Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støymålinger og flygemønster på Ørland fra juni til desember 2020

De faste målestasjonene viser fortsatt godt samsvar mellom målinger og beregninger. Det samme gjelder for den flyttbare støymåleren som har vært plassert på Uthaug. Men når flyene tar av rett fram ligger målte støynivå noe over beregnet verdi. Det har i siste del av perioden vært utplassert fire målere i tillegg i samarbeid med Støygruppa. I 2020 har totalt om lag 75 % av avgangene blitt gjort med sving mot vest.

I arbeidet med å oppfylle reguleringsbestemmelsene for Ørland flystasjon er det satt krav om at resultater av støymålinger og flygetraséer med F-35 skal rapporteres til sivilsamfunnet. Formålet er å se om målingene samsvarer med beregningene, som er grunnlaget for støykartet.

Flyaktivitet
Nå foreligger det registeringer for andre del av 2020 frem til desember. I perioden har det vært ca. 1000 avganger med F35 og totalt 1500 avganger i 2020. I grunnlaget for beregningen ligger det inne totalt 6330 avganger med jagerfly i året. Det vil si at flyaktiviteten ligger under 25 % det som er lagt inn i grunnlaget.


Inn- og utflygningssoner
I arbeidet med reguleringsplanen ble inn- og utflygning justert flere ganger i samarbeid mellom Forsvaret, kommunen og Forsvarsbygg. Avgangen skal normalt gjøres etter et bestemt mønster med sving vestover, men det er lagt opp til en god spredning som ligger inne i beregningene. Se figur nedenfor for utflygningstraseer som er hentet fra temarapportene om støy fra konsekvensutredningen. Ved utflygning skal det i utgangspunktet svinges vestover i 400 fot høyde. Når 400 fot inntreffer avhenger av flere forhold. Landinger gir mindre støy og det er forutsatt rett innflygning i 90% av landingene. Landingsrunder skal gjøres på vestsiden av rullebanen, se figur 1 og 2.

Figur 1  Avgangstraséer for jagerfly i begge retninger med sideveis statistisk spredning av traseer slik de ligger i beregningsmodellen.

Figur 2  Landingstraséer for jagerfly med statistisk sideveis spredning med landingsrunder.

To faste og mobil støymåler
Forsvarsbygg har etablert tre støymålere som kontinuerlig måler lyd fra all flyaktivitet på Ørland som har stått i flere år. Måleanlegget består av to faste målestasjoner og én mobil måler. De faste målestasjonene på Kleivhaugen (NMT01) og Røyne (NMT02) ligger ut til siden for rullebanen inne på Ørland flystasjon. Den mobile måleren (NMT03) er også i denne perioden plassert i Breidablikkveien 32 på Uthaug ca. 250m inn i rød støysone, med hensikt å få måledata for områdene på Uthaug. Det har i perioden september-november i tillegg vært utplassert fire målere vest for flyplassen, se figur. De fire utsatte ekstra målerne er nå flyttet til nye plasseringer.

Figur 3 Bildet til venstre viser plassering av de tre faste målerne og i kartet til høyre vises de 4 ekstra målepunktene som er benyttet i høst.

Støymålinger i perioden
Tabellene nedenfor viser  gjennomsnitt målt og beregnet verdi av alle registrerte lydnivå i dB av flyavganger med F-35, med standardavvik i parentes.
For måleren som står på Uthaug er resultatene fordelt på avgangsretning. Målepunktet på Breidablikkveien 32 står i forlengelsen av rullebanen og lydnivå vil påvirkes av avgangstraseen, flyhøyden og motorpådraget mye mer enn målepunktene som ligger til siden for rullebanen. For målepunktene NMT01 og NMT02 viser samme verdi som tidligere rapporteringer.


Tabell 1 Beregninger og måleresultater av maksimale lydnivå for avgang med F-35 for Breidablikkveien 32. Måleresultatene er gjennomsnittsverdier. Beregnede verdier er maksimale lydnivå i dB for avganger med og uten sving.

Målepunkt

Avgang nordover

Avgang sydover

Målt

Beregnet

Målt

Beregnet

Sving

Ikke sving

Sving

Ikke sving

Breidablikkveien 32 (NMT03)

96,9 (4,4)

99,6 (1,9)

93,6 - 97,1

90,7 - 105,7

88 (5,6)

85,7 - 89,3

Resultatene for de fire ekstra målerne som er utplassert i samarbeide med Støygruppa er gitt i tabell 2. Resultater fra beregninger i de samme punktene er også gitt i tabell 2. Alle verdier er gitt som maksimalnivåer.

Tabell 2 Beregninger og måleresultater av maksimale lydnivå for avgang med F-35 i 4 ekstra punkter. Måleresultatene er gjennomsnittsverdier. Beregnede verdier er maksimale lydnivå i dB for avganger med og uten sving.

Målepunkt

Avgang nordover

Avgang sydover

Målt

Beregnet

Målt

Beregnet

Sving

Ikke sving

Sving

Ikke sving

Sving

Ikke sving

Sving

Ikke sving

Nessaveien

95,8 (2,6)

91,1 (3,5)

107,7-108,2

94,1-95,1

83,5,8** (6,5)

88,6-92,2**

Ørland Camping

81,1 (4,8)

80,3 (4,2)

87,1

87,1

87,2 (4,8)

84 (4,2)

90,2-92,3

87,4-92,3

Ola Juuls vei (Beian)

74,8 (2,3)

72,4 (3,4)

78,0**

82,1 (2,3)

-*

81,9

79,7

Steinskarvveien (Garten)

-*

-*

68,4**

77,3 (2,7)

-*

85,2

72,5

 

 

* Manglende tall viser at det ikke er registrert data, da målerne kun registrerer verdier over 70 dB.
**Rapportert uavhengig av om det flys sving eller ikke

Måleresultatene viser godt samsvar med beregninger
Resultatene viser  i hovedsak ingen endringer fra tidligere rapporteringer. For målepunktet i Breidablikkveien 32 (NMT03) viser gjennomsnittet der flyene svinger godt samsvar med beregningene. Når flyene tar av rett fram er målte verdier noe over beregnet verdi. Generelt viser målepunktene på lengre avstand lavere verdier enn beregnet med også en større variasjon i det enkelte målingene.
Resultatene fra de fire ekstra utsatte målerne viser generelt lavere målte verdier enn beregnet lydnivå.

75 prosent med sving mot vest i 2020
Sammen med registrering av lydnivå blir det dokumentert om flyene svinger eller går rett fram etter avgang. Registrering av flygetrasé gjøres av flystasjonen. I 2020 har om lag 75 % av avgangene blitt gjort med sving mot vest. Andel avganger rett fram har vært høyere i høst enn før sommeren grunnet stor andel flygning i mørket. Det vil alltid være avganger uten sving på grunn av flytrygging. Dette gjelder blant annet i mørket, dårlig vær og ved andre forhold.
- I 2020 har om lag 75 % av flygningene hatt sving mot vest. Dette varierer blant annet etter vær og mørkeflygning. Det er forventet at det vil være det samme framover med variasjoner over året, sier luftvingsjef Øivind Gunnerud.

I all hovedsak er støymålinger i samsvar med beregningene. De litt forhøyede verdiene på Uthaug kommer av avgangene som skjer rett fram mot nord på grunn av flytrygging.

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.