Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltningsråd for ivaretakelse av biologisk mangfold

Naturverdier

I forbindelse med oppfølgingen av Forsvarets sektorhandlingsplan for biologisk mangfold, kapittel 5 i St.meld. 42 (2000-2001) – Sektoransvar og samordning og Forsvarets handlingsplan for miljøvern (2002) – Forsvarets miljøvernarbeid er det gjennomført kartlegging av biologisk mangfold på Fredriksten festning. Basert på feltarbeid og gjennomgang av eksisterende dokumentasjon er det identifisert og beskrevet 12 viktige naturtypelokaliteter og fire viktige viltområder. Ved sammenstilling av registrerte naturverdier er fem områder vurdert som svært viktig, seks områder som viktig og ett område som lokalt viktig for biologisk mangfold.

Fredriksten festning har et rikt biologisk mangfold med en rekke forekomster av rødlistede arter. Dette er i hovedsak forårsaket av fire faktorer: gunstig lokalklima, avrenning av kalkrikt vann fra festningsmurene, stor topografisk variasjon og lang og kontinuerlig kulturhistorie.

Karplantefloraen er artsrik og variert, noe som skyldes stor variasjon i naturtyper og gunstig lokalklima. I tillegg til en rik naturlig flora, har lang tids kulturhistorie innført en rekke arter. Avrenning fra kalkholdig mørtel har også lagt til rette for en kalkkrevende flora nær murene. Det forekommer en rekke arter av sopp på festningsområdet. Noen av disse artene er også begunstiget av kalk fra murene, mens andre er knyttet til parkanlegget og gamle edellauvtrær som eik, bøk, hassel og spisslønn.

Fugle- og dyrelivet er også svært rikt og variert på festningsområdet, mye pga. det gunstige lokalklimaet. Fuglene er i stor grad knyttet til edellauvskogen og dammene, men også festningsmurene har en funksjon for noen arter, der sprekker og hull blir benyttet til hekking. Flaggermus er funnet overvintrende i frostfrie kjellere på området, deriblant en rødlistet art. Av amfibier og krypdyr er det registrert hele tre rødlistede arter. Disse er blant annet knyttet til dammene.

Fredriksten er regnet som en av de viktigste sommerfugllokalitetene i Østfold, og det er registrert en rekke rødlistede arter knyttet til edellauvskog, krattskog og enger/kulturmark.

Image "chapter-7-100-1.jpg" without description

Inngang til et av dekningsrommene i 1075 Nordre kurtine. Foto: Jiri Havran

For ytterligere opplysninger om biologisk mangfold og forvaltningsmessige føringer for å ivareta disse naturverdiene på Fredriksten festning, se BM-rapport nr 32-2003 Biologisk mangfold på Fredriksten festning, Halden kommune, Østfold fylke. Rapporten er tilgjengeliggjort på nettstedet www.forsvarsbygg.no/publikasjoner. I tabellen nedenfor gis en samlet oversikt over forvaltningsråd og restriksjoner på aktiviteter på fortets områder.

Faggruppe naturforvaltning i Kompetansesenter Miljø i Forsvarsbygg kan bistå med naturfaglig rådgivning, og detaljplanlegging i forbindelse med tilpassing av aktiviteter som kan komme i konflikt med forvaltningsrådene.

Tabell med forvaltningsråd og restriksjoner på aktiviteter på festningsområdet

Område

Andedammene, Dammen v/parkeringsplassen

Gyldenløve fort

Fredriksten nord Fredriksten sørvest

Citadellet sørvest Huth batteri Borgerskansen

Gyldenløve sørvest

Fredriksten øst Fredriksten Camping

Overberget sørvest

Nr. på statuskart

1–2

3

4–5

6–8

9

10–11

12

Friluftsliv

Ikke aktuelt

All ferdsel må unngås i perioden 01.10.– 15.04.

Anleggelse av nye turveier eller utvidelse av eksisterende tillates ikke

Anleggelse av nye turveier eller utvidelse av eksisterende tillates ikke

Anleggelse av nye turveier eller utvidelse av eksisterende tillates ikke

Anleggelse av nye turveier eller utvidelse av eksisterende tillates ikke

Anleggelse av nye turveier tillates ikke

Kulturarrangementer

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Oppsetting av midlertidige utescener eller telt må unngås

Ikke aktuelt

Oppsetting av midlertidige utescener eller telt må unngås

Ikke aktuelt

Skogbruk1 og vedhogst

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Unntas fra hogst

Ikke aktuelt

Unntas fra hogst

For 10: Gamle trær unntas fra hogst

Unntas fra hogst

Skjøtsel (årlig)

Ikke aktuelt

Kjelleren bør holdes Frostfri

Ikke aktuelt

Slås årlig i juli/ august. Plantematerialet ryddes vekk. Tørrbergene slås ikke

Ikke aktuelt

Slås ca. Hver 14. dag i vekstperioden. Plantematerialet fjernes

Ikke

aktuelt

Skjøtsel (enkelte år)

Tømme dammene og fjerne slam på bunnen med 10-15 års mellomrom i samråd med biolog

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Rydd vekk lauvoppslag med unntak av enkelte arter (trollnype, hagtorn og liguster)

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Gjødsling

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Må ikke gjennomføres

Ikke aktuelt

Må ikke gjennomføres

Ikke aktuelt

Opparbeide plen

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Må ikke gjennomføres

Må ikke gjennomføres

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Fysiske inngrep f.eks. nedbygging av areal

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt