen er å få til en bedre løsning for renholdet enn vi samlet sett har i dag. Vi har lært mye i de årene hvor renholdet var konkurranseutsatt. Vi tar med oss de beste erfaringene derfra når vi bygger opp renholdstjenesten internt i sektoren.

Det er naturlig at renholdet tilbakeføres til Forsvarsbygg fordi Forsvarsbygg allerede drifter og vedlikeholder byggene i forsvarssektoren.

Hvilke kontrakter skal tas tilbake først og når skal det skje?

Forsvarsbygg har startet arbeidet med å planlegge og bygge opp renholdsorganisasjonen. Da vil blant annet dette avklares.

Rekkefølge - og tidspunkt for tilbakeføring av kontrakter gås gjennom med de berørte ansatte og firmaene som har forsvarskontraktene. 

Oppbyggingen vil skje med basis i de renholdsressursene som finnes i sektoren i dag.

En tett dialog med de ansatte, brukerne og dagens leverandører er viktig, slik at vi tar med oss de gode erfaringene fra dagens løsning.

Som del av arbeidet med å utvikle renholdstjenesten, blir det viktig å se på mulighetene som ligger i ny teknologi og synergier med den øvrige eiendomsforvaltningen i Forsvarsbygg. 

Vil tilbakeføringen gå utover Forsvarets operative evne?

Tilbakeføringen vil ikke gå utover Forsvarets operative evne. Det er enighet i regjeringen om at eventuelle merutgifter ikke skal gå utover operativ evne.

Hvordan skal tilbakeføringen skje?

Oppbyggingen vil skje med basis i de renholdsressursene som finnes i sektoren i dag.

Tett dialog med de ansatte, brukerne og dagens leverandører er viktig, slik at vi tar med oss de gode erfaringene fra dagens løsning.

Renholderne som kommer til Forsvarsbygg, vil bli ansatt som i en virksomhetsoverdragelse til betingelser som statsansatt. Det gir flere fordeler. Blant annet er pensjonsordningene i staten generelt betydelig bedre enn minimumsordringene i privat sektor.  

Vi ser frem til å få et samlet drifts- og vedlikeholdsmiljø hos oss i Forsvarsbygg. Vi gleder oss til at renholderne begynner hos oss:) 

Hvorfor er renhold viktig?

Godt renhold er viktig for helsen og trivselen til alle de 17.000 menneskene som jobber i Forsvaret. Godt renhold er også viktig for vedlikeholdet av de nesten 13.000 byggene og anleggene over hele landet. Godt vedlikehold bidrar til mindre slitasje og lengre levetid. Renholderne bidrar til å bygge Norges forsvarsevne. 

Hvordan skal tilbakeføringen finansieres?
Tilbakeføring forutsetter en effektivitet og kvalitet på nivå med dagens renhold. Det vil naturlig være noen engangskostnader ved oppstart som blant annet innkjøp av renholdsmateriell osv. Eventuelle merutgifter vil vi komme tilbake til i den ordinære budsjettprosessen. Tilbakeføringen vil ikke få konsekvenser for Forsvarets operative evne.

Hva mener Forsvaret om tilbakeføring av renholdet til Forsvarsbygg?

Dette er en prosess som forsvarssektoren stiller seg samlet bak.  

Skal renholdet utføres 100 % av egne ansatte eller blir det fortsatt innleie?

Det legges opp til at alt daglig renhold skal utføres av oss. Forsvarssektoren skal etablere og gjennomføre et omfattende renhold i egen regi. Det vil være behov for å kunne leie inn arbeidskraft bla. for å ta kapasitetstopper.

Hvor skal renholderne organiseres i Forsvarsbygg?

Renholderne blir del av Forsvarsbygg sin etablerte organisasjonsstruktur. 

Hvor mange ansatte skal begynne på hvert sted?
Dette avklares løpende. Totalt omfattes flere enn 400 ansatte fordelt på alle lokasjoner. Oppbyggingen vil skje med basis i de renholdsressursene som finnes i sektoren i dag. I prinsippet gjelder overføringen alle renholdslederne og renholderne.

Mister renholdere pensjonsrettigheter og AFP hvis de går til en statlig arbeidsgiver?

Renholderne som kommer til Forsvarsbygg vil bli ansatt på vilkår som statsansatte. Generelt er pensjonsordningene i staten betydelig bedre enn minimumsordringene i privat sektor. Det gjelder både alderspensjon, førtidspensjon og uførepensjon. Disse ordningene blir renholderne en del av når de begynner i Forsvarsbygg.  

Vi kartlegger detaljene rundt overgangen og hva det vil bety for den enkelte renholder. Reglene rundt AFP er utfordrende. Derfor går vi grundig gjennom disse for å se på løsninger for dem dette gjelder. Alle renholderne kan være trygge på at de skal få god informasjon og at de kjenner sine rettigheter før de starter i Forsvarsbygg.

Blir renholdet dyrere når det utføres av Forsvarsbygg enn i det private?

Forsvarsbygg skal ivareta renholdet av byggene og anleggene som Forsvaret bruker på en kostnadseffektiv måte. Dette vil vi følge nøye opp. De konkrete økonomiske konsekvensene kan vi komme tilbake til når prosessen har kommet litt lenger.

Hvor kan du finne mer informasjon?

Nyheter om renhold finner du på Forsvarsbyggs Facebook og LinkedIn-profil. Følg oss gjerne - så får du siste nytt. Se også www.forsvarsbygg.no/renhold 

Jobber du med renhold?

Da blir du invitert til informasjonsmøte. Der møter du oss og arbeidsgiveren som du har i dag. Der får du blant annet høre om rettigheter til pensjon og lønn.

Du er også alltid velkommen til å spørre Forsvarsbyggs områdeleder på stedet du jobber. De vil hjelpe deg så godt de kan.

NAV vil også hjelpe deg dersom du har spørsmål om pensjon. Du kan ringe NAV sitt kundesenter på telefon: 55 55 33 33.

Har du flere spørsmål?

Kontakt Forsvarsbyggs pressevakt på epost: pressevakt@forsvarsbygg.no eller telefon: 47 77 77 47.