Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1049 Siktestasjon på Hallangsodden

Inventaropplysninger
Inventarnavn Siktestasjon på Hallangsodden
Inventarnummer 1049
Byggeår 1893
Arkitekt Ing.kpt. Otto Fougner
Opprinnelig bruk Siktestasjon for minevesenet
Nåværende bruk Ikke i bruk
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Vernebegrunnelse Minesiktestasjonen på Bergholmen er pga. sitt nær intakte interiør, tilhørighet til minevesenets hovedkvarter og lettere tilgjengelighet gitt et sterkere vern enn pendanten på Hallangsodden.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen er lagt mellom to fjellrabber og utgjøres av det hvelvede stasjonsrommet, 6 m langt, 3 m bredt og 2,5 m høyt. Rommet har 1 m tykke murte undermurer av bruddsten, horisontalt adskilt fra en ytre hvelvet bruddstensmur ved et 20 cm bredt luftskikt for å avlede fuktighet. Yttermurene ligger inntil fjellrabbene. Innenfor yttermuren er det et 1½ stens murt teglstenshvelv, og mellom disse, på tvers av hvelvets lengderetning, er det ½ stens åpninger for åtte luftekanaler som står i forbindelse med luftskiktet nevnt foran. Over yttermurene er hvelvet dekket av et betongskikt. Samlet murtykkelse over stasjonsrommet er 1,5 m. Over rommets søndre del er det en åpning, overdekket av et ovalt kuppelformet stålskjold med tre sikteåpninger mot syd. Skjoldet, som delvis er innstøpt i det utvendige betongskiktet, har en indre lengde av 2,55 m og indre bredde av 1,60 m. Tykkelsen er 85 mm ved sikteåpningene, avtagende til 45 mm ved bakkant. Skjoldet er festet med seks sko og 16 innmurte bolter. Oppunder skjoldet en plattform med to siktebord. Fra stasjonsrommets indre del fører en overdekket kabelrenne ned mot sjøen. Mot nord er rommet avlukket med en halvsirkulær murvegg der det opprinnelig var en dør med overlys. Deler av denne murveggen er idag brutt ned. Stasjonen er i front dekket med et 3 m tykt betongbrystvern og et ca. 5 m tykt jordbrystvern. På stasjonens tak er det et utvendig siktebord i betong. Stasjonen var opprinnelig omgitt av et ca. 180 m langt piggtrådgjerde forsynt med 3 enkle jernporter. Langs grensen mot naboeiendommen fantes det et page-fence gjerde i ca. 290 m lengde. Begge gjerdene er fjernet, men en av portene står tilbake.

1893
Bygget som siktestasjon for minevesenet, hvis hovedstasjon (1007 Hovedminestasjonen) lå på Søndre Kaholmen. Denne stod ferdig i 1890; siktestasjonen på Bergholmen (1046) i 1892 og tilsist Hallangsodden i 1893. Et fiendtlig fartøy ville bli krysspeilet med siktekikkerter fra de to samvirkende stasjonene, og fartøyets koordinater ville bli telefonisk overført til hovedminestasjonen. Minene ville bli detonert når fartøyet befant seg innenfor minenes virkeområde.
1911 - 1912
En avdelings-panelvegg med dør satt opp. To små vinduer plassert i gavlmuren. En ovn utskiftet.
1914 - 1918
Stasjonen døgnkontinuerlig betjent under nøytralitetsvakten. Da stasjonsrommet var meget fuktig og ble ansett helsefarlig, ble det innvendig panelt i 1914.

Ingen treff