Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rammevilkåra våre

All eigedom vi avhender avhendes etter avhendingsinstruksen. 

Avhendingsinstruksen

All avhending av statleg eigedom er regulert av avhendingsinstruksen fastsett ved kongeleg resolusjon i 1997. Grunnprinsippet er at avhendinga skal skje på den måten som gjev det beste økonomiske resultatet for staten. Dette kan skje ved at eigedomen blir seld gjennom ein open bodrunde eller til ein takst som er uavhengig fastsett. Ved sal av eigedom til næringsverksemd, gjeld dei reglane og retningslinjene som er fastsette i EØS-regelverket for statsstøtte.

Utvida offentleg avklaring

Staten har fortrinnsrett til all statleg eigedom som skal avhendast. I kjølvatnet av salet av Østre Bolærne i 2004 kom det opp krav om at den offentlege forkjøpsretten til forsvarseigedomar måtte utvidast til òg å gjelde for kommunar og fylkeskommunar, og om at eventuelt friluftspotensial i eigedomar som blir avhenda, blir systematisk gjennomgått.

Stortinget gjorde fleire oppmodingsvedtak om friluftseigedomar og eit utvida offentleg forkjøpsregime. I oppmodingsvedtak nr. 540 av 17. juni 2004 heiter det: Stortinget ber Regjeringa gjere retningslinjene for sal av Forsvaret sine eigedomar klarare, slik at tilhøvet og omsynet til allemannsretten, friluftsliv, kulturhistoriske verdiar, lokale og regionale styresmakter blir klarare.

I B.innst.S.nr.7 (2004–2005) Innstilling fra forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2005, jf. St.prp. nr 1 (2004–2005), kvitterte regjeringa Bondevik II ut saka ved å fremje eit forslag til endring i romartalsvedtaket om regjeringa si fullmakt til å avhende forsvarseigedomar:

Gjennomgangen av Avhendingsinstruksens bestemmelser, inkludert merknader til de enkelte bestemmelsene, konkluderer med at denne på en tilfredsstillende måte ivaretar avhending av statlig eiendom. Det er i første rekke praktiseringen av bestemmelsene som kan gjøres på en mer helhetlig og fleksibel måte. Det er derfor i første rekke lagt vekt på å etablere klarere retningslinjer knyttet til den statlige avklaringen som Avhendingsinstruksen foreskriver, herunder forholdet til lokale og regionale myndigheter, i forkant av selve avhendingsprosessen. Henvendelsen der Forsvarsbygg informerer departementene, den aktuelle fylkesmannen og Statsbygg om eiendommen som er planlagt avhendet, vil i fremtiden bli satt opp etter en standard mal som i større grad enn tidligere skal inneholde informasjon om kommunale reguleringer, miljø- og kulturminnevern etc. Det vil gi de statlige aktørene bedre forutsetninger for å foreta en tilfredsstillende statlig avklaring. Øvrige tiltak i den statlige avklaringsrunden vil være:

– Det vil bli lagt til grunn en mer fleksibel tidsfrist som tar høyde for variasjon i type eiendom, bygg og anlegg som skal avhendes, bl.a at det gis tilstrekkelig tid til interdepartemental koordinering.

– I sin tilbakemelding til Forsvarsbygg skal involverte aktører i den statlige avklaringen tilkjennegi hvorvidt de har forslag til ulike klausuleringer i en fremtidig salgskontrakt (friluftsinteresser, kulturminnevern etc.).

– På bakgrunn av den foreløpige avtalen Statskog og Forsvarsbygg jobber med, vil det i tett samarbeid med miljøvernmyndighetene bli ivaretatt nødvendig koordinering for eventuell statlig overføring.

– Berørte fylkeskommuner og kommuner skal i fremtiden få kopi av brevet fra Forsvarsbygg. Dette for å sikre at en foreløpig kartlegging av fylkeskommunens/kommunens interesser tidsmessig kan skje parallelt med den statlige avklaringen.

Etter at den statlige avklaringen har funnet sted, kan det legges til rette for at fylkeskommuner og kommuner gis anledning til å kjøpe Forsvarets eiendommer som er interessante i forhold til allmennhetens muligheter til friluftsliv og/eller kulturhistorie til markedspris/takst iht. Avhendingsinstruksens regler om direktesalg. For å sikre at en slik praksis i større grad kan gjennomføres, foreslår Forsvarsdepartementet en tilføyelse i romertallsvedtak vedrørende avhending av fast eiendom i denne proposisjonen. Gitt at ingen statlige aktører eller fylkeskommune/kommune har meldt sin interesse for salgsobjektet, vil Forsvarsbygg foreta en utlysning i tråd med bestemmelsene i Avhendingsinstruksen. Ved konkrete kontraktsforhandlinger med en privat aktør skal Forsvarsbygg i så stor grad som mulig ta inn forslag til klausuleringer fremkommet i tilknytning til den statlige avklaringen i forhold til miljøvern- og/ eller kulturminneinteresser og allmennhetens muligheter til friluftsliv og/eller kulturhistorie

Stortingshandsaminga førte til denne nye avhendingsfullmakta: […] avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris. Når det eventuelt er avklart at ingen statlige virksomheter ønsker å overta en eiendom, skal den berørte fylkeskommune og berørte kommuner gis anledning til å kjøpe eiendommen til markedspris dersom den er aktuell for frilufts- og/eller kulturformål, før eiendommen eventuelt legges ut for salg i markedet. […]

I Innst.S.nr. 205 (2005-2006), jf. (St.prp. nr. 66 (2005–2006) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006, gjorde regjeringa Stoltenberg II framlegg om å utvide forkjøpsretten til kommunane enda meir ved å fjerne vilkåra knytte til bruksformål.

«Fullmaktene vedrørende salg av fast eiendom i Forsvaret foreslås endret, jf. forslag til romertallsvedtak. I budsjettet for inneværende år fikk kommuner og fylkeskommuner forkjøpsrett til forsvarseiendommer for frilufts- og/eller kulturformål. Regjeringen ser imidlertid at det kan være eiendommer som kommuner og fylkeskommuner vil ønske å kjøpe til andre formål og foreslår derfor å endre fullmaktene slik at kommuner og fylkeskommuner får en generell forkjøpsrett innenfor EØS-avtalens bestemmelser når forsvarseiendommer legges ut for salg i markedet

Det nye romartalsvedtak i Stortinget lyder: […] avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØSavtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for friluftseller kulturformål, kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene. […]

Tilsette sin forkjøpsrett til bustader

Fast tilsatt personell i Forsvaret gis tilbod om kjøp av tenestebustad under føresetnad av at dei bur i den aktuelle tenestebustaden, når denne vedtas seld som bustad. Bustaden seljast til marknadspris fastsett ved takst. Les meir i Forsvarets Reglement for utøving av Forsvarets bustadsverksemd kapittel 10.1 

 

 

Kontaktperson

Trond Eliassen

Salg og eiendomsutvikling

Image "Trond Eliassen 4 liten.jpg" without description

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.