Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi bygger og oppgraderer radaranlegg

Stortinget har besluttet at Norge skal investere i nye radarer for å overvåke norsk og nærliggende luftrom. Forsvarsbygg har fått i oppdrag av Forsvarsdepartementet å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet.

Fem radaranlegg skal etableres på nye steder, mens tre eksisterende radarstasjoner skal videreføres. Hver lokasjon består av et bygg med radar­kuppel for å beskytte mot vær og vind. Vi skal også bygge vei eller fremkomsttraseer til radaranleggene.

Vi bygger radaranleggene for Forsvaret
Prosjektet består av en teknologianskaffelse med tilhørende eiendom, bygg og anleggstiltak. Forsvarsbyggs oppdrag er å planlegge og etablere eiendom, bygg og anlegg som svarer ut Forsvarets behov. Forsvarsmateriell har totalprosjektansvaret og er ansvarlig for teknologianskaffelsen. Luftforsvaret er bruker av radaranleggene.

Prosjektets forventede sluttkostnad er 6,6 milliarder kroner, hvor 2,2 milliarder kroner er til byggeprosjektene.  

Vi er i gang med grunnerverv og veiarbeid
Behovet for areal til anleggene og adkomstvei innebærer kjøp av eiendom og/eller eiendomsrettigheter i disse kommunene:

  • Vardø
  • Vestvågøy
  • Orkland
  • Namsos
  • Kinn
  • Os og Tolga
  • Bjerkreim og Eigersund

Forsvarsbygg er i dialog med berørte kommuner og grunneiere på hver lokasjon.

Byggeperioden for prosjektet som helhet er satt til perioden 2020-2027, men vil variere noe fra lokasjon til lokasjon.

 

Spørsmål og svar:

Hvorfor trenger vi nye radaranlegg?
Militær luftovervåking gjør Norge tryggere. Store deler av dagens radarer nærmer seg slutten av sin levetid og må fornyes for å møte framtidens operative utfordringer. Nye radarer vil gjøre oss bedre i stand til å oppdage og avverge ulovlig inntrengning i luftrommet vårt.

Hvorfor har dere valgt akkurat disse lokasjonene til å bygge radaranlegg?
Valg av plassering for radarene er gjort ut fra en vurdering av hvordan man med et begrenset antall radarer kan oppnå best mulig overvåking av luftrommet. Det er også forsøkt å unngå verneområder og lokasjoner der det ville vært nødvendig med omfattende vei- og infrastrukturutbygging i urørt natur.

Noen av lokasjonene brukes til friluftsliv og rekreasjon. Vil radaranlegget ødelegge området som turmål?
Forsvarsbygg vil så langt som mulig prøve å tilrettelegge for at området fortsatt blir tilgjengelig som turmål.

Hvordan blir grunneiere og interessenter involvert i prosessen?
Forsvarsbygg vil kontakte og involvere grunneiere og rettighetshavere i forhandlinger om rettigheter til anleggene. Vi vil også være i løpende dialog med relevante offentlige myndigheter i prosessen. 

Kontakt med øvrige interesser vurderer vi fortløpende, og i dialog med kommunen.

Vil det være strålingsfare fra anleggene?
Ferdsel i områder som er tilgjengelig ved radaranleggene vil ikke medføre risiko for skadelig stråling. Forsvaret følger regelverket fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), og har prosedyrer og sikkerhetsmekanismer for å unngå at mennesker utsettes for skadelig stråling. 

For leverandører

Alle anskaffelser i Forsvarsbygg lyses ut via Doffin og Mercell.

 

Her kan du finne mer informasjon:

For leverandører

Tilbud og konkurranser

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.