Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anbefalte tiltak

Forvaltningen

Vedlikeholdstjenesten på Akershus har lang tradisjon, og vil fortsatt spille en nøkkelrolle i den daglige forvaltningen av Akershus. Det vurderes som vesentlig at vedlikeholdstjenesten også i fremtiden holder et høyt, faglig nivå. Tiltak i denne forbindelse er bl.a:

Planer, gjennomføringsrutiner for tiltak

Planer, gjennomføring, dokumentasjon, kvalitetssikring og kunnskapsoverføring må settes i system. Her bør det være store felleskapsgevinster å hente innenfor Forsvarets LFM- og FBT- struktur. Dette må også sees i sammenheng med etablering av nye saksbehandlingsrutiner (Kfr. Kap. 6.5 Saksbehandlingsrutiner).

Kompetanse

Vedlikeholdstjenesten må enten selv inneha nødvendig kompetanse, eller være i stand til å innhente slike tjenester fra FBT eller eksternt. Vedlikeholdstjenesten/LFM bør uansett ha en grunnkompetanse når det gjelder antikvarisk vedlikehold. Av stor viktighet vil være at det er en kjerne av dyktige håndverkere innen forskjellige fagområder, som igjen kan veilede og kontrollere eksterne firmaer når større arbeider skal utføres. Lederen for vedlikeholdstjenesten bør ha skolering i antikvarisk forvaltning ved siden av tekniske- og håndverksmessige kunnskaper.

Som tiltak bør det formuleres hva slags kompetanse som skal finnes fast i forvaltningen, og hvor denne skal plasseres i organisasjonsstrukturen. Videre bør det etableres rutiner for hvordan tilleggskompetanse skal kunne innhentes, både når det gjelder konsulenter og utførende, f.eks. i form av faste kontakter. Kompetansen må vedlikeholdes og utvikles gjennom rutiner for etterutdannelse, erfaringsutveksling etc. Intern nettverksbygging innenfor Forsvarets LFM- og FBTavdelinger er en viktig del av dette, jmf. «Håndbok for kulturminneforvaltning»

Organisering

Nåværende kommandostruktur og organisering av LFMansvar på Akershus bør evalueres med tanke på om ikke en enklere modell vil være å foretrekke. Den delte strukturen man har i dag har i flere tilfelle forårsaket uklarhet om hvem som f.eks. har autorisert ulike tiltak. Både størrelsen av etablissementet og de helt spesielle problemstillingene bør tilsi at en selvstendig forvaltningsenhet lokalisert på Akershus, bør vurderes.