Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formidling

Store deler av samfunnsområdet på Karljohansvern har alltid vært åpent for publikum. Etter at den militære bruken og aktiviteten av bygningene i hovedsak har blitt konsentrert på Møringa, er det nå fri ferdsel over hele det sentrale området på Karljohansvern, innkludert Verftsområdet. Ferdselsrestriksjonene hjemlet i forskrift om militære forbudsområder gjelder nå kun Møringa med skoleområdet ved Stjertebukta, Vealøs i tillegg til Østøya og Mellomøya. Publikums forkunnskaper om områdenes historiske dimensjoner er imidlertid små, samtidig som anleggene generelt er lite «selvforklarende». Behovet for formidling kan blant annet ivaretas gjennom omvisninger og skilting.

Følgende prinsipper bør legges til grunn for formidlingen:

  • For å sikre en forståelse av anleggets opprinnelige oppbygging bør man ikke tilføre området nye elementer i form av våpen eller annet utstyr. Nye elementer må i tilfelle plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med sentrale deler av fortsområdet, og slik at de besøkende ikke kommer i tvil om hva som er den opprinnelige delen av anlegget. Ifølge vernebestemmelsene skal slike tiltak godkjennes av Riksantikvaren.
  • Informasjonsmateriell og/ eller utstillingsvirksomhet bør sette etablissementene inn i en sammenheng som deler av et forsvarssystem.
  • Det bør også finnes informasjon om ulike faser i utbyggingen, følgene for lokalsamfunnet, investeringenes omfang, anleggenes betydning for norsk forsvarsevne og andre temaer som kan bidra til å sette Karljohansvern inn i en historisk ramme, for eksempel gjennom publiseringen av en guide til festningsanleggene
  • Oppstilling av informasjonstavler og skilt skal skje på en slik måte at de ikke virker forstyrrende på opplevelsen av anleggene. Tekstmengde og antall skilt festet på bygninger skal begrenses. Skilting skal gjennomføres etter en plan som behandles av kulturminneforvaltningen i Forsvarsbygg og som er prinsippgodkjent av Riksantikvaren.