Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Planer i Akershus festnings nærområder

Akershus har i hele sin historie hatt et tidvis anstrengt forhold til sine omgivelser, hvor festningen og byen har sloss om det samme territorium.

Fra midten av 1800-tallet har festningen fått sitt areal kraftig beskåret, samt at omgivelsene har vært under stor omforming. Selve festningsområdet er i dag sikret gjennom regulering til spesialområde bevaring, mens arealene langs sjøsiden er under stadig transformasjon. Det er her de største endringene vil komme i de nærmeste årene, etter at fjerningen av gjennomgangstrafikken har åpnet for ny bruk. Følgende planer er av betydning for festningen:

3.3.1 Reguleringsplan for terminalanlegg Revierhavna – Vippetangen

Denne reguleringsplanen omfatter ombygging og utvidelse av eksisterende fergeterminal i Bjørvika. Forslag til plan er utarbeidet for Oslo Havnevesen etter en arkitektkonkurranse. P.t. er planen under behandling i Oslo kommune. I planen er det satt av plass til- og vist en tilbakeføring av de fjernede bastionene mot Vippetangen. Utforming av fergeterminalen vil ha stor betydning for virkningen av festningen i bybildet. Viktige antikvariske interesser vil være å sikre at utsikten fraog til festningen ikke blir forringet. Festningens kontakt med sjøen må opprettholdes i størst mulig grad. Likeledes er det ønskelig at kailinjeføringer, bygninger og installasjoner bygger videre på- og understreker Akersnesets opprinnelige form. Videre må planene tilpasse seg veiprosjektene i området.

Tilknytning til senketunnel

I forbindelse med den planlagte senketunnelen tvers over Bjørvika skal det lages en tilknytningssone til eksisterende veinett. Løsningene vil kunne ha direkte konsekvenser for festningen i form av endrede omgivelser og trafikkmengde. Den viktigste konsekvensen vil være i forhold til planene for fergeterminalanlegget, fordi veiprosjektets lokalisering og utstrekning vil ha betydning for hvor langt inn i Bjørvika fergene kan ligge.

Fremtidig bruk av Vippetangen

Fremtidig bruk og utforming av Vippetangen har stor betydning for festningens ansikt mot sjøen. Situasjonen er i dag uavklart. Både fergeterminalplanene og eventuell gjenskaping eller synliggjøring av de fjernede festningsverkene vil endre områdets karakter. Det har vært fremmet adskillige forslag om nye aktiviteter. Med utspring i idékonkurransen «Byen og fjorden» i 1980-årene har det vært lansert planer om et akvarium, men noe konkret vedtak er ikke fattet. Hvorvidt bestående bebyggelse i form av fiskehall, lagerskur og kornsilo skal rives, og hva som i så fall skal komme i stedet, er heller ikke avklart.

Reguleringsplan for Akershusstranda

Forslag til plan for Akershusstranda er utarbeidet av Oslo Havnevesen. Den omfatter arealet fra sjøen til murfoten av festningen. I planen legges det opp til at området skal være cruise- og veteranbåthavn m.m. og opprustes som et attraktivt publikumsområde. Det legges opp til en begrenset tilbakeføring av terrenget til slik det var før jernbanefremføringen.

Øvrige kommunale planer

  • Grøntplan for Oslo
  • Kommuneplan for Oslos sentrale sjøside
  • Kommunedelplan for Oslo Indre by

Disse planene er kommunedelplaner som legger føringer for utviklingen og mer detaljerte planer i form av regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor planområdene.

Planarbeidet som skjer rundt Akershus i form av reguleringsplaner er i tråd med de overordnede føringene i kommunedelplanene.

Rekonstruksjon/restaureringsplaner for festningsverker

Se Kapittel 7.6 – Vurdering av restaurerings- og rekonstruksjonsforslag