Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Naturverdier

I forbindelse med oppfølgningen av Forsvarets sektorhandlingsplan for biologisk mangfold, kap. 5 i St.meld. nr. 42 (2000–2001) – Sektoransvar og samordning og forsvarets handlingsplan for miljøvern (2002) – Forsvarets miljøvernarbeid er det gjennomført kartlegging av biologisk mangfold på Kongsvinger befestninger. Basert på feltarbeid og gjennomgang av eksisterende dokumentasjon er det identifisert og beskrevet syv viktige naturtypelokaliteter og ett viktig viltområde for biologisk mangfold på befestningen. Ved sammenstilling av registrerte naturverdier er et område vurdert som svært viktig, fem områder som viktige og et område som lokalt viktig for biologisk mangfold.

De viktigste naturverdiene på Kongsvinger befestninger knyttes i hovedsak til rik karplanteflora, funn av arter som står på den norske rødlisten* (liten salamnader og vendehals), og forekomst av kalkfuruskog som er en sjelden naturtype i regionen. I tillegg finnes lokaliteter av naturtypene sørvendte (kalk)berg og rasmar, slåtteng og rik edellauvskog. Mangfoldet i naturtyper, og den til dels næringsrike berggrunnen gir grunnlag for et variert og rikt biologisk mangfold knyttet til Kongsvinger befestninger. Spesielt Kongsvinger festnings artsrike flora bør trekkes frem, og ikke mindre enn 316 arter er registrert på festningen. Mange av disse artene er lokalt eller regionalt svært sjeldne arter, og flere arter er i Solør-Odalen kun funnet på Kongsvinger festning.

For ytterligere opplysninger om biologisk mangfold og forvaltningsmessige føringer for å ivareta disse naturverdiene på Kongsvinger befestninger, se BM-rapport nr 5–2005 Biologisk mangfold på Kongsvinger befestninger. Rapporten ventes å være sluttført våren 2004 og vil bl.a. bli tilgjengeliggjort på nettstedet www.forsvarsbygg.no/publikasjoner.

Note: Den nasjonale rødlisten gir en status for hvilke arter som er truet i Norge.