Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kampflybase og støy

Etablering av kampflybase og konsekvenser av støy for omgivelsene har vært utredet som en del av den strategiske konsekvensutredningen (SKU), høsten 2011.

Dokumentet ble utarbeidet for å sammenligne de ulike lokaliseringsalternativene Bodø, Evenes og Ørland innenfor utvalgte miljøtema og for å avdekke om noen av alternativene ikke var egnet som kampflybase. Den strategiske konsekvensutredningen er gjennomført på et overordnet nivå og gir et godt grunnlag for videre utredning av valgt lokaliseringsalternativ.    

I utredningen er det, etter innspill fra Ørland kommune og Ørland hovedflystasjon, lagt inn gunstige avgangs- og landingsprofiler (måter å fly på) og flytraséer for å redusere antall støyutsatte rundt flystasjonen. Resultatet av dette er synliggjort ved støysonekart som viser utbredelsen av støy. Støysonekart er utarbeidet for sammenligning av lokaliseringsalternativene og gir en oversikt over antall bygninger innenfor støysonene. Fokuset i utredningen så langt har vært omfanget av støyutsatte eiendommer og ikke enkelteiendommer.

Regelverket
Støybelastningen i utredningen er vurdert etter Miljøverndepartements retningslinje T-1442, som legges til grunn ved etablering av ny eller vesentlig endring av en virksomhet. Denne retningslinjen angir strengere grenseverdier for støy enn Forurensningsforskriftens kapittel 5, som det tidligere er gjort støyreduserende tiltak etter for bygninger i nabolaget til Ørland hovedflystasjon.

Foreløpige vurderinger av innendørs lydnivå og antall bygninger med behov for støyreduserende tiltak og innløsning, er dermed vurdert ut fra krav til innendørs gjennomsnittlig lydnivå på 35 dB som legges til grunn for eldre bebyggelse. Med dette som utgangspunkt er det antatt behov for innløsning av 110 boliger og tiltak på rundt 80 boliger.

Videre arbeider
I det videre planarbeidet, som utføres i samarbeid med Ørland kommune, vil det bli gjennomført en helhetlig konsekvensutredning hvor støy vil bli en av flere utredningstemaer. Denne utredningen vil omfatte detaljberegninger for støy i forhold til eventuell rullebaneforlengelse og trasévalg, samt vurderinger av enkeltbygninger med hensyn til støyreduserende tiltak og behov for eventuell innløsning. Parallelt med den forestående konsekvensutredningen vil Forsvarsbygg ta for seg ulike problemstillinger knyttet til støy, slik at det raskest mulig kan gis svar til de som blir berørt av støy fra de nye kampflyene. Forsvarsbygg vil etter hvert orientere naboene rundt hovedflystasjonen, direkte eller gjennom grendelag og velforeninger.

Forsvarsbygg ønsker å vektlegge gode og fleksible løsninger for de som blir berørte, innenfor gjeldende lover og regler.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.