Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Informasjon om støynivå for bolig og fritidseiendom

Forsvarsbygg og Ørland kommune sender nå ut informasjon til eiendommer i rød støysone om fremtidig støynivå, etter oppfordring fra innbyggere, politikere og grunneierlag. Hvilke eiendommer som vil få tilbud om innløsning avklares igjennom reguleringsplanen som vedtas i november 2014.

Støynivå som formidles til grunneierne er gjennomsnittlig støynivå over døgnet og maksimalt støynivå på dag.

Foreslåtte innløsningsnivåer
I reguleringsplanforslaget Forsvarsbygg har sendt Ørland kommune er det lagt til grunn at bolig og fritidseiendom som har gjennomsnittlig støynivå over døgnet lik eller over 67 dB (desibel) skal gis tilbud om innløsning (LpA,24t ≥ 67 dBA).
Det samme gjelder boliger som har et maksimalt støynivå på dag lik eller over 105 dB (MFNday ≥ 105 dBA).

Fylkesmannen har foreslått at disse støynivåene settes til henholdsvis 62 dB og 100 dB (MFNday ≥ 100dBA eller Lden ≥62A dB), dette omfatter hele rød støysone. Se forklaring nederst i saken. Det kan også være at statlige myndigheter vedtar andre nivåer som skal legges til grunn for innløsning. Dette betyr at det i denne fasen av planarbeidet ikke er avklart hvem som vil få tilbud om innløsning. Forsvarsbygg vil avvente med å invitere til samtaler om kjøp av bolig, utover de eiendommer man er i gang med, inntil reguleringsplanen med støynivåene er fastsatt.

Informasjon og medvirkning
I forbindelse med planlegging av grunnerverv, utvidelse av rullebanen og økt støybelastning har Forsvarsbygg åpent kontor hver mandag kl. 11:30-19:00 i Ørland rådhus, møterom Borgklinten (unntak i påskeferien, uke 16 og 17). Her er innbyggere som har spørsmål eller bare ønsker en prat velkomne.

I tillegg vil Ørland kommune og Forsvarsbygg arrangere egne åpne dager i mai i forbindelse med informasjon om støynivå. De åpne dagene vil også annonseres gjennom lokalavisen og nettstedene til Ørland kommune og Forsvarsbygg.

Involvering
Etter Forsvarsbygg sin overlevering av forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for Ørland hovedflystasjon vil også Ørland kommune i sitt arbeid med reguleringsplanen ha en åpen prosess med ønske om bred medvirkning fra innbyggere, berørte parter og interessenter. Det vil i denne sammenheng bli arrangert åpne dager, nabomøter og invitert til ulike møter hvor innbyggerne får mulighet til å komme med innspill og bli orientert.

Anbefalt flymønster lagt til grunn
Støynivå er avhengig av alternativer beskrevet i konsekvensutredningen. Støynivå som formidles til grunneiere er Forsvarsbyggs anbefalte alternativ 2. Alternativ 2 er det justerte alternativet som ble utarbeidet etter samrådsrunden høsten 2013. Det innebærer i hovedsak at flyene svinger vestover i litt større høyde slik at maksimalstøysonen blir smalere og støyen for landbruksarealer i vest og i Grandefjæra blir mindre.

Forklaringer:

Lden: beskrives som A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB. Ekstra tillegg på natt / kveld jfr. T-1442.

LpA24t: beskrives som gjennomsnittlig støynivå over døgnet. Døgnekvivalent lydnivå basert på årsmiddeltrafikk

MFNday : beskrives som maksimalt flystøynivå på dagtid.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.