Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innhold og gyldighet av verneplanen

Verneplanen for Fredriksvern inneholder historikk og informasjon om nåværende forhold innenfor verneområdet. Som grunnlagsinformasjon er det utarbeidet en katalogdel over alle verneverdige bygninger og fortifikatoriske anlegg, inneholdende kart, tegninger og bilder, beskrivelse og vernevurdering. Katalogdelen er utgangspunktet for en samlet vernevurdering og inndeling i vernekategorier.

Det er i tillegg laget en liste med bilder for ikke verneverdige inventarer innenfor det gamle vollanlegget.

Verneplanen behandler ellers ulike foreslåtte tiltak og gir anbefalinger for tiltak og metoder innenfor vedlikehold, restaurering og skjøtsel. Verneplanen er likevel ikke en detaljplan. Slike må utarbeides særskilt, med verneplanen som premissdokument.

Riksantikvaren har forutsatt å frede alle de nasjonale festningsverkene etter kulturminneloven. Verneplanen vil da være hovedgrunnlaget for fredning, derfor er verneplanens kategorisering og bestemmelser utformet for å kunne benyttes i fredningsarbeid. Inntil fredningssaken er gjennomført skal verneplanen være retningsgivende for tiltak, bruk og skjøtsel innenfor verneområdet. Det vil være bindende for Forsvarets egen forvaltning, og retningsgivende for øvrige myndigheters beslutninger og forvaltning i området.

Verneområdet er begrenset av Forsvarets eiendomsgrenser. I forbindelse med fredningssaken vil det være opp til Riksantikvaren å vurdere om det er aktuelt å foreslå fredning av et større område for å sikre den totalitet som verftsområdet er en del av.

Når fredningen er gjennomført, vil verneplanen revideres i samsvar med fredningsvedtaket.

Image "chapter-1-17-1.jpg" without description

FAVNER VIDT. Forsvaret råder fortsatt over store deler av de arealene som opprinnelig lå under Fredriksvern verft. Selv om verneplanens nedslagsfelt er begrenset av Forsvarets eiendomsgrenser, favner den derfor i stor grad totaliteten i det opprinnelige kulturmiljøet. Foto: Kjetil Rolseth