Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Image "070898a_107_01.jpg" without description

Verneplanen dannet grunnlaget for fredning etter kulturminneloven. Den er derfor utformet med henblikk på en fredningssak. Likeledes er de angitte saksbehandlingsrutinene i tråd med praksis for fredete bygninger.

Verneplanens bestemmelser er begrenset til å gjelde Forsvarets eiendom.

Inndeling i vernekategorier og vernebestemmelser er utformet med utgangspunkt i fredningshjemlene og bestemmelsene i kulturminneloven (§§ 4, 15 19 22a m.fl.) og Plan- og bygningsloven (§ 25.6).

Verneplanen er revidert iht. fredningen.

For automatisk fredete kulturminner gjelder kulturminnelovens kap. II.

Verneplanen har gyldighet som forvaltningsplan i Forsvaret. Verneplanen vil være retningsgivende for Riksantikvarens saksbehandling.

Image "070898a_109_01.jpg" without description

Festningsplassen med hovedbrønnen.

For tiltak som er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven må i tillegg nødvendige tillatelser innhentes fra kommunen.