Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vernebestemmelser

Generelt

Bestemmelsene henviser til de ulike vernekategoriene. Inntil fredningssaken er gjennomført vil bestemmelsene være gyldige som interne vernerestriksjoner innenfor de arealer og omfattende de bygninger og anlegg som Forsvaret råder over.

Bestemmelsene for verneområdene omfatter samtlige arealer, bygninger og anlegg innenfor områdeavgrensningene. Spesifikke bestemmelser for inventarer i de forskjellige vernekategorier er angitt etterfølgende.

Verneområdene

  1. Innenfor verneområdet (herunder fredet areal) må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendring som kan endre områdenes, bygningsmiljøets, forsvarsverkenes eller øvrige kulturminners og naturverdiers egenart og karakter. Som eksempler på slike tiltak kan nevnes oppføring av anlegg og andre faste innretninger, ny bebyggelse, tilbygg, ombygging, nye åpninger i tak og vegger på eksisterende bygninger, riving, terrengarbeider, endring av veier og plasser. Listen er ikke uttømmende. Kulturminnemyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for tiltak som ikke forringer kulturhistoriske eller arkitektoniske verdier, når dette er nødvendig av funksjonelle eller tekniske hensyn1).
  2. Kulturminnemyndighetene kan tillate tilbakeføring av bygninger, anlegg eller andre elementer innenfor verneområdene, til opprinnelig eller tidligere tilstand, såfremt dette kan gjøres på grunnlag av dokumentert kunnskap.

Inventarer i verneklasse 1

Inventar i verneklasse 1 tillates ikke revet eller ombygget. Endring eller utskiftning av bygningsdeler, detaljer, farger eller materialer eller andre tiltak ut over vanlig vedlikehold er ikke tillatt. Riksantikvaren kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for tiltak som er nødvendige av tekniske eller funksjonelle hensyn og som ikke forringer kulturhistoriske eller arkitektoniske verdier.

Vedlikehold og istandsetting av inventarer i verneklasse 1 skal skje med materialer og metoder tilpasset inventarets egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske eller kulturhistoriske verdiene. Løsningene skal være godkjent av kulturminnemyndigheten.

Inventarer i verneklasse 2

For inventarer i verneklasse 2 skal alle tiltak utover vanlig vedlikehold godkjennes av kulturminneavdelingen i Forsvarsbygg. Vedlikehold og istandsettelse av inventarer i verneklasse 2 skal skje med materialer og metoder tilpasset inventarets egenart. Løsningene skal være godkjent av kulturminneavdelingen i Forsvarsbygg.

Bygninger med liten eller ingen antikvarisk verdi

Bygninger og anlegg som ikke er plassert i verneklasse 1 eller 2 kan påregnes revet, solgt eller avhendet etter forutgående forenklet saksbehandling. Ved riving skal grunnmur/fundament stå tilbake som en del av det militærhistoriske landskapet dersom annet ikke bestemmes særskilt.

Militærhistorisk landskap

Nedenfor er gjengitt noen generelle føringer for forvaltning av militærhistoriske landskap.

  • Objektene sikres slik at mennesker og dyr ikke kommer til skade. Ved gjenmuring legges smyg i åpningen slik at det også for fremtiden blir tydelig hvor inngangen var.
  • I arbeid med sikring må det utvises stor varsomhet slik at ikke kulturminner, biologisk mangfold eller landskap blir skadet, f. eks ved bruk av anleggsmaskiner eller annet tungt maskineri.
  • Et generelt prinsipp i kulturminnevernet er at nødvendige endringer skal gjøres så reversible som mulig. Når åpninger eller løpegraver fylles igjen bør det derfor gjøres med løs pukk og ikke med støp.
  • Bevaring som militærhistorisk landskap innebærer minimal skjøtsel. Hovedprinsippet er at anleggene skal få ligge i urørt, men ingen elementer skal aktivt fjernes, og biologisk mangfold skal ivaretas.
  • På noen objekter vil det bli aktuelt å fjerne trær og planter som vokser på voller eller i mur eller lignende, slik at en unngår akselererende forfall.
  • Vegetasjonen i alle verneområder pleies slik at sporene etter militær virksomhet er godt synlige og lesbare for den som ferdes i området. Vegetasjonspleien må søke å forene behovet for forståelse av anleggets funksjon og naturkvalitetene ved anlegget med vernet av det biologiske mangfold. Større tiltak må derfor godkjennes av kulturminnemyndighetene.

Tekniske anlegg

I og rundt Kongsvinger befestninger er det tekniske anlegg som ikke er katalogisert i denne verneplan. Reparasjon/fornyelse av disse anlegg skal skje med hensyntagen til at de enten befinner seg i et verneområde eller er knyttet til bygninger eller anlegg i vernekategoriene 1 og 2. Disse anlegg omfatter sterkstrøm, svakstrøm, telefon, vannledninger, kloakkledninger m.m.

1 En slik situasjon kan tenkes hvis det av hensyn til Vardefortets fremtidige bruk blir aktuelt å gjenoppføre en av vaktstuene som lå der tidligere. En slik gjenoppføring forutsetter at de originale tegninger legges til grunn for gjenoppføringen.