Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Horten ferge- og gjestgiversted før marinestasjonenble etablert

Før marinestasjonen ble etablert hadde Horten lange tradisjoner som ferge- og gjestgiversted med sikre opptegnelser tilbake til slutten av 1500-tallet. Sentral beliggenhet kombinert med en rask forbindelse til Jeløya ved Moss gjorde dette til det viktigste fergestedet mellom vestre og østre side av Kristiania/Oslofjorden. Grunneieren hadde privilegier på driften og drev i tillegg med skipsbygging. Viktige bygninger fra denne epoken i stedets historie står fremdeles i form av (rester av) to tidligere gårdsanlegg som representerer to generasjoner av gjestgiversted, det yngste fra 1780–90-årene. Etter at Forsvaret v/Staten overtok bygningene i 1819–1825 ble de tilpasset behov på marinestasjonen. De er dermed viktige vitnesbyrd om etablissementets eldste historie. Størstedelen av bygningsmassen som opprinnelig tilhørte Horten gård er i dag solgt og dermed gått tilbake til sivilt eie.

Image "070901a_51_01.jpg" without description

Det røde hus: Den tidligere bolig og gjestgivergården til fergestedet Indre Horten er det eldste huset på Karljohansvern og det antas oppført rundt 1770. Deler av huset kan imidlertid være eldre. De første årene tjente huset som marketenteri (servering og utsalg) samt som losji for offiserer. Senere har det vært brukt som bolig for blant annet for ekvipasjemester, takkelmester og til sist som NK-bolig.

Image "070901a_52_01.jpg" without description

Kasernen «Gamle Horten» var opprinnelig uthusbygning til gjestgivergården på fergestedet som lå her forut for marinestasjonen. Bygningen ble ominnredet til kaserne i 1820-årene.

1500 - 1814
Norge under dansk styre. Fra 1500- tallet var folketallet igjen økende etter nedgangen som følge av Svartedauen. Perioden som fulgte er karakterisert av økende aktivitet og mobilitet i befolkningen, vannsagutbygging og trelasteksport, etter hvert også jernverksutbygging og tidlig industri. Perioden samtidig preget av militær uro og nordiske kriger. Dette førte til stadige troppe- og forsyningstransporter over fergestedet Horten– Jeløya/Moss bl.a. i 1661. I 1683 kjøpte general G. W. von Wedel Horten av stattholderen i Norge, Ulrik Fredrik Gyldenløve. Horten etablert som regulert fergested med forbindelse til Jeløya ved Moss. Gjestgiversted med privilegier. Skipsbyggingsvirksomhet. Kaianlegg med sjøboder i forbindelse med fergetrafikk. Anløpssted på begge sider av Møringa. Boliger for fergemann og husmann. Bygning ved fergestedet oppført av Gyldenløve. Dette kan ha vært den større, nyere bygning som brant ned i 1692.
1752
Horten ferjested fikk Kongelig privilegium. Vedlikehold av båter og fergested pålagt allmuen i opplandet. Kong Frederik IV ga pålegg til lensmannen i Borre om å få bygget større ferge.
1771
Horten ferge- og gjestgiversted solgt fra Arnt Henrich Clasen til Hans Walløe. «Det røde hus» el. Takkelmestergården antatt oppført av Hans Walløe rundt 1770.
1780 - 1790
Nytt gjestgiversted bygget opp nord for tidligere eksisterende gjestgivergård av sønnen Peder Walløe født 1752.
1803 - 1805
Baltazar Rustad kjøpte Horten av Anders Wallø. I 1805 var fire husmenn med plasser under gården oppført som båtfolk (fergemenn).
1807 - 1814
Napoleonskrigene. Syvårskrigen mellom Danmark-Norge og England. Store deler av den havgående flåten blir ødelagt eller bortført av engelskmennene.

Ingen treff