Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Varsel om igangsatt reguleringsplan – Lerberen steinbrudd

I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for del av Lerberen, gbnr. 75/40 m.fl. i Ørland kommune.

Varslet omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 78/40, 68/110, 68/8, 68/116, 68/251, 78/15 og 1249/1. Endelig planavgrensning og avgrensing av formålene innenfor planen vil fastsettes gjennom planarbeidene og vil foreligge når planen legges ut til offentlig ettersyn.

Avgrensning av varslingsområde er vist på vedlagte kart. Forsvarsbygg utarbeider planen etter avtale med Ørland kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for uttak av steinmasser i forbindelse med anleggsarbeidene for den nye kampflybasen. Behovet er i størrelsesorden 350 000 m3. For å kunne ta ut masser tilsvarende behovet, må dagens steinbrudd utvides. I forslag til ny reguleringsplan vil man søke å få omregulert deler av regulert friluftsområde til «område for bebyggelse og anlegg», med underformål «råstoffutvinning», en mulig justert trase for kjøreveg langs bruddet og en mulig breddejustering på adkomstvegen til bruddet.

Det foreslåtte planområdet er hovedsakelig angitt som fareområde, område for Forsvaret i gjeldende reguleringsplan. I gjeldende kommuneplan er området vist som område for Forsvaret, område som skal reguleres og LNF-område. I forslag til kommuneplan er området vist som område for råstoffutvinning, militært formål, boliger og LNF-område.

Planen utarbeides i samarbeid med Ørland kommune. Det er i møter med planmyndighetene avklart at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning eller planprogram, men planens virkning og konsekvenser skal kartlegges og beskrives i planbeskrivelsen, herunder forholdet til Futura barnehage og naboskap.

Spørsmål til varsel om igangsatt reguleringsplan kan rettes til Forsvarsbygg kampflybase v/Aasne Haug, tlf. 413 28 284, og innspill kan sendes til aasne.haug@asplanviak.no innen 24. 10. 2014.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.