Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneplanens formål

En verneplan er ingen plantype som er definert i plan- og bygningsloven eller i kulturminneloven. Begrepet brukes imidlertid hyppig om ulike typer av planer innenfor kulturminneforvaltningen. Landsverneplanen for bygninger og anlegg i Forsvarets eie, som forelå i desember 2000, gir en samlet oversikt over verneverdige bygninger og anlegg, samt et forslag til kategorisering.

Verneplaner for enkeltanlegg innen Forsvaret kan sees på som en utdyping av landsverneplanen og som en oppfølgning av denne. Formålet med en verneplan kan generelt deles opp i følgende elementer:

Generelt å bidra til en bedre forvaltning av Forsvarets viktigste kulturmiljøer.

Være et overordnet premissdokument for alle andre planer som Forsvaret utarbeider, dvs. alt fra etablissementsplaner til detaljerte planer for vedlikehold, skjøtsel og restaurering/istandsetting.

Være utgangspunkt for eventuell fredning etter kulturminneloven og/eller regulering til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningslovens § 25–6.

Være et hjelpemiddel for forvaltningen, både for lokale, regionale og sentrale ledd i Forsvarsbygg, for brukere og antikvariske myndigheter.