Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Salg av eiendom på Kjeller

10 minutters togtur fra Oslo S og 15 minutters gange opp Storgata. På Kjeller, i Lillestrøm, skal vi selge tomter på en av østlandets best plasserte og største utviklingseiendommer. 1100 dekar med store muligheter, for alle.

(Foto: Invisio, Mark Purnell)

Tilbakeføring av eiendom til allmennheten

Ved behandlingen av Innst. 62 S (2016–2017) til Prop. 151 S (2015–2016) vedtok Stortinget at Forsvarets leir på Kjeller med flyplass skal legges ned. Det ble lagt til grunn en gradvis frigjøring av arealet og avvikling av Forsvarets ulike virksomheter på Kjeller innen utgangen av 2023. I Prop. 1 S (2020–2021) orienterte Forsvarsdepartementet blant annet om at Forsvarsbygg arbeidet med utredning og konkretisering av behovet for erstatningslokaler for virksomhetene som pr. i dag er lokalisert til Kjeller, og at gjennomføring av nødvendige prosesser kunne medføre at ikke all virksomhet på Kjeller ville være avviklet innen utgangen av 2023.

Det er en overordnet målsetting å flytte ut militær aktivitet fra Kjeller for å kunne selge og avvikle basen i samsvar med Stortingets vedtak. Endret fremdrift i Lillestrøm kommunes planprosess medfører imidlertid at planen som skal danne grunnlag for etterbruk av Kjeller først ferdigbehandles ved utgangen av 2026. Riksantikvarens fredningsprosess samkjøres med dette arbeidet. Dette vil få innvirkning på når salget av eiendommen på Kjeller kan finne sted. Det legges derfor opp til en gradvis avvikling av virksomheten på Kjeller frem mot 2026. Det nye tidsløpet harmoniserer også med forsvarssektorens behov for en operativ flystripe på Kjeller. I Prop. 151 S (2015–2016) var dette behovet forespeilet å opphøre i 2022. Det vil fortsatt være aktivitet på Kjeller knyttet til avhendingen av F-16 og Sea King, og det legges nå til grunn at forsvarssektorens behov for en operativ flystripe opphører i 2025.

Et prioritert vekstområde

Regionen med Oslo og Akershus er i kraftig utvikling. 80-90 prosent av veksten i boliger og arbeidsplasser skal konsentreres til noen utvalgte vekstområder. Den store eiendommen på Kjeller ved Lillestrøm er blant dem (Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus vedtatt i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune desember 2015). På grunn av kort reisetid og nærhet til jernbanen, ligger Kjeller nærmere hovedstaden enn andre prioriterte vekstområder som Asker, Ski, Ås og Gardermoen.

Grunneiere og arealmyndighet

Forsvarsbyggs er grunneier og forvalter 90% av eiendommen. Vår oppgave i forbindelse med avhendingen er å miljøkartlegge, utvikle og selge tomter på det 1100 dekar store området som også inkluderer flere bygg. Avhendingsbeslutningen har som mål om å bidra til betydelige inntekter til forsvarssektoren, som igjen vil styrke forsvaret av Norge.

De resterende 10% av eiendommen eies av eiendomsutvikleren Aspelin Ramm. I  2017 kjøpte de 91 dekar og som inkluderer bygningsmasse som i dag leies ut til Kongsberg Aviation Maintenance services (KAMS). Planlagte prosjekter er blandet bruk, med en stor andel bolig- og bymessige funksjoner og byrom der historien skal bli en viktig del av utviklingen.

Lillestrøm kommune er arealmyndighet og har ansvar for å gjennomføre den overordnede planprosessen. Når kommunedelplanen er vedtatt starter Forsvarsbygg opp salg av fradelte eiendommer. På kommunens hjemmeside kan du følge utviklingen av den nye bydelen i Lillestrøm.

Fremtid med historisk forankring

En unik eiendom på 1100 dekar skal skifte eier og utvikles. Etter over 100 år som avstengt forsvarseiendom skal området åpnes opp for allmenheten. Med muligheter for alle. Eiendommen har flotte blågrønne verdier og en historisk forankring som kan benyttes til å skape en fremtid, for store og små.

Omregulering og utvikling av området vil gi en betydelig verdiskaping for samfunnet. Plasseringen og utvelgelsen som et prioritert område for byutvikling og kollektivtransport, vil Kjeller kunne gi plass til nye arbeidsplasser, gode bolig og rekreasjonsområder – for alle.

Image "Ill1 Trivsel for alle ALAB.jpg" without description

Bildetekst: Det er flere robuste formålsbygninger på eiendommen, her vises kjørebukkhuset tatt i bruk til nye formål (Mulighetsskisse, A-lab)

Legges til rette for kollektivtransport

Kjellers sentrale beliggenhet og etablerte forskningsmiljø er en del av et regionalt arbeidsmarked. Derfor bør området bli lett tilgjengelig med kollektivtransport fra de omrkringliggende områdene. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus slår derfor fast at det skal legges til rette for hyppig og rask kollektivtransport fra Lillestrøm jernbanestasjon til Kjeller:

Kart over Osloregionen som viser Kjellers sentrale beliggenhet

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har utpekt Kjeller til et prioritert vekstområde i sin regionale plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det skal legges til rette for kollektivtransport fra Kjeller til Lillestrøm jernbanestasjon.

Avhending av forsvarseiendom

Eiendom som Forsvarsbygg avhender for Forsvaret følger avhendingsinstruksen fastsatt ved kongelig resolusjon i 1997. Grunnprinsippet er at avhendingen skal gjøres på den måten som gir det beste økonomiske resultatet for staten. Avhending skal skje til markedspris dersom ikke annet er bestemt av Stortinget. Forslag om avhending som gave eller til underpris skal fremmes for Stortinget.

I 2005 besluttet Stortinget en utvidet offentlig forkjøpsrett for forsvarseiendommer som skal selges. Eiendom skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dette betyr at når Forsvarsbyggs avhending av forsvarets eiendom på Kjeller flyplass starter, vil Lillestrøm kommune få tilbud om å kjøpe eiendom til takst.

Fakta

 • Vi er grunneier og eiendomsutvikler
 • Før vi kan selge,  miljøkartlegger vi eiendommen
 • Vi har lang erfaring med miljø- og eksplosivrydding
 • Området kan trygt brukes til andre formål etterpå

Eiendommens beliggenhet:

 • Prioritert område for vekst og utvikling
 • Beste beliggenhet mellom Oslo og OSL 
 • Gangavstand til Lillestrøm jernbanestasjon 
 • Sterkt kunnskapsmiljø på Kjeller 
 • God tilgang på kompetent arbeidskraft fra hele Oslo-regionen
 • Kompakt og lett tilgjengelig bysentrum 
 • Ligger langs Fetveien, tilførselvei til E6 

 

Kontakt

Frode Karlsen
Prosjektleder Kjeller

 

Image "Frode K.jpg" without description

 

Telefon: 468 70 400
servicesenter@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.