Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nordre blokkhus

Inventaropplysninger
Inventarnavn Nordre blokkhus
Inventarnummer – (kommunal eiendom)
Byggeår 1789
Arkitekt Jørgen Henrik Rawert
Opprinnelig bruk Blokkhus for infanteri
Nåværende bruk Landemerke
Ant. etg. 2
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse De to blokkhusene ved Fredriksvern er de eneste kjente konstruksjoner av denne typen i Norge. De er meget godt bevart, bl.a.med klaffene som dekker skyteskårene, med originale 1700-tallshengsler
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddstein i kalkmørtel
Bæresystem Laftekonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag
Vegger Tømret kjerne. Utkragningen i annen etasje har yttervegg av bindingsverk, med utvendig stående tømmermannspanel. Bindingsverket er rødmalt, noe som kan tyde på at det har vært gjenbrukt. Blokkhuset viderefører den gamle militære tradisjon for rødmalte yttervegger på trebygninger
Vinduer Fire vinduer i svalgangen i 2.et. Fire skyteskår i 1.etg
Dører 1
Tak Pyramidetak tekket med eternit, tidligere visstnok tekket med enkeltkrum rød tegl.

Tradisjonelt navn: Blokkhuset på Nedre Varde/Smedeberget/Signalen/blokkhus nr. 3.

1 Wilhelm Swensen skriver i sin artikkel om Rawert som arkitekt: «...med sin sinnrike innretning skulde jeg tro de skriver sig fra hans [Rawerts] hånd. Nettop en løsning som disse vel gjennemtenkte forsvarstårn, måtte være en ønskeopgave for Rawert, og den klare forbindelse med eldre norsk bygningskunst – formen er hentet fra Telemarksloftene – kan også gi denne antagelse støtte. (Swensen 1940: 46)»

1781
Admiral Grodtschilling fremsatte forslag til utvidelse og forbedring av verkene. Han ville særlig styrke det østre innløp og landfrontene ved anlegg bl.a. på Risøya, på Staverns nordside ved Larviksveien, Blokkhushøyden og halvøya mellom Skråviken og Badehusbukten. (Schiøtz 1919: 64)
1788
Uroligheter med Sverige. Grodtschillings planer om den utvidede fortifikasjon ble aktualisert etter kronprins Frederiks besøk på Fredriksvern 2. august. Arbeidet, som pågikk frem til 1792, ble de to første år ledet av ingeniørløytnant, professor Jørgen Henrik Rawert (1751–1823). (Schiøtz 1919: 79) Rawert må derfor i en viss forstand regnes som blokkhusenes arkitekt. 1 Blokkhus var imidlertid som type ganske avklart, så Rawerts individuelle bidrag til deres utforming må antas å ha vært ganske beskjeden. Muligens er de også oppført etter idag ukjente typetegninger.
1789 - 1790
I oktober 1789 var man ferdig med det midtre blokkhus (idag: søndre) og hadde begynt på det søndre og det nordre. Det nordre, på underste del av Wabjerget eller Smedeberget (idag Signalen), ble ferdigstilt i 1790. Både det midtre og det nordre ble oppført i enkelt lafteverk og kun innrettet for infanteri. I øverste etasje var det vaktstue med kjøkken eller fyrsted. På søndre eller østre kant av dette blokkhuset var det en innhegning med palisader og barrièreport, i denne fantes to 6-punds kanoner til forsvar av berget. Ved foten av berget, på nordsiden, var det også oppstilt to 6-pundere.
1807 - 1814
Det utvidede forsvaret av verftet, med blokkhus, kanonstillinger og palisader, var bemannet under napoleonskrigene. (Korsdal og Støvern 2000: 42)
1856
Kysten ved Stavern hadde mange overlandmerker innenfor et begrenset område. Blant disse var vakttårnet på Kikut, Stavernsodden fyr og blokkhusene. Ved kgl. res. av 13.2.1856 ble det bestemt å rive alle blokkhusene. Etter at det på Hestehaugberget var blitt revet i 1856 el. -57, ble losoldermannens protest tatt til følge og midtre (idag: søndre) og nordre blokkhus ble stående. (Archer 1995: 77 samt personlig meddelelse)
1936
Eiendomsretten til de to gjenværende blokkhusene ble overført til daværende Stavern kommune, som påtok seg vedlikeholdet av bygningene. Overdragelsesdokumentet lyder: «I henhold til den av Forsvarsdepartementet i skrivelse av 6, juni 1936 (jnr. 717/36.2) gitte bemyndigelse overdrar undertegnede som chef for 1. Distriktskommando til Stavern kommune vederlagsfritt eiendomsretten til forannevnte 2 gamle blokkhus, som ligger på gnr. 1, br.nr.4 – Fredriksvern verft, Stavern. Forutsetningen herfor er at Stavern kommune bevarer og forsvarlig og pietetsfullt vedlikeholder blokkhusene som fortidsminnesmerker. I tilfelle av større utbedringsarbeider vedrørende disse 2 karakteristiske blokkhusene skal Stavern kommune på forhånd konferere med Riksantikvaren innen arbeidet settes i gang». (www.istavern.no)

Ingen treff