Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøstrategi

Den viktigaste oppgåva til Forsvarsbygg er å understøtte Forsvaret med økt kampkraft, og saman med Forsvaret bidra til eit bærekraftig samfunn. Ei god miljøforvaltning og langsiktige løysingar for samfunnets beste er ein viktig del av dette. Gjennom ein bærekraftig verksemd bidrar vi til å byggje forsvarsevne kvar dag.

Vi gir vårt bidrag til et bærekraftig samfunn

Miljøstrategien til Forsvarsbygg har som hensikt å peike ut fokusområde og prioritera miljøarbeidet i den neste fireårsperioden, 2020-2024.

  • Baserer seg på Forsvarsdepartementets retningslinjer for miljøstyring, og gjeldande krav i offentleg regelverk
  • Miljøstyringa skal følgje den til kvar tid gjeldande standarden ISO 14001 leiingssystem for miljø

 

I strategien har vi valgt å fokusera på tre område som vi meiner er spesielt viktige for oss:

1.  REDUSERE KLIMAVTRYKKET - Vi skal leggje til rette for reduserte klimagassutslipp i forsvarssektoren. Våre viktigste påvirkningsmuligheter er energiledelse, bruk av fornybar energi og krav til leverandørar av varer og tjenester. Vi skal jobbe for sirkulære løysingar og leggje vekt på redusert ressursbruk, ombruk og økt materialgjenvinning.

2.  MINIMERE MILJØPÅVIRKNING - Vi skal leggje til rette for at Forsvaret kan bruke og utvikle sine øvingsarealar, anlegg og leire over lang tid, og samtidig redusere ulempene for miljø og samfunn. Gjennom forebyggande og avbøtande tiltak skal vi begrense støy, redusere forurensande utslipp til vatn og grunn, samt hindre spreiing av fremmande artar.

3.  TA SAMFUNNSANSVAR Vi skal forvalte eigedomane våre slik at naturmiljø og naturmangfold tas vare på, og at sårbare og truede artar bevares. Vi skal sikre at kulturhistoriske verdiar ikkje går tapt og at festningene skal utviklast som bærekraftige destinasjonar.

 

Her kan du laste ned miljøstrategien til Forsvarsbygg

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.