Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Delområde C: Hortenskogen med Kanalområdet og forterrenget til marinestasjonen

Image "070901a_100_01.jpg" without description

 

Image "070901a_101_01.jpg" without description

Fort på Hortentangen: Allerede i 1853 forelå der utkast til mindre fort på Møringa og Hortentangen. På sistnevnte er Kanalen (1051) som først ble ferdigstilt i 1863 inntegnet. Tegningen til venstre signert Georg Ræder 1853, approbert av Garben (FMU Fort 1). Senere ble det laget utkast til flere ulike fort på Hortentangen før den endelige utformingen ble vedtatt i 1870-årene. Tegning signert Segelcke 1870 (FMU Kanonho 1).

Image "070901a_101_02.jpg" without description

 Delområde C: Hortenskogen med Kanalområdet og forterrenget til marinestasjonen

Utstrekning. Terreng.

Delområdet omfatter den sydlige delen av Hortenstangen avgrenset av et boligfelt med rekkehus og Prestegårdsbebyggelsen mot nord, kanalen og terrenget sør for Vollporten, på utsiden av fortfikasjonene rundt marinestasjonen. Området foran Vollporten, ved nordenden av kanalen, har et åpent, parkmessig preg med en svakt skrånende gressbakke opp mot Vollporten. På østsiden av Nedre vei skråner terrenget opp mot Hortensskogen. Størstedelen av den lave åsryggen som strekker seg ned mot Hortenstangens sydlige punkt, er i dag skogbevokst.

Utvikling av delområdet

Hortensskogen og den sydlige delen av Hortensskogen ble i hovedsak brukt som utmarksområde og beite for Horten gård før Marinestasjonen ble etablert i 1819. Deler av gårdsvirksomheten fortsatte og området ble sannsynligvis brukt som beite i langt tid etterpå, også til Forsvarets mange hester. Øvre vei, den gamle landeveiene og innfartsvei til gjestgiveriet og fergeplassen på Møringa, er fortsatt i bruk i tillegg til den nye veien som ble anlagt direkte til verftet og som tar av fra den opprinnelige landeveien ved kanalbroen.

Kanalen ble anlagt i årene 185467, dels for å skaffe løp for kanonbåter og småfartøy mellom Indre Havn og Oslofjorden, dels for å skaffe vern mot landangrep. Sammen med Vollporten, skansebatteriene og fortene Citadellet og Norske Løve, var den en del av den fortifikatoriske utbyggingen av Marinestasjonen som etter mange planendringer kom i gang på 1850-tallet. Utgravingen over det flate Bromsjordet betydde også en sirkulasjon av vannet i havnebassenget på Indre Havn. En dobbelt vindebro med brokar av granitt ble anlagt der landeveien krysset kanalen. Samtidig ble det anlagt havn med molo på sørsiden, sistnevnte ved hjelp av fyllmasser fra kanalen. Kanalen ble steinsatt på sidene og beplantet med popler langs kantene.

 

 

Image "070901a_102_01.jpg" without description

Bygget av offiserer: Sjømilitære Samfunn, oppført i 1880-årene av offiserene ved marinestasjonen.

Image "070901a_102_02.jpg" without description

Beskyttet havn: Kanalhavna eller «Fyllingshavna» i østenden av Kanalen (1051) mot Oslofjorden.

Image "070901a_102_03.jpg" without description

Fra vindebro til kjørebro: Broen over Kanalen var opprinnelig en vindebro (0771). De opprinnelige brokarene i granitt og en liten brygge på østsiden kalt «Kongebrygge» står fortsatt.

I 1870-årene ble fortifikasjonene på Karljohansvern forsterket med tre batterier, hvorav to plassert i Hortensskogen. Batteriet i Tivoli ble anlagt på det høyeste punktet på åsryggen mot Oslofjorden. Det var innrettet for til sammen tre kanoner med banketter for oppstilling av infanteri og kruttmagasin på innsiden. Batteriet på Hortenstangen lengst mot syd ved Kanalhavnen var et dobbelt batteri. Begge batteriene var åpne, men planlagt beskyttet av palisadeverk ved krigstilstander.

 

Hortensskogen ble også brukt som spasér- og rekreasjonsområde for befolkningen på Marinestasjonen. Den militære aktiviteten trakk til seg skuelystne og omreisende underholdning. Ved Tivoli var det satt opp en scene for fremføring av skuespill. I 1880-årene ble Sjømilitære Samfunn oppført som en egen messe- og velferdsbygning av offiserene ved marinestasjonen. Den fikk en sentral plassering i «Kjøpmannsbakken» mellom Det røde hus og Kanalbroen. Bygningen ble oppført i sveitserstil og er siden blitt påbygd flere ganger. Et steingjerde langs med denne delen av Øvre vei fortsatte tidligere sydover langs med kanalen der området rundt batteriet var avstengt med ståltrådgjerde.

