Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gjør 5000 vannanalyser i året for miljøets skyld

I Forsvarsbygg følger vi nøye med på miljøtilstanden i mer enn 40 skyte- og øvingsfelt over hele landet. Overvåkingen av metallkonsentrasjoner i bekker og elver viser at vi svært sjelden måler forurensingsnivåer som indikerer en risiko for miljøskade.

- Vannet som renner ut av skytefeltene inneholder betydelig mindre bly og kobber enn hva som er grenseverdien for drikkevann. Gitt den aktiviteten som foregår og har foregått i skytefeltene i svært mange år, er det veldig positiv lesning, sier Turid Winther-Larsen i Forsvarsbyggs miljøseksjon.

Metaller i bakken er en åpenbar konsekvens av Forsvarets virksomhet
Bly, kobber, sink og antimon er metaller som finnes i håndvåpenammunisjon. Metallene kan medføre miljøskade. Blyholdig ammunisjon brukes ikke lenger av Forsvaret, men slik har det ikke vært bestandig. Derfor finnes det store mengder bly og andre metaller i skytefeltene.  Prosjektilene har blitt liggende i grunnen, og over tid forvitrer de. Metallene frigis da til jord og vann med ulik hastighet og omfang. Dette er en helt naturlig konsekvens av at Norge har soldater som i generasjoner har trent på å skyte skarpt.

- Forsvarsbygg har et sektoransvar for å beskytte natur og miljø. Vi jobber derfor kontinuerlig for å ivareta dette og samtidig gi Forsvaret muligheter til å skyte og øve, understreker Turid.

Vannkvaliteten er kontrollert i over 30 år
Forsvarsbygg har siden 1990-tallet hatt et program for å overvåke vannkvaliteten i Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Forsvarsbygg har et selvstendig ansvar for å dokumentere miljøtilstanden og det som påvirker denne Vannovervåkingen inngår som en del av vår internkontroll.

Winther-Larsen forteller at det viktigste med vannprøvene er å kontrollere at metallutslippet fra skytebanene ikke øker nevneverdig over tid. Samtidig følger vi med på at utslippene fra skytefeltene ikke har noen negativ påvirkning av betydning på vannkvaliteten utenfor feltene. Kontrollpunktene ligger ved grensen til skytefeltene og resultatene fra prøvene vi tar her blir sammenlignet med grenseverdiene i vannforskriften.

- Så lenge vi kan dokumentere at avrenningen ikke gir nevneverdig miljøskade, kan Forsvaret fortsette sin bruk av skytebanene, legger hun til. 

Miljømålene i vannforskriften overholdes
- Som sagt er det sjelden vi måler nivåer av forurensing som overskrider grenseverdiene som er fastsatt i vannforskriften.  
Forskriften definerer hvor mye av ulike stoffer som vann kan inneholde før det kan gi miljøskade over tid, forklarer Turid og fortsetter:

Forsvarsbygg overholder miljømålene i vannforskriften når vi kan dokumentere at overflatevannet minst har god kjemisk tilstand slik dette er definert i forskriften.

Miljøtiltak gjennomføres om det skulle være behov for det
Overvåkingen fanger opp om nivåene av bly, kobber, sink og antimon kan medføre miljøskade. Miljøseksjonen i Forsvarsbygg vurderer resultatene sammen med en ekstern konsulent. Om det viser seg nødvendig, gjennomføres ytterligere kartlegging og prøvetaking før eventuelle tiltak settes inn.

Vil du vite mer, eller lese rapporter?
Sjekk ut våre nettsider med informasjon om miljø i skyte og øvingsfelt.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.