Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende og planlagt bruk

Akershus festning brukes til ulike formål, hvorav de viktigste er:

 • Regjeringens representasjonslokaler
 • Det Kongelige Mausoleum
 • Akershus slottskirke
 • kontor
 • skole- og undervisning
 • museer
 • kulturaktiviteter
 • lager/verksteder

Forsvarets brukere

Innenfor det sentrale festningsområdet er Forsvaret den viktigste brukeren og er også forutsatt å være det i fremtiden. Følgende forsvarsetater og -avdelinger er i dag lokalisert på Akershus:

 • Forsvarsdepartementet
 • Akershus kommandantskap
 • Forsvarets skolesenter Akershus festning
 • Vernepliktsverket
 • Vernepliktsforvaltningen Akershus
 • Forsvarets tele- og datatjeneste
 • Forsvarets bygningstjeneste
 • Forsvarsmuseet
 • Norges Hjemmefrontmuseum
 • Forsvarets rekrutterings- og mediesenter
 • Forsvarets militærgeografiske tjeneste
 • Forsvarets uniformsutsalg
 • Intendanturmagasin Østlandet
 • Forsvarets overkommando, vedlikeholdselementet Akershus
 • Feltprosten
 • Forsvarets stabsmusikkorps
 • Andre virksomheter i Forsvaret

Etater og virksomheter utenom Forsvaret:

 • Miljøverndepartementet
 • Justisdepartementet (Politiet)
 • Riksteateret
 • Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur
 • Akershus slotts venner
 • Det Søndenfieldske Frivillige Musqueteer Corps
 • Diverse organisasjoner med tilknytning til Forsvaret

Innenfor det sentrale festningsområdet (ekskl. MD og FD og elever ved Forsvarets skoler) er det i dag vel 700 arbeidsplasser. Akershus er et viktig turistmål og det regnes med over 275.000 besøkende pr. år.

Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur

Stiftelsen ble opprettet i 1989 og planlegger, koordinerer og overvåker all kulturell virksomhet på festningen som Forsvaret ikke selv arrangerer. Virksomheten skjer i et samarbeid mellom de ulike kulturinstitusjonene på Akershus, Kommandantskapet, Oslo kommune og eksterne kulturinstitusjoner og kunstnere.

Akershus slotts venner

Venneforeningen ble opprettet i 1951 med formål primært å skaffe representativt inventar til Slottet. Foreningen har siden skaffet til veie en stor del av det utstyret som Slottet har i dag. Foreningen engasjerer seg også i å bevare og foredle andre sider ved festningen, herunder uteområdene. Slottskonservatoren deltar i foreningens styremøter.

Kulturelle aktiviteter

Festningen benyttes i økende grad til kulturformål. Akershus Slott, Forsvarsmuseet, Norges hjemmefrontmuseum og Informasjonssenteret har utenom de vanlig publikumsomvisningene, skoletjeneste med omvisninger for skoleklasser fra hele landet. Forsvarsmuseet, inkl. Norges hjemmefrontmuseum , har undervisningsopplegg for skolene og arrangerer foredrag og seminarer innenfor museets arbeidsområder. Museets drift er basert på Stortingsvedtak. Forsvarets Stabsmusikkorps gir konserter og deltar i kulturarrangementer både på festningen og i byen. Feltprosten og slottsorganisten arrangerer kulturaktiviteter og konserter i Akershus Slottskirke.

Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur, samarbeider med forsvarets etater og avdelinger på Akershus om ulike kulturaktiviteter. I tillegg er det et utstakt samarbeid med andre organisasjoner tilknyttet Forsvaret og sivile kulturinstiotusjoner som Den norske Opera, Oslo kammermusikkfestival m. fl.

De viktigste områdene for kulturaktiviteter er karpedammen, museene, Informasjonssenteret, Prins Carls Bastion og Akershus slott.

Oslo Bymuseum er etablert i bygn. 25 – Høymagasinet, med Cristiania bymodell. På festningsplassen foregår det militære oppstillinger og ulike arrangementer i forbindelse med jubileer og andre anledninger. Forruten almene tilbud til publikum kommer de lukkede representasjonsarrangementer på Akershus Slott.

Bruken av Akershus til representative formål og som turistmål øker og må betraktes som en viktig profilering av Norge ovenfor utenlandske, offisielle gjester or turister.

Bruken av Akershus til representative formål øker og må betraktes som en viktig profilering av Norge overfor utenlandske, offisielle gjester.

Fremtidig bruk

Det er ikke forventet noen vesentlig endring i bruken av Akershus i fremtiden. Akershus betydning som skolesenter blir ytterligere forsterket ved etableringen av Forsvarets skolesenter Akershus festning.

Generelt er det et press på å utnytte bygningsmassen intensivt på grunn av de mange fordelene i forhold til miljøkvaliteter og sentral beliggenhet. En utfordring i denne sammenheng er å balansere slitasje som følge av bruk med innsats av vedlikeholdsressurser. Målet må være at Akershus slott og festningsområde ikke forbrukes over tid.

Bruken av Akershus festning administreres av lokal forvaltningsmyndighet (FO/Adm./LFM) ved hjelp av en etablissementsplan. Verneplanen er premiss for alle kulturminneaspekter i etablissementsplanen, samt for den daglige forvaltning av festningen.