Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Radonkartlegging

Forsvarsbygg gjør jevnlige radonmålinger i forsvarssektorens bygg, der personell oppholder seg i mer enn to timer daglig. Her kan du lese om hva radon er, hvordan vi gjennomfører og følger opp målingene, og hva dette innebærer for deg.

Vi gjør radonmålinger hvert femte til tiende år i bygg hvor det oppholder seg personell i mer enn to timer per dag. I bygg hvor det tidligere er målt høyt radonnivå, kan det være aktuelt med hyppigere målinger.

Forsvarsbygg følger Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets krav og anbefalinger for radon og gjennomfører radonreduserende tiltak ved funn av radonverdier over tiltaksgrensen på 100 Bq/m3.  

Selv om det i arbeidsmiljølovgivningen ikke er forskriftsfestede tiltaks- og grenseverdier for radon i arbeidslokaler, tilstreber vi å få ned radonnivået under anbefalt grenseverdi på 200Bq/m3 for alle typer bygg og anlegg.

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes naturlig i berggrunnen, men som ved høy eksponering over lang tid kan utgjøre en helserisiko. Radon avgir stråling, og kan gi økt risiko for lungekreft ved innånding. Radonnivået i oppholdsrom bør derfor være så lavt som praktisk mulig, og under anbefalte grenseverdi på 200 Bq/m3. Radonkonsentrasjonen i luft benevnes med enheten becquerel (Bq) per kubikkmeter: Bq/m3.

Radonkonsentrasjonen i inneluft påvirkes blant annet av byggets konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen. I tillegg kommer ventilasjon, geologiske forhold og klima.

Hvordan måler vi radon?

Vi måler radon med sporfilmer og digitale radonloggere, som plasseres i oppholdsrommene i byggene som skal måles. Hvor mange rom det skal gjøres målinger i avhenger både av størrelse og type bygg.

Sporfilmene eller de digitale radonloggerne skal ligge ute i to måneder. Etter to måneder skal målerne samles inn og sendes til et eksternt laboratorium for analyse. Radonmålinger skal gjøres i vinterhalvåret fordi det er på denne tiden av året radonkonsentrasjonen er mest stabil.

I arbeidslokaler og forlegninger er det driftsteknikerne våre som gjennomfører målingene, mens for måling av radon i utleieboliger har vi av praktiske årsaker begynt å sende ut sporfilmer direkte til leietakere.

Ved direkte utsending av målere vil leietakere først få tilsendt en forespørsel om det passer å gjennomføre radonmåling. De som svarer ja på denne forespørselen vil få tilsendt måleutstyr. Målerne vi sender ut, skal beboeren snarest legge ut i soverom og stue. Målerne skal ligge ute i minst 2 måneder før de sendes inn til laboratoriet i den ferdig frankerte returkonvolutten.

I tillegg vil beboere som gjennomfører målinger vli bedt om å registrere utplasseringsdato og innsendingsdato i et elektronisk skjema. Uten disse datoene får  ikke laboratoriet beregnet radonnivået boligen. Ved behov, varsler vi på SMS om denne enkle registreringen.

I måleperioden er det viktig at du husker på at:

  • Sporfilmene eller de digitale måleinstrumentene ikke skal flyttes på
  • Målingen skal skje under så normale forhold som mulig, og at bygget og lokalene skal brukes som normalt.

Informasjon om resultater

Vi informerer deg om resultatene av radonmålingen så snart disse foreligger.

Lokale resultater av radonmålinger av arbeidslokaler vil også følges opp i den lokale dialogen / i møter med Forsvarsbygg. 

Enkle tiltak, store resultater

Forsvarsbygg følger Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets anbefalinger, og gjennomfører radonreduserende tiltak ved funn av for høye radonnivåer. For å kunne utføre mest mulig effektive tiltak er det viktig at vi først klarer å finne årsaken til radonproblemet. Aktuelle tiltak for å redusere radonnivået i et bygg må derfor vurderes for hvert enkelt bygg.

Tiltakene varierer avhengig av radonnivået:

100-200 Bq/m3: Enkle tiltak som økt ventilasjon/bedret utlufting og/eller tetting av sprekker i gulv mot grunn.

Over 200 Bq/m3: Vi gjør en grundig tilstandsvurdering. Det kan være aktuelt med punktmåling for å identifisere radonkilden. Type tiltak må vurderes i hvert enkelt tilfelle og kan være omfattende tettetiltak, radonmembran, radonsugløsninger og balansert ventilasjon.

I fjellhaller vurderer vi aktuelle tiltak i hvert enkelt tilfelle.

Vi følger opp tiltakene med logging av radonnivået både under og etter at tiltak er gjennomført. Om ikke enkle tiltak gir tilstrekkelig reduksjon i radonverdiene, går vi videre med mer omfattende tiltak. Dette kan for eksempel være ventilering av grunnen/trykkendring med radonsug/radonbrønn. Dersom tiltaket har hatt ønsket effekt, gjennomfører vi i bygg med naturlig ventilasjon en ny langtidsmåling over to måneder i vinterhalvåret med sporfilm eller digital radonlogger for å friskmelde bygget. I tilfeller der byggene har balansert ventilasjon gjennomfører vi en døgnvariasjonsmåling.

Vurdering av resultater i arbeidslokaler og kontorbygg

Før vi gjennomfører tiltak i arbeidslokaler og kontorbygg må vi gjøre en vurdering om resultatene er representative for byggenes og rommenes bruk. I og med at opphold i arbeidslokaler kan variere, kan den gjennomsnittlige årsmiddelverdien målt ved sporfilmmetoden være høyere enn radonkonsentrasjonen i brukstiden. Økt ventilasjon ved bruk og endrede trykk­forhold ved drift av ventilasjonsanlegg, er den vanligste årsaken til slike variasjoner.          

Vi følger Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets anbefalinger, og gjennomfører målinger med elektroniske radonloggere, som viser døgnvariasjonene. Målt radonkonsentrasjon i brukstiden vil da vise hvorvidt det er nødvendig med radonreduserende tiltak. I enkelte bygg, for eksempel depot- og lagerbygninger, auditorium, tekniske rom, kan radonnivået bli for høyt dersom ikke ventilasjonen slås på eller at rommet luftes ut før bruk. Vi merker derfor aktuelle bygg og rom hvor det er spesielt viktig å slå på ventilasjonen eller lufte ut. Dersom det er aktuelt å regulere oppholdstiden i et bygg informerer vi leietaker om dette.  

I enkelte boliger har vi satt inn radonsug som alltid må stå på. Hvis dette gjelder din bolig informerer vi om dette ved innflytting.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarsbygg servicesenter på tlf: 468 70 400 eller e-post: servicesenter@forsvarsbygg.no.

Kontakt

Smilende kvinne på vårt servicesenter med hodetelefoner med mikrifin

Sesongens målinger pågår

Vintersesongens målinger pågår nå. Kommunikasjon med berørte beboer knyttet til målingene skjer via SMS. Meldingene vi sender ut kan inneholde lenker. Disse er trygge å klikke på. Har du mottatt en melding og ønsker å verifisere ektehet, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.