Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Trondenes fort

Innledning

Ekstyske kystfort utgjorde i mange år en viktig del av det norske kystforsvaret. Selv om mange kystfort ble demolert og forlatt i de første årene etter annen verdenskrig, gikk en rekke av dem inn i Forsvarets oppsetninger. Kanoner og annet utstyr var i bruk i flere tiår. Senere ble mange nedlagt som kystfort, men fikk ny aktivitet innad i Forsvaret i form av øvingsvirksomhet og i enkelte tilfeller kombinert med museumsdrift eller i sambruk med sivile instanser.

I dag er alle kystfortene nedlagt som operative forsvarsanlegg, men de tre store fortene på Møvik, Austrått og Trondenes er bevart som viktige kulturminner og drives som museum.

Eiendomsforhold

Etablissementet Trondenes fort omfatter et areal på ca. 2000 daa og er eiet av Staten ved Forsvarsdepartementet. Arealene består av:

  • Gnr. 64, bnr. 11 som omfatter fortsområdet på Trondeneshalvøya.

I tillegg omfatter etablissementer flere små leide arealer hvor Forsvaret har tjenesteboliger.

Bygninger og anlegg

Trondenes fort inneholder totalt 166 inventarnummer med et samlet gulvareal på ca. 37.400 m2. Bygningsmassen stammer fra flere utbyggingsfaser der den ekstyske perioden er i mindretall. Bygninger og anlegg som er inkludert i vernet er nærmere beskrevet i verneplanens katalogdel. Totalt inneholder katalogen fire inventarnummer med et samlet gulvareal på ca. 1700 m2.

Se for øvrig verneplanens kapittel 5 og 9 for en beskrivelse av miljøet og de enkelte bygninger, samt 10 Inventar- og eiendomskart.

Forvaltning

Ansvar for eiendommen

Nasjonale Festningsverk har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold vedrørende alle bygninger og anlegg på Trondenes fort.

Forsvarsbygg/MO Harstad har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold vedrørerende alle bygninger og anlegg som er i militær bruk på Trondenes fort.

Bruksavtaler

I 1988 opprettet Harstad sjøforsvarsdistrikt og Reisetrafikkforeningen for Harstad og Omegn kontrakt om bruk av kanon I (inv.nr. 1015) i batteriet til omvisning. Reisetrafikkforeningen bekostet inngjerding av kanonen.

Image "071769a_27_01.jpg" without description

Spredt ut over Trondeneshalvøya ligger en rekke rester etter det ekstyske fortet. Sporene er vernet og definert som militærhistorisk landskap. Dette innebærer at restene skal få ligge i fred og forfalle, men ikke aktivt ødelegges eller fjernes. Foto: NIKU

Guiding i området og på anlegget foretas av Venneforening Adolfkanonen og Destinasjon Harstad.

Utgiftene til vedlikehold av kanonen betales av Forsvarsbygg med støtte fra Forsvarsmuseet. Inngangspenger tilfaller i hovedsak Destinasjon Harstad, men en andel går også til Venneforening Adolfkanonen av pensjonerte offiserer som arbeider med å vedlikeholde kanon I. På grunn av omfattende skader på betongen på kanonens fasade, ble det i 2001 gjennomført et større restaureringsarbeid.

Venneforeningen har de senere år mottatt støtte fra FMU til vedlikehold av selve museumskanonen. Bevilgningen er forbeholdt vedlikehold av våpenteknisk utstyr.

Eksisterende og planlagt bruk

Trondenes fort brukes i dag først og fremst til militære formål knyttet til øvelses- og utdanningsvirksomheten på stedet. I tillegg er det noe sivil aktivitet knyttet til utstillingsvirksomheten.

Forsvarets brukere

Trondenes fort er pr i dag fremdeles i militær bruk, og brukes hovedsakelig til utdannings- og øvingsformål.

Etater og virksomheter utenom Forsvaret

Destinasjon Harstad har som nevnt faste omvisninger i sommersesongen og mulighet til å bestille omvisning ellers i året.