Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltning

Lokal forvaltningsmyndighet

Hegra festning eies av Staten ved Forsvarsdepartementet (FD). Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) står for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av etablissementet på vegne av FD. Ved arbeider på den antikvariske bygningsmassen fungerer NFVs seksjon rådgiving som rådgivende instans og som bindeledd mot antikvariske myndigheter.

Rustkammeret. Forsvarsmuseet ved Rustkammeret i Trondheim er ansvarlig for museumsdrift, og ivaretar alt materiell og utstyr tilknyttet denne.

Bruks- og samarbeidsavtaler/aktører

Teksten nedenfor vil bli oppdatert.

Som de andre nasjonale festningsverkene har Hegra en viktig posisjon i lokalbefolkningens bevissthet. Festningen har en ærerik historie og har bidratt til å sette Stjørdal på verdens kart. Da Stortinget og Forsvarsdepartementet besluttet å restaurere og bevare festningen som et nasjonalt minnesmerke på slutten av 1970-årene, var det mange som engasjerte seg og dannet Foreningen Hegra Festnings Venner. Foreningen har siden vært en viktig ressurs og samarbeidspartner for Forsvarsbygg.

Forsvaret har inngått en del avtaler med frivillige organisasjoner og private aktører vedrørende bruk av festningens bygninger eller arealer:

Hegra Festning Drift. Skifte Eiendom/Nasjonale Festningsverk og Hegra Festning Drift skal i løpet av høsten 2004 inngå en ny leieavtale angående bruk av Hegra festnings område samt restaurant og toalettbygning. Bruken skal skje innenfor de rammene den statlige eier forutsetter.

Foreningen Hegra Festnings Venner. Foreningen har, etter avtale med Rustkammeret i Trondheim, et koordineringsansvar for kultur- og fritidsarrangementer på festningen. De har det daglige ansvaret for museums- og omvisningsvirksomheten.

Hegra skolemusikk og Hegra skytterlag. Hegra skolemusikk og Hegra skytterlag har tidligere hatt avtaler med Forsvaret om bruk av noen bygninger utenfor fortet, men avtalene gikk ut i 2003. Hegra skytterlag vil sannsynligvis igjen inngå en avtale med Nasjonale Festningsverk om bruk av festningen og noen av bygningene i fredsleiren i forbindelse med avholdelse av feltskytterstevne og jaktfeltstevne.

Image "chapter-2-25-1.jpg" without description

Flyfoto fra vest over festningsområde. Kjetil Rolseth 2001.

Krigsveteranforeningen «Hegra 1940». Foreningen som ble stiftet 21.10.1945 har ingen bruksavtale.

Stjørdal kommune. Stjørdal kommune ønsker å bruke festningen enda mer aktivt som ressurs ved å markedsføre den som en av de mest attraktive kulturplassene i kommunen med opplevelsestilbud for alle typer publikum. De har således tenkt en markering av unionsoppløsningen i 2005 på Hegra festning. Kommunen har også gitt en positiv respons på Skifte Eiendom/Nasjonale Festningsverks initiativ til å se om det er mulig å finne en ordning hvor Stjørdal kommune tar et ansvar for driften av museet på festningen f.eks. ved at det blir en del av den nyetablerte museumsenheten Stiklestad museene – avdeling Stjørdal museum.