Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anleggsfasen

Utbyggingen av Ørland flystasjon til landets hovedbase for nye kampfly pågår i hovedsak til og med 2020, men det vil være byggeaktivitet også i årene etter dette.

Det opprinnelige oppdraget omfatter 40-45 000 kvm ny bygningsmasse og ca. 25 000 kvm ombygging og modernisering av eksisterende bygningsmasse. I tillegg kommer infrastruktur og rullebaneforlengelse.

Arbeids- og boforhold
Forsvarsbygg legger vekt på ryddige og lovlige arbeidsforhold, og samarbeider med Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet, i tillegg til LO. Det legges vekt på at det skal være ordnede og kontrollerte boforhold for bygg- og anleggsarbeidere som har lang reisevei til jobben. Derfor har Forsvarsbygg etablert et anleggshotell der de som ikke kan bo hjemme overnatter og spiser mens de jobber på anleggsområdet. Her har også Forsvarsbygg og de ulike entreprenørene sine anleggskontorer.

Trafikk
Dagens veinett rundt flystasjonen har relativt lave trafikktall. For beboere og andre som ferdes langs traseer for anleggstrafikk har økningen vært merkbar, men kapasiteten på veinettet for annen trafikk er likevel god.

Transport av masser til rullebaneforlengelse og andre infrastrukturtiltak utgjør klart den største andelen av total økning i transportvolum. Størsteparten av anleggstrafikken finner sted i perioden vinter 2016 til og med sommeren 2019. Etter dette vil det fortsatt være en god del trafikk, men generelt i et noe mindre omfang. På bakgrunn av anleggstrafikkens størrelse og trafikksikkerhet, går den generelle transporten via hovedporten. Hovedporten ble i 2014 bygget om for å tilpasses anleggstrafikken.

Forsvarsbygg holder oversikt over anleggstrafikken. Sammen med veieier ser vi fortløpende på behov for miljømessige eller trafikksikkerhetsmessige tiltak. I 2016 ble det innført redusert fartsgrense fra rundkjøring ved Brekstad sentrum, forbi Hårberg skole og innkjøring til Ørland hovedflystasjon, og også lagt fartsdumper ved Hårberg skole.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.