I 1920 ble poplene langs kanalen fjernet og erstattet av bøketrær. Et sjøbad ble nå anlagt nord for Hortenstangen ut mot Oslofjorden. En bro ble derfor oppført i sydenden av kanalen. Kanalbroen lenger nord har blitt ombygd flere ganger. Rundt 1909 ble den antagelig omgjort fra vindebro til fast bro som ble utvidet på 1930- og 60-tallet. I 1940-årene ble det oppført en stor sambandsbunker nedenfor Sjømilitære Samfunn, i trekanten mellom Øvre og Nedre vei. I 1954 ble det bygget et velferdshus for menige mot Kanalen. Den opprinnelige epidemisykestuen som ligger like på utsiden av Vollporten (beskrevet under Marinesamfunnsområdet) fikk på samme tid et tilbygg på vestsiden mot Indre Havn ettersom Marinens Sykehus nå var borte. Sjøbadhuset i Hortensskogen var i 1960-årene i bruk som målestasjon for Forsvaret, men ble senere revet.  

Hovedelementer innen kulturmiljøet i Hortensskogen med Kanalområdet og forterrenget til Marinestasjonen

Området på sydsiden av 0955 Vollporten ved innkjøringen til Verftet og Marinesamfunnsområdet utgjør et forterreng eller glacis til den tidligere, befestede orlogsstasjonen. Dette avgrenses mot øst av terrenget nedenfor (sydvest for) Sjømilitære Samfunn (003010) inkludert området rundt inv.nr. 0032 (sambandsbunker) mot grensen til den private eiendommen mot nord. Kanalen går inn i forterrenget.

1051 Kanalen er en del av fortifikasjonsanleggene rundt den tidligere befestede orlogsstasjonen og utgjør en viktig kommunikasjonslinje mellom Indre Havn og Oslofjorden med byhavnen i Horten. 0771 Kanalbroen er ombygd, men brokarene i granitt er antagelig de opprinnelige. I 1996-98 ble kanalen rensket for miljøgifter og istandsatt. De steinsatte og gressbevokste kanalsidene gir sammen med de store bøketrærne området et parkmessig preg. Spaserveiene langs kanalsiden, området rundt batteriet på Tangen, sjøsiden mot Oslofjorden og deler av Hortensskogen er et mye brukt rekreasjonsområde.

Image "070901a_103_01.jpg" without description

Tilgroing: Tivolibatteriet, Norges eneste bevarte "barbettebatteri" (1002) er truet av sterk tilgroing.

1002 Tivolibatteriet og 1000 Batteriet på Hortenstangen har høy militærhistorisk verdi. De ble oppført i en periode hvor det øvrige festningsbyggeri lå nede og før konflikten med Sverige tilspisset seg. Mens batteriene på Hortenstangen og på Møringa er blitt noe ombygd og endret står batteriet på Tivoli i en særstilling. Dette er Norges eneste bevarte barbettebatteri, et jorddekningsanlegg med åpne standplasser, her for grovt Armstrongskyts. Batteriet er preget dels av sterk tilgroing, dels av forfall og forsøpling, men er likevel intakt. Dette til tross for nærheten til Forsvarets rekkehusfelt fra 1950-tallet som er oppført nært inntil det verneverdige batteriet.

Sjømilitære Samfunn (0030) er en representativ trebygning som vitner om Marinestasjonen tidligere storhetstid da virksomheten var høy over hele området. Det gamle festlokalet har fortsatt restaurantdrift og er nå også åpent for sivile bruere. Sjømilitære Samfunn er et velkjent element i kulturmiljøet både hos eldre og yngre hortensfolk og har en sentral plassering ved innkjøringen til marinestasjonen.

Image "070901a_104_01.jpg" without description

Epidemilasarett: Den gamle sykestuen, oppført som isolatavdeling til sykehuset på utsiden av vollen, ligger i praksis i forterrenget til marinestasjonen, men er også beskrevet under Marinesamfunnsområdet.

Verneverdige elementer (kulturminner i Forsvarets eie):

Før 1820:

  • Øvre Vei

1820–1850:

  •  Nedre vei

1850–1870

  • Kanalen oppført 1857–1863 (1051)
  • Kanalbroen 1857–1863, endret 1934 og 1964 (0771)
  • Vollporten oppført 1851 (0955)

1870–1900

  • Batteriet på Tivoli (1002), fullført 1874
  • Batteriet på Hortenstangen (1000), fullført 1876

1900–1925

  • Epidemisykestuen, oppført 1924 (0034 se delområde Marinesamfunnsområdet)

Forslag til utvidet verneområde i Hortensskogen med Kanalområdet og forterrenget til Marinestasjonen

Se Temakart: Forslag til utvidet verneområde på det sentrale Karljohansvern.

Verneverdige elementer utenom Forsvarets eie

1850–1870

  • Småbåthavn (Fyllingshavna) og molo oppført i forbindelse med 1051 Kanalen i 1857–1863

1870–1900

  • Sjømilitære Samfund oppført ca. 1880 (0030)

Tiltak og signaler til fremtidig ivaretagelse av kulturminner og elementer i delområdet se del Vedlikehold, skjøtsel og restaurering.

Image "070901a_105_01.jpg" without description

Første hindring fra landsiden: Kanalen skulle fungere både som kommunikasjonsåre mellom Indre Havn og Oslofjorden og som en første «vollgrav» dersom anlegget ble utsatt for et angrep fra landsiden.

Image "070901a_105_02.jpg" without description

Batteriet på Hortentangen: Batteriet fra 1870- årene som ligger på det øverste punktet, bak treklyngen midt på bildet, er plassert ved utløpet av Kanalen mot Oslofjorden.

10 Sjømilitære Samfund, eid av stiftelsen med samme navn, ble oppført på offiserenes private initiativ på tomt festet av Forsvaret.