Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Landbruk

Hva gjør Forsvarsbygg for å ivareta landbruket?
Forsvarsbygg sin målsetning har hele tiden vært at dyrket jord fortsatt skal kunne drives så langt som mulig både innenfor og utenfor planområdet etter bygging av kampflybasen. 

Med støtte fra blant annet Forsvarsbygg utførte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (i dag en del av Norsk Institutt for Bioøkonomi)) og Norsk senter for bygdeforskning en utredning med overordnet mål om å finne mulige tilpasningsstrategier for mest mulig aktiv jordbruksproduksjon i kjølvannet av etableringen av kampflybasen. Dette landbruksprosjektet så på muligheter og alternative scenarier for utviklingen av landbruket på Ørlandet. Du kan lese rapporten her.

Reguleringsplanens bestemmelser angir at det skal gjennomføres oppfølgende undersøkelser i landbruket for å avklare konsekvenser. Dette har blitt fulgt opp i en miljøoppfølgingsplan (MOP). Forsvarsbygg har i samråd med landbruksmyndighetene og Mattilsynet satt i gang oppfølgende undersøkelser om husdyr og husdyrproduksjon.

I hvor stor grad vil landbruket på Ørland bli berørt av utbyggingen?
Utbyggingen av flystasjonen vil få noen konsekvenser for landbruket i form av arealbeslag og økt støy, men i stor grad vil landbruk på Ørland kunne drives som før.

Det er svært få landbrukseiendommer med husdyr på eiendommen som vil få et fremtidig beregnet lydnivå som overstiger dagens høyeste støynivå for husdyrbruk (MFNday 106 dB). Totalt vil 33 gårdsbruk ut fra beregningene ha krav på tilbud om kjøp.

I samråd med landbruksmyndighetene og Mattilsynet har Forsvarsbygg satt i gang oppfølgende undersøkelser i tilknytning til husdyr og husdyrproduksjon, for å få svar på hvor mye dyra blir påvirket av støyen. (Se Hva gjøres for å avdekke husdyrs reaksjoner på støy?)

Når vil forhandlinger for landbrukseiendommer foregå?
Forsvarsbygg startet opp med de første individuelle forhandlingene vinteren 2018. I forkant av forhandlingene ble det gjort taksering av boenheten og befaringer med tanke på eventuelle næringsulemper. Flere forhandlinger er ventet å foregå i 2018 og 2019. I forhandlingene ser vi nærmere på hvordan den enkelte blir berørt.

Hvilke bygninger på landbrukseiendommen erstatter Forsvarsbygg?
Dersom tilfredsstillende støynivå på våningshuset ikke kan oppnås, vil berørte gårdsbruk, i henhold til reguleringsbestemmelsene, få tilbud om innløsning (kjøp) eller støytiltak på våningshus og eventuelt kårbolig.

Det er boligen som regnes som støysensitiv bebyggelse og dermed bofunksjonen som blir erstattet. Næringsbygg eller driftsbygninger er her ikke inkludert. 

Forsvarsbygg vil i forhandlinger med hver enkelt grunneiere/gårdbruker se nærmere på hvordan den enkelte grunneiere/gårdbruker blir berørt. Boenheter på landbrukseiendommer håndteres ut over dette etter samme prosedyrer og prosess som andre boliger i støyutsatte områder (Les mer om vedtak og bestemmelser her).

Vil berørte gårdbrukere få ulempeerstatning?
Forsvarsbygg vil erstatte dokumenterbare og etterprøvbare ulemper på gjenværende eiendom. Forsvarsbygg vil for alle gårdsbruk dette gjelder forhandle med den enkelte. 

Hva går «fradeling» ut på?
Fradeling går ut på at vi setter som vilkår at vi må eie grunnen som boenheten står på, der gårdbruker ønsker innløsning og våningshuset er regionalt vernet, slik at bygningen ikke kan rives eller flyttes. Dette vilkåret er vanlig praksis i alle eiendomsoverdragelser og eneste måte å sikre en varig løsning på. Prinsippet er forankret med Forsvarsdepartementet og Regjeringsadvokaten. Fylkesmannen har godkjent fradeling etter Jordlova på vilkår.

