Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innhold og gyldighet av verneplanen

Verneplanen for Kristiansten festning inneholder historikk og informasjon om nåværende forhold innenfor verneområdet. Som grunnlagsinformasjon er det utarbeidet en katalogdel over alle verneverdige bygninger og fortifikatoriske anlegg, inneholdende kart, historiske tegninger og bilder, samt beskrivelse og vernevurdering. Katalogdelen er utgangspunktet for en samlet vernevurdering og inndeling i vernekategorier.

Det er også søkt å skrive en så utfyllende historikk som mulig innenfor rammene av dette prosjektet, og det er lagt vekt på å samle historiske bilder fra en rekke arkiver.

Verneplanen behandler ellers ulike foreslåtte tiltak og gir anbefalinger for tiltak og metoder innenfor vedlikehold, restaurering og skjøtsel. Verneplanen er likevel ikke en detaljplan. Slike må utarbeides særskilt, med denne verneplanen som premissdokument.

Riksantikvaren har forutsatt å frede alle de nasjonale festningsverkene etter kulturminneloven. Verneplanen vil da være hovedgrunnlaget for fredning, og verneplanens kategorisering og bestemmelser er derfor utformet for å kunne benyttes i fredningsarbeid. Inntil fredningssaken er gjennomført skal verneplanen være retningsgivende for tiltak, bruk og skjøtsel innenfor verneområdet. Den vil være bindende for Forsvarets egen forvaltning, og retningsgivende for øvrige myndigheters beslutninger og forvaltning i området.

Verneområdet er begrenset til Forsvarets eiendom. I forbindelse med fredningssaken vil det være opp til Riksantikvaren å vurdere om det er aktuelt å foreslå fredning av et større område for å sikre festningens virkning i omgivelsene.

Festningen er nå fredet. Verneplanen vil bli revidert i samsvar med fredningsvedtaket.

Image "chapter-1-19-1.jpg" without description

Donjonen sett fra Arnolds batteri (øst). Foto: Jiri Havran.