Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kulturmiljøet

Hovedprinsippet for vern er at områdets karakter og historiske verdi skal bevares. Det betyr at verdifulle elementer primært skal vedlikeholdes og om nødvendig repareres, ikke endres. Verdifulle elementer innen området kan imidlertid være endret slik at disse verdiene er blitt forringet eller utydeliggjort. Her kan det være ønskelig å tilbakeføre eller forsterke kulturhistoriske kvaliteter. Likeledes kan deler av kulturmiljøet tåle endring på grunn av funksjonelle eller andre forhold, uten at kulturhistoriske verdier nødvendigvis går tapt. Ved tilbakeføring eller forsterkning av kulturhistoriske verdier, skal dette gjøres på en slik måte at det ikke reduserer områdets viktighet for biologisk mangfold.

Hensikten med verneplanen er derfor ikke å «legge lokk» på all forandring. Fredriksverns antikvariske verdier må imidlertid hele tiden være utgangspunktet for beslutninger vedrørende skjøtsel. Selv små inngrep vil over tid kunne endre områdets preg, og slik forringe dets kulturhistoriske verdi. Det vil også være en fare for at kulturhistoriske spor går tapt, spor som kan være vanskelige å skille fra mindre vesentlige elementer.

Image "chapter-7-103-1.jpg" without description

FROSTSPRENGNING. På 1056 Geværgalleriet er – som så mange andre steder på norske festninger – sementbaserte mørtler brukt til utbedring av murer som er oppført i kalk. Denne kombinasjonen legger ofte grunnlaget for en omfattende skadeutvikling. Foto: Hans Egede-Nissen

Skjøtsel og vedlikehold bør derfor skje etter en plan, slik at tilfeldigheter og uheldige løsninger unngås. Verneplanen er premissgiveren for mer detaljerte arbeider. Det understrekes at planer ikke er et mål i seg selv, men et hjelpemiddel for å sikre en god forvaltning. Planer kan derfor være tematisk avgrenset, f.eks. m.h.t. biologisk mangfold, eller ta for seg et delområde hvor tiltak eller særlige hensyn er påkrevet. Et tilstrekkelig plan- og prosjekteringsarbeid vil gjøre forvaltende og antikvariske myndigheter i stand til å treffe riktige beslutninger. Når det gjelder endringsprosesser er det spesielt viktig med dokumentasjon, for å sikre at kunnskapen om tidligere tilstand ikke går tapt.