Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg orienterte om etablering av kampflybase

Allerede uken etter stortingsbehandlingen orienterte Forsvarsbygg sammen med Ørland kommune og Forsvaret om utviklingen av hovedbase for nye kampfly. Naboer, næringsliv og Ørland bondelag ble invitert til informasjonsmøter.

Samme orientering ble gitt øvrige innbyggere som møtte opp i Ørland kultursenter torsdag samme uke.

Stortinget behandlet 14. juni i år den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, Prop. 73 S (2011-2012) Et forsvar for vår tid. Som en del av stortingsbehandlingen ble det blant annet fattet vedtak om lokalisering av nye kampfly og etablering av hovedbase for F-35 på Ørland hovedflystasjon. Etableringen av ny hovedbase gir mange muligheter, men også utfordringer knyttet til støy.

– Det er viktig for oss å komme ut og møte naboene så tidlig som mulig for å fortelle hvor planleggingen står i dag, og samtidig orientere om veien videre. Støy er et vanskelig tema, og vi vil gjøre det vi kan for å redusere ulempene for de berørte så langt vi kan innenfor regelverket, uttalte Olaf Dobloug, direktør for Forsvarsbygg kampflybase i møtene.

Samarbeid
Som en del av orienteringene fikk de fremmøtte høre om grunnlaget for stortingsvedtaket, om utredningen som foreligger, med spesielt fokus på temaet støy og hvordan foreløpig planleggings- og byggeaktivitet ser ut i årene fremover. Aktiviteten ved Ørland hovedflystasjon ble presentert av brigader Tom Guttormsen, basesjef ved flystasjonen. Hallgeir Grøntvedt, ordfører i Ørland kommune satte fokus på den kommunale planleggingen fremover og hvordan kommunen kan ivareta innbyggernes interesser.

Støy
Mange er opptatt av temaet støy med tilhørende utfordringer. I grendelagsmøtene kom dette tydelig frem gjennom spørsmål fra de fremmøtte. Som en del av orienteringen ble det redegjort for fagutredningen som er foretatt. Høsten 2011 ble det utarbeidet en strategisk konsekvensutredning (SKU) med blant annet temaet støy. Rapporten har vært lagt ut til høring i den hensikt å innhente berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoners syn i saken.

Utredningen er avgrenset til å omhandle konsekvenser for landskap, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljøer samt konsekvenser av støy for omgivelsene – herunder forstyrrelseseffekter for reindrift. Hensikten med arbeidet har vært å sammenligne de ulike lokaliseringsalternativene, og det er utarbeidet støykotekart som viser arealomfanget av støysoner rundt flystasjonen.

Støysonekartet legges til grunn ved arealbetraktninger og opptelling av antall eiendommer for sammenligningen av de tre kampflybase alternativene. Dette kartet er ikke utarbeidet for å finne lydnivå ved enkelteiendommer og hvilke eiendommer som innløses eller får støyisoleringstiltak. Basert på den strategiske konsekvensutredningen og forutsetninger lagt til grunn i dette arbeidet viser støyberegninger at omlag 110 boliger kan forventes å  få tilbud om innløsning, mens rundt 80 boliger trenger støyisoleringstiltak for komme under gjeldene støygrenseverdier.

Planprogram med Ørland kommune
Forsvarsbygg vil sammen med Ørland kommune utarbeide et planprogram som beskriver temaene, omfang og fremdrift for det som skal inkluderes i videre grundig utredning, kalt konsekvensutredning (KU). Parallelt med den forestående konsekvensutredningen vil Forsvarsbygg ta for seg ulike problemstillinger knyttet til støy, slik at det raskest mulig kan gis svar til de som forventes å bli innløst på grunn av støy fra de nye kampflyene. Forsvarsbygg vil i første omgang orientere gjennom velforeninger og grendelag som Forsvarsbygg anbefaler opprettes. Etter hvert vil den enkelte støyberørte nabo bli direkte kontaktet.

Muligheter for næringslivet
Etableringen av kampflybasen på Ørland gir mange muligheter for vertskommunen og regionen. Ørland næringsforum med åttitalls oppmøtte fikk i et av møtene informasjon om baseetableringen og muligheter for næringen. Olaf Dobloug understreket ovenfor næringen at også markedet ved siden av selve basebyggingen må tas vare på – med tanke på tiden etter at basen er ferdig. Med signaler om at de første flyene kommer allerede i 2017 – vil tiden være førende for oppdragene som vil engasjere nasjonale, regionale og lokale samarbeidspartner.

Bred orientering
Forsvarsbygg var også til stede under Fremtidsfestivalen i Bjugn og orienterte om planleggingen av kampflybasen. I tillegg har Fagforbundet Ørland avd. 413, Fosen regionråd i møte med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og kystkommunene fått informasjon om utviklingen av hovedbase for kampfly.

– Det er en imponerende positivisme som møter oss i regionen, og det ligger til rette for en god fortsettelse, poengterer Olaf Dobloug. Også formannskapet i Ørland kommune og fylkesutvalget i Sør-Trøndelag informeres i juni.

Bakgrunn: Kampflybase og støy.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.