Finnes det alternativer til «fradeling»?
Ørland kommune må i hvert tilfelle godkjenne søknad om fradeling av regionalt vernede våningshus på landbrukseiendommer i rød støysone. Dersom kommunen ikke godkjenner fradelingssøknader er alternativet i utgangspunktet å tilby støyisolering.

Forsvarsdepartementet besluttet i februar 2019 imidlertid at et alternativ, dersom fradeling ikke lar seg gjennomføre, også kan være å tilby innløsning av hele landbrukseiendommen som boligen står på. Dette betyr at Forsvarsbygg overtar eiendomsretten til alle bygninger og alt areal på eiendommen, det vil si alle boliger (våningshus og kårbolig), driftsbygninger og dyrka mark.

I april 2019 besluttet departementet også å gi grunneier mulighet til å benytte forkjøpsrett på det fradelte tomtearealet. Dette innebærer at den som til enhver tid er eier av den øvrige landbrukseiendommen vil ha forkjøpsrett på den fradelte delen av eiendommen (altså den delen som boligen står på og som Forsvarsbygg kjøper) dersom tomtearealet skal avhendes eller selges. Slik sikres det at tomtearealet kan føres tilbake til gårdsbruket dersom situasjon ved kampflybasen når det gjelder å forhindre støyfølsom bruk opphører.

Les også om alternativer for bruk av regionalt vernede våningshus under siden Eiendommen etter innløsning.

Hva gjøres for å avdekke husdyrs reaksjoner på støy?
Som en del av oppfølgende undersøkelser etter konsekvensutredningen for Ørland flystasjon, har Forsvarsbygg tatt initiativ til å undersøke husdyr og husdyrproduksjon med storfe i rød støysone.

Det har i flere omganger mellom 2013 og 2019 blitt gjennomført observasjoner av besetninger, kombinert med støymålinger, hvor målet har vært å få kunnskap om hvordan storfe reagerer på forstyrrelser fra flyaktivitet. Undersøkelsene har blitt utført i samarbeid med gårdbrukere, lokal og regional landbruksforvaltning og Mattilsynet, og har blitt ledet av Norges universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU).

De første undersøkelsene ble gjort med F-16 og deretter en undersøkelse med det nye flygemønsteret, men med F-16 og F-18. De siste undersøkelsene ble gjort i 2019 for å få kunnskap om hvordan dyrene reagerte på F-35.

Husdyrundersøkelsen konkluderer med at kampflyenes visuelle effekt har betydning og at det er nødvendig med individuelle vurderinger av besetningene. Det blir anbefalt tiltak for å øke dyrevelferden. Rapporten summerer også opp at flyaktiviteten per 2019 ikke kan regnes som representativ for flyaktiviteten i fremtida. Det kan derfor bli aktuelt å følge opp med flere undersøkelser når flystasjonen er i full drift med F-35.

Se rapporter fra husdyrundersøkelsene i menyen på denne siden.

Hva vil skje med ervervede våningshus?
Les mer om eiendommen etter innløsning her.

Hva ble gjort med grunnervervet til forlengelsen av rullebanen?
Utbyggingsbehovet har medført kjøp av nødvendig grunn fra aktive landbrukseiendommer. Arealet for utvidelsen av flystasjonen ble ervervet ved inngåelse av minnelige avtaler med berørte grunneiere. Forsvarsbygg kjøpte inn erstatningsareal for å kunne tilby grunneiere berørte av arealutvidelsen erstatningsjord. Alle berørte grunneiere ble tilbudt erstatningsareal/makeskifte hvorav to parter takket ja og øvrige ønsket og mottok kontanterstatning. 

Mer informasjon?
Vi har eget prosjektkontor for berørte av utbyggingen i 1. etg. i Meieriveien 5 i Brekstad sentrum (Næringsgården). Åpningstider er 9-15, men det er mulig å gjøre spesifikke avtaler.

Du kan også kontakte oss på post@forsvarsbygg.no.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.