Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Føringer og prosess

Her følger en kort oppsummering av eiendommens innhold, eierskap og prosessen mot salget.

I 2016 vedtok Stortinget å legge ned Kjeller flyplass i 2023. Eiendommen på 1100 dekar har et verdifullt kulturmiljø som utdannelsesinstitusjon, flyfabrikk og operativ base for Hærens flyvåpen siden 1912. Under 2. verdenskrig ble flyplassen utsatt for to bombeangrep, men ble gjenoppbygget og har vært i full drift siden (illustrasjon: A-lab).

Avhending av forsvarseiendom

I tråd med Stortingets beslutning skal Forsvarsbygg inndele i tomter og selge eiendommen. Grunnprinsippet i Instruks om avhending av statlig eiendom m.v. fastsatt ved Kongelig resolusjon med hjemmel i Grunnloven §19 er at tilbakeføringen av fast eiendom skal skje på den måten som gir det beste økonomiske resultatet for staten. I henhold til regelverket har stat, fylkeskommuner og kommuner forkjøpsrett på forsvarseiendom.

Avhending skal skje til markedspris dersom ikke annet er bestemt av Stortinget. Dette kan skje ved at eiendommen blir solgt gjennom en åpen budrunde eller til en takst som er fastsatt av en uavhengig takstmann. Taksten må være gjennomført på et tidspunkt nær opptil når salget skal gjennomføres.  Eiendommen skal som hovedregel avhendes til den som gir høyest bud. Denne regelen kan bare fravikes dersom det vil være økonomisk mer fordelaktig for staten å avhende til en annen. Ved salg av eiendom til næringsvirksomhet gjelder regler og retningslinjer fastsatt i EØS-regelverket.

Lillestrøm kommune er arealmyndighet

Det er Lillestrøm kommune som er arealmyndighet over eiendommen. I september 2020 ble visjon og målsetninger for hva området skal benyttes til lagt frem for politisk behandling. Prosessen som nå følges skal ende opp i en kommunedelplan som skal vedtas i 2026.

Riksantikvaren har jobbet lenge med ulike vurderinger av fredningstiltak på eiendommen. Deres endelige forslag vil bli lagt frem etter den politiske behandlingen om videre bruk av området. Forsvarsbygg samarbeider med Lillestrøm kommune, Riksantikvaren og Aspelin Ramm for å ivareta Kjellers forsvarshistoriske verdier.  

Miljøkartlegging bekrefter lite forurensning

Forankret i avhendingsinstruksen startet Forsvarsbygg som grunneier i 2017 opp et svært omfattende kartleggingsarbeid av hele eiendommen for å avdekke tilstand og forurensing etter både krigshandlinger og mange års bruk som flyplass.

Miljøkartleggingsprosjektet har inndelt eiendommen i 10 områder der man av åtte ferdig behandlede områder kunne i 2020 konkludere med at syv med enkle miljøtiltak kan brukes til nye formål og byutvikling. Ett identifisert område på cirka 120 dekar trenger særskilte tiltak med hensyn til etterbruk. Alle miljørapportene som dokumenter innholdet i delområdene er tilgjengelig her på siden.  

Aspelin Ramm kjøpte tomt i 2017

Frem til 2011 var eiendommen på Kjeller heleid av den norsk stat. Da ble en del av flyplassen skilt ut i forbindelse med opprettelsen av Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM). I 2017 ble denne eiendommen solgt til eiendomsselskapet Aspelin Ramm. I 2018 så selges statseide AIM til Kongsberg Kongsberg Aviation Manintenance (KAMS) og som nå leier av Aspelin Ramm.

Dokumentene fra miljøkartleggingen finnes samlet på siden "Vi miljøkartlegger".

Øverst til høyre på denne siden ligger en presentasjon av hele eiendommen i et pdf-format som kan printes ut.

Robuste formålsbygg

Det meste av bygningsmassen ved Kjeller er robuste formålsbygg med mulighet for alternativ bruk uten at verneverdien svekkes. Blant den bevarte bygningsmassen er det verksted, haller, lager, kontorbygg, garasjer, vaktbygg, brannstasjon, prøvebukkhus og et kjørehus. 

Det er Riksantikvaren som har ansvaret for vern og fredning av historiske verdier på Kjeller. Ved fredning av kulturminner så omfatter det ikke bruken av dem. 

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.