Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innledning

Generelt

Katalogen inneholder opplysninger om alle eksisterende bygninger og fortifikatoriske anlegg på Akershus festning. Den er bygget opp med en tekstdel, inneholdende: nøkkelopplysninger, historikk, beskrivelse og vernevurdering, samt en illustrasjonsdel med kartfesting, tegninger og fotografier.

Bygninger og anlegg som er fjernet er omtalt i Historikk. Fjernede fortifikasjoner er vist på kartet Eksisterende fortifikasjoner i historisk sammenheng. Kulturmiljøet er omtalt i Kulturmiljøet – beskrivelse og vurdering. I katalogen er det ikke medtatt kanoner og andre løse gjenstander, flaggstenger og andre mindre installasjoner og objekter.

Terrenganlegg som ikke er av fortifikatorisk karakter, er kun medtatt i begrenset grad under Terrenganlegg, veier og plasser.

Monumenter og minnestøtter er medtatt under Monumenter og minnesmerker.

Bygninger

Katalogen er i hovedsak basert på eksisterende bygningsbeskrivelser, kontrollert og supplert ved befaringer. De historiske opplysningene bygger på bygningsdata fra Riksantikvaren, supplert med annen litteratur, særlig fortegnelsene over Statens bygninger, utgitt i perioden 1825–1930. Eldre tegningsmateriale er hentet fra Riksantikvaren. Bygningene har fått navn som samsvarer med navnetradisjonen, og/eller tidligere funksjon.

Fortifikatoriske anlegg

Foruten å gi historisk- og beskrivelsesmessig informasjon om anleggene, har et viktig formål med denne katalogen vært å identifisere og avgrense hvert enkelt fortifikatorisk element. I den forbindelse er det opprettet flere nye inventarnummer, samt at flere anlegg har fått nye eller endrede navn. Det er tatt utgangspunkt i navnetradisjon samt fortifikatorisk funksjon. I noen tilfeller er det tatt i bruk igjen tidligere navn. Alle fortifikatoriske anlegg er, og skal behandles som, fredet. Det er derfor ikke angitt særskilt vernekategori under de enkelte festningsverk.

Katalogforfattere:

Katalogisering og tekst for bygningskatalogen er utført av NIKU (Norsk Institutt for kulturminneforskning), v/ Jens Christian Eldal (hovedansvar) og Jan Michael Stornes.

Katalogisering, tekst og perspektivtegninger for fortifikatoriske anlegg er utført av sivilarkitekt Kjeld Magnussen, Oslo.

Øvrig tekst, samt redaksjonsansvar: Christian Borhaven

Fotografering: Birger R. Lindstad, NIKU, Oslo.