Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Dagens saksbehandlingsrutiner

Fredriksvern verft

Fredriksvern verft eies av Staten ved Forsvarsdepartementet. Departementet har dermed det overordnede forvaltningsansvaret, med Forsvarsbygg v/NFV som utførende forvaltningsorgan.

Spørsmål om endringer utover vanlig vedlikehold blir forelagt Riksantikvaren til vurdering. NFV er her saksforberedende instans med Forsvarsmuseet som militærhistorisk rådgiver.

Ettersom bygningene landsverneplanen legger vern på allerede var å betrakte som administrativt fredet, innebar ikke planen noe brudd med dengang gjeldende saksbehandlingsregler.

Se forøvrig kapittel 6.5 Saksbehandlingsrutiner.

Kassasjonssaker blir behandlet av et forum der Riksantikvaren, Forsvarsbygg og Forsvarsmuseet er representert. I henhold til plan- og bygningsloven må rivningstillatelse innhentes fra plan- og bygningsetaten i Larvik kommune.

Citadelløya og Sjømennenes minnehall

Som nevnt under 2.2.7 har Statsbygg (ved Statsbygg Sør) idag forvaltningsansvaret for Sjømennenes minnehall og bygnings- og anleggsmassen på Citadelløya. Forvaltningen skjer etter generelle prosedyrer og rutiner for forvaltning av eiendommer. I samsvar med disse utarbeides dokumentasjon, driftsplaner, vedlikeholdsplaner m.m. for eiendommene. Drifts- og vedlikeholdsplaner anpasses etter hvilke behov som oppstår. At eiendommene er fredet har som generell konsekvens at alle endringer utover vanlig vedlikehold er søknadspliktige og skal forhåndsgodkjennes av antikvarisk myndighet.

Stavernsodden fyrstasjon

Kystverket (ved Kystverket Sørøst) har forvaltningsansvaret for Stavernsodden fyrstasjon, som står på Forsvarets grunn. Ved behov for inngrep utover ordinært vedlikehold tas det forhåndskontakt med antikvarisk myndighet.

Blokkhusene og utkikkstårnet på Kikut

Blokkhusene og utkikkstårnet på Kikut eies og forvaltes av Larvik kommune. Blokkhusene forvaltes i henhold til avtalen av 1936 (jfr. 2.2.6), noe som innebærer at det ved behov for inngrep utover ordinært vedlikehold tas forhåndskontakt med antikvarisk myndighet.