Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støymålinger og flygemønster på Ørland fra januar til mai 2020

Det er fortsatt godt samsvar mellom målinger og beregninger for alle målestasjoner. I første del av 2020 har totalt 90 prosent av avgangene blitt gjort med sving mot vest. Når flyene tar av rett fram ligger målte støynivå over beregnet verdi. Dette vil bli fulgt opp etter flere målinger. 

I arbeidet med å oppfylle reguleringsbestemmelsene for Ørland flystasjon er det satt krav om at resultater av støymålinger og flygetraseer med F-35 skal rapporteres til sivilsamfunnet. Formålet er å se om målingene samsvarer med beregningene, som er grunnlaget for støykartet.

Nå foreligger det registeringer for første del av 2020 frem til og med mai. I perioden har det vært om lag 500 avganger med F-35. I grunnlaget for beregningen ligger det inne totalt 6.330 avganger med jagerfly i året.

Inn- og utflygningssoner

I arbeidet med reguleringsplanen ble inn- og utflygning justert flere ganger i samarbeid mellom Forsvaret, kommunen og Forsvarsbygg. Avganger skal normalt gjøres etter et bestemt mønster med sving vestover, men i beregningene er det lagt opp til en god spredning. Figurene nedenfor viser ut- og innflygningstraseer, hentet fra temarapportene om støy fra konsekvensutredningen.

Ved utflygning skal det i utgangspunktet svinges vestover i 400 fot høyde, men når 400 fot inntreffer avhenger av flere forhold, se figur 1. Landinger gir mindre støy og det er forutsatt rett innflygning i 90 prosent av landingene. Landingsrunder skal gjøres på vestsiden av rullebanen, se figur 2.

Kart som viser utflygningstraseer på Ørland
Figur 1 Avgangstraseer for jagerfly i begge baneretninger med sideveis statistisk spredning av traseer slik de ligger i beregningsmodellen.

Kart som viser landingstraseer på Ørland
Figur 2  Landingstraseer for jagerfly med statistisk sideveis spredning med landingsrunder.

To faste og én mobil støymåler

Forsvarsbygg har etablert tre støymålere som kontinuerlig måler lyd fra all flyaktivitet på Ørland. Målesystemet består av to faste målestasjoner og én mobil måler. De faste målestasjonene på Kleivhaugen (NMT01) og Røyne (NMT02) ligger ut til siden for rullebanen inne på Ørland flystasjon. Den mobile måleren (NMT03) er i denne perioden plassert i Breidablikkveien 32 på Uthaug, omtrent 250 meter inn i rød støysone, med hensikt å få måledata ved avgang nordover for områdene på Uthaug. Vi vil framover supplere med flere målinger i området for å få mer data ved avganger nordover.

Kart som viser målestasjoner på Ørland januar-mai 2020 
Figur 3 Kartet viser plassering av de tre målestasjonene i rapportert måleperiode.

Avgangsretningen bestemmes av vindretning og styrke. For å få mer støydata på avganger nordover har det i slutten av rapporteringsperioden vært prioritert avganger nordover når det har vært mulig å gjøre det. Det er kun avganger med jagerfly som er rapportert, da det er dette som gir de høyeste lydnivåene. For målepunktene NMT01 og NMT02 er det som tidligere vist liten forskjell i lydnivå om flyene svinger eller ikke.

For den mobile måleren som står på Uthaug er resultatene fordelt på avgangsretning. Målepunktet på Breidablikkveien 32 står i forlengelsen av rullebanen og lydnivå vil påvirkes av avgangstraseen, flyhøyden og motorpådraget mye mer enn målepunktene som ligger til siden for rullebanen.

Målepunkt Avgang med F-35
  Målt gjennomsnitt (dB)   Beregnet (dB)
Kleivhaugen (NMT01) 90,5  (2,9) 86,9 – 90,9

Tabell 1 Beregninger og måleresultater av maksimale lydnivå for avgang med F-35 for NMT01. Måleresultatene er gjennomsnittsverdier. Beregnede verdier er maksimale lydnivå i dB.

Målepunkt Avgang nordover Avgang sydover
  Målt   Beregnet   Målt Beregnet
  Sving Ikke sving Sving Ikke sving
Breidablikkveien 32 (NMT03) 97,4 (3,5) 102,7 (0,2) 93,6 - 97,1 90,7 - 105,7  85,5 (4,2) 85,7 - 89,3

Tabell 2 Beregninger og måleresultater av maksimale lydnivå for avgang med F-35 for NMT03. Måleresultatene er gjennomsnittsverdier. Beregnede verdier er maksimale lydnivå i dB med og uten sving for avganger nordover.

Fortsatt godt samsvar for faste målestasjoner

Resultatene viser at for de faste målestasjonene er det fortsatt godt samsvar mellom målinger og beregninger, slik som tidligere resultater også har vist. For målepunktet i Breidablikkveien 32 (NMT03) viser gjennomsnittet av målingene der flyene svinger også godt samsvar med beregningene.

Når flyene tar av rett fram er målte verdier over beregnet verdi ved sammenligning med støykartet. Den mobile måleren vil i en periode framover bli stående på samme sted for å få enda mer statistikk på forskjeller mellom benyttet avgangsprofiler. Det er foreløpig for få målinger til å konkludere på dette.

90 prosent med sving mot vest i perioden januar til mai

Sammen med registrering av lydnivå blir det dokumentert om flyene svinger eller går rett fram etter avgang. Registrering av flygetrasé gjøres av flystasjonen. I 2019 har 83 prosent av avgangene blitt gjort med sving mot vest som har økt til 90 prosent i perioden januar til mai 2020.

Vi arbeider med å få på plass et system som automatisk registrerer avgangstraseen høsten 2020. På grunn av flytrygging vil det alltid være avganger uten sving. Dette gjelder blant annet i mørket, dårlig vær og ved andre forhold.

- Første halvår 2020 har 90 prosent av flygningene hatt sving mot vest. Dette varierer blant annet etter vær og mørkeflyging. Det er gledelig at andelen har økt, men dette forventes å variere, sier luftvingsjef Øivind Gunnerud.

- Vi er glade for at støymålingene i all hovedsak samsvarer med beregningene. De litt forhøyede verdiene på Uthaug kommer antagelig av avgangene som skjer rett fram mot nord på grunn av flytrygging. Videre oppfølging av målinger i dette området blir interessant og vil følges opp videre, sier prosjektdirektør Olaf Dobloug.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.